[2024] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 068

41C 42D 43B 44D 45D 46B 47D 48C 49C 50C
51B 52D 53D 54A 55C 56A 57C 58B 59D 60A
61B 62C 63B 64C 65C 66A 67B 68C 69D 70A
71D 72C 73C 74C 75C 76B 77A 78C 79C 80D

Câu 41: Cho chất X vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 và đun nóng nhẹ thấy có chất rắn màu tráng bạc bám lên ống nghiệm. Chất X có thể là

A. CH2=CH-COOH.        B. CH3COOH.       C. HCHO.       D. CH3-CO-CH3.

Câu 42: Aminoaxit H2N-CH2-COOH có tên gọi là

A. lysin.       B. valin.        C. alanin.       D. glyxin.

Câu 43: Chất X sinh ra trong khí thải động cơ đốt trong. X là một tác nhân phá hủy tầng ozon và gây mưa axit. Chất X là

A. CO2.       B. NOx.       C. CO.        D. CFC.

Câu 44: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Cs.       B. Pt.       C. Cr.        D. W.

Câu 45: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?

A. Tơ nilon-6.       B. Tơ tằm.       C. Tơ cotton.       D. Tơ visco.

Câu 46: Nhôm là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nhẹ và bền nên được dùng làm dây dẫn điện, dụng cụ nhà bếp, vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa… trong công nghiệp nhôm được điều chế bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch.        B. điện phân nóng chảy Al2O3.

C. nhiệt luyện Al2O3.       D. thủy luyện.

Câu 47: Baking soda là muối natri hidrocacbonat có nhiều ứng dụng, công thức phân tử baking soda là

A. NaHSO3.       B. Ca(HCO3)2.       C. Na2CO3.       D. NaHCO3.

Câu 48: Metylamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HNO3.       B. CH3COOH.       C. KOH.       D. HCl.

Câu 49: Dùng dao làm thép thường (Fe-C) để cắt chanh nhưng quên rửa, hôm sau thấy dao bị rỉ màu đỏ sinh ra. Fe bị ăn mòn chính kiểu

A. điện phân.       B. cơ học.       C. điện hóa.       D. hóa học.

Câu 50: Khi cho kim loại phản ứng với phi kim, axit, dung dịch muối, nước… thì kim loại thì hiện tính

A. bazơ.       C. khử.       B. khử hoặc oxi hóa.       D. oxi hóa.

Câu 51: Kim loại không phản ứng với nước kể cả khi đun nóng là

A. Ca.       B. Be.       C. Ba.       D. Sr.

Câu 52: Thành phần chính của đá vôi, cặn bám trong ấm đun nước là canxi cacbonat. Công thức phân tử của canxi cacbonat là

A. CaSO4.       B. Ca(HCO3)2.       C. CaO.       D. CaCO3.

Câu 53: Metanol có lẫn trong cồn công nghiệp, một số người pha cồn công nghiệp với nước để tạo rượu uống dẫn tới bị ngộ độc làm mù mắt hoặc tử vong. Metanol có công thức là

A. C2H5OH.       B. C3H5(OH)3.        C. CH3COOH.       D. CH3OH.

Câu 54: Tinh bột và xenlulozơ là

A. polisaccarit.        B. thực phẩm cho con người.

C. đồng phân của nhau.        D. chất dễ tan trong nước.

Câu 55: Cho thanh Fe vào dung dịch nào sau đây thì có phản ứng xảy ra?

A. ZnSO4.        B. FeSO4.         C. AgNO3.        D. HCl.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông (05/06)

Câu 56: Chất điện li yếu là

A. CH3COOH.       B. HCHO.       C. K2SO4.        D. AlCl3.

Câu 57: Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. Cu2+.       B. Fe2+.       C. Ca2+.       D. Na+.

Câu 58: Khi cho mẩu Na vào C2H5OH khan thì mẩu Na chìm xuống đáy ống nghiệm và thấy có bọt khí thoát ra. Bọt khí là

A. C2H5OH.       B. H2.       C. C2H5ONa.       D. NaOH.

Câu 59: Hợp chất CH3COOCH2CH3 có tên gọi là

A. Metyl axetat.       B. Metyl propionat.       C. Propyl axetat.        D. Etyl axetat.

Câu 60: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn?

