Neo Pentan

Thực hiện phản ứng este hoá giữa 3,2 gam ancol metylic với lượng dư axit propionic, thu được m gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hoá là 50%. Giá trị của m là

A. 4,4.       B. 8,8.       C. 17,6.       D. 3,52.

Neo Pentan chọn trả lời