[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 2 – Đề 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 110

41C 42B 43C 44D 45D 46D 47C 48C 49A 50D
51D 52D 53B 54C 55A 56A 57C 58C 59D 60A
61A 62B 63B 64D 65A 66D 67B 68C 69C 70B
71B 72A 73A 74C 75C 76A 77D 78B 79A 80B

(Xem giải) Câu 41: Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất làm mềm mẫu nước cứng trên là:

A. BaCl2.       B. NaHCO3.       C. Na3PO4.         D. HCl.

(Xem giải) Câu 42: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?

A. NaOH.       B. HCl.       C. NaCl.       D. NaNO3.

Câu 43: Chất nào sau đây là tripanmitin?

A. C3H5(OCOC17H33)3.       B. C3H5(COOC17H33)3.

C. (C15H31COO)3C3H5.       D. C3H5(OCOC17H31)3.

Câu 44: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

A. MgCl2.       B. KCl.       C. NaNO3.       D. KOH.

Câu 45: Trong phản ứng của kim loại Ba với khí O2, một nguyên tử Ba nhường bao nhiêu electron?

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

Câu 46: Trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là

A. poli(vinyl clorua).       B. polipropilen.        C. polietilen.       D. polistiren.

Câu 47: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. CH3COONH4.       B. NaHCO3.       C. CH3COOH.       D. NH2-CH2-COOH.

Câu 48: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl?

A. Hg.       B. Ag.       C. Al.       D. Cu.

(Xem giải) Câu 49: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở anot thu được

A. Cl2.       B. Na.       C. NaOH.       D. HCl.

(Xem giải) Câu 50: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

A. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 và H2SO4 loãng.

B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch AgNO3.

C. Nhúng thanh Al vào dung dịch CuSO4.

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(Xem giải) Câu 51: Amin nào dưới đây là amin bậc hai?

A. (CH3)3N       B. (CH3)2CH-NH2       C. CH3NH2       D. (CH3)2NH

Câu 52: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ?

A. Saccarozơ.       B. Tinh bột.       C. Protein.       D. Glucozơ.

Câu 53: Trong hợp chất Cr2O3, crom có số oxi hóa là

A. +6.       B. +3.       C. +2.       D. +5.

Câu 54: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 loãng.       B. H2SO4 đặc, nóng.

C. HNO3 đặc, nguội.       D. HNO3 loãng.

Câu 55: Gần đây, rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những hợp chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là metanol (CH3OH). Tên gọi khác của metanol là:

A. ancol metylic.       B. etanol        C. ancol etylic.       D. phenol.

Câu 56: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. W.       B. Al.       C. Na.       D. Fe.

Câu 57: Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Thuận Thành 3 - Bắc Ninh

A. Cu.       B. Fe.       C. Na.       D. Ag.

Câu 58: Este metyl acrylat có công thức là

A. CH3COOCH=CH2.       B. HCOOCH3.       C. CH2=CHCOOCH3.       D. CH3COOCH3.

Câu 59: Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, làm trong nước,…Công thức phèn chua là

A. Al(NO3)3.9H2O.       B. Al(NO3)3.6H2O.

C. Al2O3.2H2O.       D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 60: Hợp chất của Na được sử dụng làm bột nở, làm thuốc giảm đau dạ dày do dư thừa axit có công thức phân tử là:

A. NaHCO3.       B. Na2CO3.       C. NaOH.       D. NaNO3.

(Xem giải) Câu 61: Cho 13,50 gam một amin mạch hở, đơn chức X tác dụng hết với dung địch HCl, thu được 24,45 gam muối. Số nguyên tử hidro trong amin X trên là:

A. 7       B. 4       C. 5       D. 2

(Xem giải) Câu 62: Xà phòng hóa hoàn toàn 10,88 gam phenyl axetat (CH3COOC6H5) bằng 200ml dung dịch KOH 1,0M thu được dung dịch X. Cô cạn X ta thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 18,4       B. 20,64       C. 17,44       D. 20,4

(Xem giải) Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nitron được điều chế từ phản ứng trùng hợp vinyl clorua.

B. Tơ poliamit kém bền trong môi trường axit.

C. Cao su lưu hóa được tạo thành từ phản ứng trùng hợp isopren.

D. Trùng ngưng axit terephtalic với etilenglicol thu được tơ nilon-6,6.

(Xem giải) Câu 64: Thuỷ phân hoàn toàn 2,565 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 1,62       B. 2,16       C. 4,32       D. 3,24.

(Xem giải) Câu 65: Polisaccarit X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân X, thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Y có tính chất của ancol đa chức.       B. X dễ tan trong nước.

C. X có phản ứng tráng bạc.       D. Phân tử khối của Y bằng 342.

(Xem giải) Câu 66: Khử hoàn toàn m gam Fe3O4 bằng H2 dư thu được chất rắn X và H2O. Hòa tan hết chất rắn X trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 1,16.       B. 2,61.       C. 1,08.       D. 3,48.