A. (C15H31COO)3C3H5.        B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C17H31COO)3C3H5.        D. C2H5COOCH3.

(Xem giải) Câu 61: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Alanin có công thức cấu tạo là H2NCH(CH3)COOH.

B. Hợp chất Gly-Val-Glu có 4 nguyên tử oxi.

C. Công thức phân tử của etylamin là C2H7N.

D. Amino axit là hợp chất lưỡng tính.

(Xem giải) Câu 62: Nhúng một đinh sắt nặng 10 gam vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, rửa sạch làm khô cân được 10,32 gam (giả thiết kim loại tạo thành đều bám hết vào đinh sắt). Khối lượng Cu bám vào đinh sắt là

A. 0,32 gam.       B. 3,2 gam.        C. 2,56 gam.       D. 2,24 gam.

(Xem giải) Câu 63: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cao su buna là polime tổng hợp.

B. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

C. Tơ nilon-6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Trùng hợp etilen, thu được polietilen.

(Xem giải) Câu 64: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, tinh bột, saccarozơ. Trong các chất trên, số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 65: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,224.       B. 0,896.       C. 0,448.       D. 0,112.

Câu 66: Thủy phân hòa toàn tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được C17H35COONa và

A. C3H5(OH)3.       B. C2H5OH.       C. C2H4(OH)2.       D. C3H5OH.

(Xem giải) Câu 67: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 68: Tinh bột có nhiều trong thành phần của lúa, ngô, khoai sắn… Để thu được 45,0 gam glucozơ ta cần thủy phân m gam tinh bột. Biết hiệu suất của quá trình thủy phân là 60,0%. Giá trị của m là

A. 24,3.       B. 33,8.       C. 67,5.       D. 40,5.

(Xem giải) Câu 69: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam muối khan. Giá trị m là

A. 8,8.       B. 7,5.       C. 6,7.       D. 8,2.

(Xem giải) Câu 70: Cho 10,68 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 15,06 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

A. 7.       B. 9.       C. 5.       D. 11.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN Chuyên Biên Hòa - Hà Nam (Lần 1)

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp E gồm X, Y, Z lần lượt là các este đơn chức, hai chức, ba chức, đều mạch hở (có tỉ lệ mol tương ứng là 7 : 3 : 2). Thực hiện các TN sau:
TN1: Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1,4 mol ancol F và 143,8 gam hỗn hợp rắn T gồm ba chất. Đốt cháy hoàn toàn 143,8 gam T cần dùng 1,35 mol O2 thu được 0,95 mol Na2CO3; 2,7 mol hỗn hợp CO2 và H2O.
TN2: Đốt cháy hoàn toàn 0,5m gam hỗn hợp E trong O2 thu được H2O và 2,6 mol CO2.
Phần trăm khối lượng Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 29.        B. 32.        C. 31.        D. 30.

(Xem giải) Câu 72: Xăng E5 là một lọa xăng sinh học, được tạo thành khi trộn 5 thể tích C2H5OH (D = 0,8 g/ml) với 95 thể tích xăng truyền thống. Giả sử xăng truyền thống chỉ chứa hai ankan C8H18 và C9H20 (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 4, D = 0,7 g/ml). Biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol các chất trong xăng E5 như sau:

Thành phần Xăng E5 C2H5OH C8H18 C9H20
Nhiệt tỏa ra (kJ/mol) 1365,0 5928,7 6119,8

Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1 km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 221,8 kJ. Nếu xe máy đó di chuyển từ TP Vinh đến TX Hoàng Mai với quãng đường là 70 km thì hết khoảng bao nhiêu lít xăng E5? (biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ xe máy là 30%)

