[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 2 – Đề 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 121

41C 42B 43D 44A 45D 46B 47D 48A 49D 50B
51A 52B 53D 54A 55A 56A 57D 58C 59D 60C
61C 62D 63C 64C 65D 66A 67C 68B 69B 70D
71B 72C 73C 74A 75A 76C 77B 78D 79B 80B

Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. CH3COOH.       B. CH3NH2.       C. H2N-CH2-COOH.         D. CH3–NH–CH3.

Câu 42: Al(OH)3 không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. Ba(OH)2.       B. NaCl.       C. HCl.       D. NaOH.

Câu 43: Nhiều vụ ngộ độc rượu có chứa metanol. Công thức của metanol là:

A. HCHO.       B. CH3COOH.       C. C2H5OH.       D. CH3OH.

Câu 44: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia vào:

A. phản ứng thuỷ phân.       B. phản ứng với Cu(OH)2

C. phản ứng đổi màu iot.       D. phản ứng tráng bạc.

(Xem giải) Câu 45: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A. Nhúng thanh Fe vào dung dịch Fe(NO3)3.

B. Đốt cháy bột Al trong không khí.

C. Nhúng thanh Zn vào dung dịch HCl.

D. Nhúng thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4.

Câu 46: Ở nhiệt độ thường, Fe tác dụng với HCl thu được sản phẩm gồm H2 và chất nào sau đây?

A. Fe(OH)2.       B. FeCl2.       C. Fe(OH)3.       D. FeCl3.

Câu 47: Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl.       B. NaNO3.       C. Na2SO4.       D. Na2CO3.

Câu 48: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Ag.       B. Fe.       C. Au.       D. Cu.

Câu 49: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Propilen.       B. Vinyl axetat.       C. Acrilonitrin.       D. Vinyl clorua.

Câu 50: Công thức cấu tạo thu gọn của metyl axetat là

A. HCOOCH3.       B. CH3COOCH3.       C. CH3COOC2H5.       D. CH3COOC2H3.

Câu 51: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. SO2 và NO2.       B. CO và CH4.       C. CH4 và NH3.       D. CO và CO2.

Câu 52: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy:

A. Fe.       B. Na.       C. Cu.       D. Ag.

(Xem giải) Câu 53: Trong phản ứng của kim loại Ca với khí Cl2, một nguyên tử Ca nhường bao nhiêu electron?

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Câu 54: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

A. C2H5–NH2.       B. CH3–NH–C2H5.       C. CH3–NH–CH3.       D. (CH3)3N.

(Xem giải) Câu 55: Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Al.       B. Ca.       C. Ag.       D. Fe.

Câu 56: Triolein là chất béo không no, ở trạng thái lỏng. Công thức hóa học của triolein là

A. (C17H33COO)3C3H5.       B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C15H31COO)3C3H5.       D. (C17H31COO)3C3H5.

Câu 57: Canxi hidroxit Ca(OH)2 còn gọi là:

A. thạch cao sống       B. vôi sống       C. Thạch cao khan       D. vôi tôi

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Bạch Đằng - Hải Phòng (Lần 1)

Câu 58: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. Na, Cr, K.       B. Be, Na, Ca       C. Na, Ba, K.       D. Na, Fe, K.

Câu 59: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

A. NaCrO2.       B. Cr2O3.       C. CrSO4.       D. K2Cr2O7.

Câu 60: Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe.       B. Mg.       C. Cu.       D. Al.

(Xem giải) Câu 61: Thủy phân saccarozơ, thu được hai monosaccarit X và Y. Chất X có trong máu người với nồng độ khoảng 0,1%. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Y không tan trong nước.

B. Y bị thủy phân trong môi trường kiềm.

C. X có phân tử khối bằng 180.

D. X không có phản ứng tráng bạc.

(Xem giải) Câu 62: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO và Fe2O3 bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 3,78) gam kết tủa. Biết trong X, nguyên tố oxi chiếm 28% khối lượng. Giá trị của m là

A. 19,2.       B. 12,8.       C. 8,0       D. 12,0.

(Xem giải) Câu 63: Thực hiện phản ứng este hóa giữa 3,2 gam ancol metylic với lượng dư axit propionic, thu được m gam este. Biết hiệu phản ứng este hóa là 50%. Giá trị của m là:

A. 17,6       B. 8,8       C. 4,4       D. 5,28

(Xem giải) Câu 64: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

B. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3.

C. Sục khí CO2 đến dư vào trong dung dịch NaAlO2.

D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(NO3)2.

(Xem giải) Câu 65: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sau khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su giảm đi.

B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Polietilen là polime được dùng làm chất dẻo.

(Xem giải) Câu 66: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al và 16 gam Fe2O3 thu được m gam Al2O3. Giá trị của m bằng:

A. 10,20.       B. 15,30.       C. 20,40.       D. 30,60.

(Xem giải) Câu 67: Để có 29,7 kg xenlulozơtrinitrat cần dùng dung dịch chứa m kg axit HNO3 đặc tham gia phản ứng với xenlulozơ (hiệu suất đạt 90%). Giá trị của m là:

A. 10 kg.       B. 30 kg.       C. 21 kg.       D. 42 kg.

(Xem giải) Câu 68: Cho 5,34 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 7,53 gam muối. Số nguyên tử hidro trong phân tử X là

A. 11.       B. 7.       C. 5.       D. 9.

(Xem giải) Câu 69: Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là:

A. metyl axetat.       B. metyl acrylat.        C. etyl acrylat.       D. metyl metacrylat.

(Xem giải) Câu 70: Hoà tan Fe trong dung dịch HNO3 dư được dung dịch X. Cho các chất: Cu, Fe(NO3)2, NaOH, Fe2(SO4)3 có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch X?