(Xem giải) Câu 67: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeSO4

B. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng

C. Cho kim loại Ag vào dung dịch Fe2(SO4)3

D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HCl

(Xem giải) Câu 68: Hòa tan hoàn toàn Fe trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X. Cho các chất sau: Cu, Fe(NO3)2, NaOH, KCl, có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch X là:

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 69: Một hỗn hợp gồm 2 este đều đơn chức. Lấy hai este này phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thì thu được dung dịch chỉ chứa 3 muối. Công thức cấu tạo của 2 este có thể là:

A. HCOOC2H5; CH3COOC2H5.       B. HCOOC2H5; CH3COOC6H5.

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN liên trường Vĩnh Phúc (Lần 3)

C. HCOOC6H5; CH3COOC6H5.       D. HCOOCH3; HCOOC6H5.

(Xem giải) Câu 70: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, CuO và Fe3O4 bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 18) gam kết tủa. Biết trong X, nguyên tố oxi chiếm 25% khối lượng. Giá trị của m là

A. 56.       B. 64.       C. 48.       D. 40.

(Xem giải) Câu 71: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa.
Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.
Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. FeCl2, FeCl3.       B. FeCl2, Al(NO3)3.

C. NaCl, FeCl2.       D. Al(NO3)3, Fe(NO3)2.

(Xem giải) Câu 72: HCl là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ 0,0001 – 0,001 mol/l và độ pH duy trì ở mức 3 – 4 đối với người bình thường. Nếu thiếu HCl trong dạ dày thì thức ăn không chuyển hóa được lâu dần gây suy nhược cơ thể, nếu dư lâu ngày HCl sẽ phá hùy đường ruột gây viêm loét dạ dày. Khi cơ thể dư HCl, người ta cần uống thuốc giảm đau dạ dày (có tên gọi là thuốc muối – tên khác là baking soda). Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,09125 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ baking soda của cơ thể người bệnh là 65% thì khối lượng baking soda người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì độ pH trong dạ dày ở mức 3 là?

A. 0,129 gam       B. 1,113 gam        C. 1,213 gam       D. 0,161 gam

(Xem giải) Câu 73: Cho các phát biểu sau:
(a) Amilopectin là polime có mạch không phân nhánh.
(b) Đường glucozơ ngọt hơn đường saccarozơ.
(c) Dùng phản ứng màu biure phân biệt được Gly-Ala với Gly-Ala-Gly.
(d) Cồn 70° có tác dụng diệt virut nên được dùng làm nước rửa tay ngăn ngừa COVID-19.
(e) Trong cơ thể người, chất béo bị oxi hoá chậm thành CO2, H2O và cung cấp năng lượng.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 74: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(b) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư.
(c) Cho 2x mol Ba vào dung dịch chứa x mol Al2(SO4)3.
(d) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp AlCl3 và CuCl2.
(e) Cho từ từ dung dịch chứa 4a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 3a mol H3PO4.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa gồm hai chất là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit thu được 47,52 gam CO2 và 18,342 gam nước. Mặt khác, m gam X làm mất màu tối đa 3,36 gam Br2 trong dung dịch. Nếu cho m gam X xà phòng hóa bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được x gam muối. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự - Khánh Hòa (Lần 2)

A. 16,5       B. 16,0       C. 18,5       D. 15,0

(Xem giải) Câu 76: Cho m gam hỗn hợp E (gồm este đơn chức X và este hai chức Y mạch hở) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,36 mol. Cho T tác dụng với Na dư, thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 62%.       B. 71%.       C. 65%.       D. 66%.

(Xem giải) Câu 77: Ngô là loại cây trồng “phàm ăn”, để đảm bảo độ dinh dưỡng trong đất, với mỗi hecta đất trồng ngô, người nông dân cần cung cấp 86 kg N; 40 kg P2O5 và 210 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân hỗn hợp NPK (20 – 20 – 15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 1 hecta đất trồng ngô là

A. 300 kg.       B. 700 kg.       C. 800 kg.       D. 600 kg.

(Xem giải) Câu 78: Este E là este no, mạch hở và có công thức phân tử C7HmOm-4. Cho E tác dung với dung dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thu được hai muối X, Y (đều là muối của axit cacboxylic, MX < MY) và một ancol Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Có 2 công thức cấu tạo phù hợp tính chất của E.
(b) X là muối của axit cacboxylic có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Trong phân tử Z thì số nguyên tử cacbon bằng số nhóm -OH.
(d) Nung muối Y với hỗn hợp vôi tôi-xút thu được khí H2.
(e) Phân tử Y hơn phân tử X một nhóm CH2.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 79: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 0,4 A, hiệu suất điện phân là 100%. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) t t + 9650 3,75.t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol) a a + 0,015 0,1205
Lượng kim loại Cu sinh ra ở catot (gam) 1,792 2,752 2,752

Giá trị của a là

A. 0,02.       B. 0,025.        C. 0,012.       D. 0,015.

(Xem giải) Câu 80: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,25 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 61,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 0,55 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Giá trị của a là

A. 0,35.       B. 0,25.       C. 0,20.       D. 0,30.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!