A. 3,17.       B. 2,17.         C. 1,52.       D. 2,52.

(Xem giải) Câu 73: Tiến hành thí nghiệm sau:
• Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 bão hòa và 2 ml dung dịch NaOH 30%.
• Bước 2: Lắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa.
• Bước 3: Thêm khoảng 4 ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm, dùng đũa thủy tinh khuấy đều.
Cho các nhận định sau về thí nghiệm trên:
(a) Ở bước 1, xảy ra phản ứng tạo kết tủa màu xanh.
(b) Ở bước 3, kết tủa bị hòa tan thu được dung dịch có màu tím.
(c) Nếu thay dung dịch CuSO4 bằng dung dịch FeSO4 thì hiện tượng xảy ra ở bước 3 vẫn tương tự.
(d) Phản ứng xảy ra ở bước 3 gọi là phản ứng màu biure.
(e) Ở bước 3, nếu thay lòng trắng trứng bằng dung dịch glucozơ thì thu được dung dịch màu xanh lam.
Số nhận định đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 74: Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi. Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm y (gam) phụ thuộc vào thời gian điện phân x (giây) được biểu diễn theo đồ thị sau:

Biết hiệu suất điện phân đạt 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và không bay hơi trong quá trình điện phân; M, N là các điểm gấp khúc trên đồ thị. Tại thời điểm 1,3t giây, dung dịch sau điện phân hóa tan Al2O3 tạo muối aluminat. Giá trị của a (gam) là

A. 26,820.        B. 24,345.       C. 23,535.        D. 21,945.

(Xem giải) Câu 75: Cho E (C4H6O4) và F (C5H8O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Cho các chuyển hóa sau:
(1) E + NaOH → X + Y + Z
(2) F + NaOH → X + Y + T
(3) Y + HCl → G + NaCl
Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ (MZ < MX < MY). Cho các phát biểu sau:
(a) Chất X có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hiđro.
(b) Phân tử chất F chứa đồng thời nhóm –OH và nhóm –COOH.
(c) Chất T hòa tan Cu(OH)2.
(d) Chất F có 2 công thức cấu tạo phù hợp.
(e) 1 mol chất G tác dụng với Na dư thu được tối đa 1 mol khí H2.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Đề sở)

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 76: Một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì là 16-16-8. Để cung cấp 10,32 kg nitơ, 2,1 kg photpho và 4,98 kg kali cho một thửa ruộng, người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (ở trên), y kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 45%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 75%). Tổng giá trị (x + y + z) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 46.       B. 47.       C. 50.       D. 48.

(Xem giải) Câu 77: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl 25% vừa đủ, thu được a mol H2 và dung dịch Y chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng thu được dung dịch Z và 0,14 mol SO2 (sản phầm khử duy nhất S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Z, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong dung dịch Y gần với giá trị nào sau đây

A. 31,08.       B. 31,04.       C. 31,06.       D. 3,61.

(Xem giải) Câu 78: Nhựa PVC là một loại nhựa nhiệt dẻo được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nó có nhiều tính chất ưu việt như độ bền, khả năng chống chịu hóa chất, giá thành rẻ. Cho các phát biểu sau:
(1) Monome dùng để sản xuất PVC có CTPT là C2H3Cl.
(2) PVC được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(3) PVC được dùng sản xuất ống dẫn nước, áo che mưa, da nhân tạo.
(4) Khi đốt PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu.
(5) Nhựa PVC hiện nay được điều chế chủ yếu từ nguyên liệu là khí etilen.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 5.         C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 79: Cho các phát biểu sau:
(a) Một số este được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat).
(b) Khi nấu canh thịt heo (ba chỉ) thường thấy thịt mỡ nổi lên do chúng nhẹ hơn nước.
(c) Glucozơ và fructozơ đều có nhiều trong mật ong và đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
(d) Khi thay thế một nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng gốc một phenyl ta thu được anilin.
(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin (lòng trắng trứng) luôn thu được α-amino axit.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.         C. 5.         D. 2.

(Xem giải) Câu 80: Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho bột sắt dư vào dung dịch NaHSO4.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4 đến khi Fe2+ bị oxi hóa vừa hết.
(c) Cho Fe3O4 tan vừa hết trong dung dịch HCl.
(d) Cho dung dịch chứa a mol KOH vào dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2.
(e) Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2.
Sau khi các phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối có số mol bằng nhau là

A. 5.        B. 4.       C. 2.         D. 3.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!