Neo Pentan

Trong phản ứng của kim loại Ca với khí Cl2, một nguyên tử Ca nhường bao nhiêu electron?

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời