Neo Pentan

Chất X có công thức phân tử là C4H6O2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Tên gọi của chất X là

A. etyl axetat.       B. anlyl fomat.

C. metyl acrylat.       D. natri acrylat.

Neo Pentan chọn trả lời