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 3)

(Xem giải) Câu 71: Cho các phát biểu sau:
(a) Amilozơ là polime có mạch phân nhánh.
(b) Đường glucozơ ngọt hơn đường saccarozơ.
(c) Dùng phản ứng màu biure phân biệt được Gly-Ala với Gly-Ala-Gly.
(d) Mỡ động vật, dầu thực vật hầu như không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
(đ) Cồn 70° có tác dụng diệt virut nên được dùng làm nước rửa tay ngăn ngừa COVID-19.
Số phát biểu đúng là :

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 72: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:
• Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được a mol kết tủa.
• Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được b mol kết tủa.
• Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được c mol kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và a < b < c.
Hai chất X, Y lần lượt là:

A. CuCl2, FeCl2.        B. CuCl2, FeCl3.       C. FeCl2, AlCl3.        D. FeCl2, FeCl3.

(Xem giải) Câu 73: Theo quy định của thế giới thì nồng độ tối đa cho phép của H2S trong không khí là 0,01 mg/lít. Để đánh giá sự ô nhiễm trong không khí của một nhà máy, người ta làm như sau: dẫn 2,0 lít không khí cho lội từ từ qua dung dịch Pb(NO3)2 thì thấy dung dịch vẩn đục đen, lọc kết tủa, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng được 0,3585 mg (phản ứng xảy ra theo phương trình Pb(NO3)2 + H2S → PbS↓ + 2HNO3) . Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Nồng độ H2S chưa vượt quá nồng độ tối đa cho phép, không khí không bị ô nhiễm H2S.

B. Nồng độ H2S đã vượt quá 3 lần nồng độ tối đa cho phép, không khí bị ô nhiễm H2S.

C. Nồng độ H2S đã vượt quá 2 lần nồng độ tối đa cho phép, không khí bị ô nhiễm H2S.

D. Nồng độ H2S đã vượt quá 4 lần nồng độ tối đa cho phép, không khí bị ô nhiễm H2S.

(Xem giải) Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng 3,472 lít khí O2 (đktc) thu được khí CO2 và 1,836 gam H2O. Đun nóng m gam X trong 75 ml dung dịch NaOH 0,1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được a gam chất rắn khan. Biết m gam X tác dụng tối đa với 0,64 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là:

A. 1,832.       B. 1,836.       C. 1,772.       D. 1,716.

(Xem giải) Câu 75: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại K vào dung dịch Fe2(SO4)3.
(b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH dư.
(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.
(d) Cho (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.
(e) Cho chất rắn BaCO3 vào dung dịch H2SO4.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là:

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác; trong mỗi phân tử este đều có số liên kết π không quá 5. Đun nóng m gam X cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng và (0,75m + 6,28) gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có a gam muối T và b gam muối E (MT < ME). Nung nóng Z với vôi tôi xút (dùng dư) thu được hỗn hợp khí nặng 3,4 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 1,46 mol O2. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT 2018 - THPT Thị xã Quảng Trị

A. 1,9.       B. 1,8.       C. 0,5.       D. 0,6.

(Xem giải) Câu 77: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 2NaOH (t°) → 2X1 + X2
(b) X1 + HCl → X3 + NaCl
(c) Y + 2NaOH (t°) → Y1 + 2X2
(d) Y1 + 2HCl → Y2 + 2NaCl
(e) Y2 + X2 (H2SO4 đặc, t°) ⇌ Y3 + H2O
Cho biết: X (C6H10O5) là hợp chất hữu cơ mạch hở; Y (C6H10O4) là este hai chức. X1, X2, X3, Y1, Y2 và Y3 là các chất hữu cơ khác nhau. Cho các phát biểu sau:
(1) Phân tử X3 chứa đồng thời nhóm –OH và nhóm –COOH.
(2) Chất X2 có thể tác động đến thần kinh trung ương của con người. Khi hàm lượng chất X2 trong máu người tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong.
(3) Phân tử khối của Y3 là 146.
(4) Đốt cháy hoàn toàn Y1 chỉ thu được Na2CO3 và CO2.
(5) 1 mol chất X1 tác dụng với kim loại Na dư, thu được tối đa 0,5 mol H2.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 78: Xăng sinh học E5 chứa 5% etanol về thể tích (D = 0,8 g/ml), còn lại là xăng truyền thống giả thiết xăng truyền thống chỉ chứa hai ankan là C8H18 và C9H20 (có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3; D = 0,7 g/ml). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol etanol tỏa ra lượng nhiệt là 1365 kJ, 1 mol C8H18 tỏa ra lượng nhiệt là 5072 kJ và 1 mol C9H20 tỏa ra nhiệt lượng là 6119 kJ. Trung bình, một chiếc xe máy tay ga di chuyển được 1 km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 212 kJ. Nếu xe máy tay ga đó đã sử dụng hết 6,5 lít xăng E5 ở trên thì quãng đường xe di chuyển được là (biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ là 40%)

A. 400 km.       B. 420 km.       C. 380 km.       D. 390 km.

(Xem giải) Câu 79: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 50,8 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 0,5 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Giá trị của a là

A. 0,15.       B. 0,25.       C. 0,20.       D. 0,30.

(Xem giải) Câu 80: Dung dịch X chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaCl. Tiến hành điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hoà tan các khí trong nước và sự bay hơi của nước, cường độ dòng điện không đổi 5A. Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 25,75, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và 7,68 gam kim loại ở catot. Nếu thời gian điện phân là 6176 giây thì thu được dung dịch Z và 2,464 lít khí (đktc) thoát ra ở hai điện cực. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong Y có 0,02 mol ion Cu2+.       B. Giá trị của m là 32,88.

C. Trung hòa Z cần 0,24 mol NaOH.       D. Trong X có 22,56 gam Cu(NO3)2.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!