[2024] Thi thử TN liên trường Trực Ninh – Nam Định

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 073

41C 42A 43A 44D 45A 46C 47A 48C 49A 50D
51B 52D 53D 54D 55C 56D 57B 58A 59A 60D
61B 62A 63B 64B 65D 66B 67A 68D 69D 70B
71B 72B 73C 74C 75A 76D 77D 78B 79C 80B

Câu 41: Đun nóng hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh được:

A. Fe2S.       B. FeS2.       C. FeS.         D. Fe2S3.

Câu 42: Trong hợp chất, các kim loại kiềm có số oxi hóa là:

A. +1.       B. -1.       C. +3.       D. +2.

Câu 43: Cho viên kẽm vào cốc chứa dung dịch HCl thu được khí:

A. H2.       B. Cl2.       C. O2.       D. N2.

Câu 44: Số nguyên tử hđro trong phân tử vinyl fomat là:

A. 10.       B. 6.       C. 8.       D. 4.

Câu 45: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH.       B. NaOH.       C. NaCl.       D. HCl.

Câu 46: Chất nào dưới đây là amin bậc hai?

A. CH3NH2.       B. (CH3)2CH-NH2.       C. (CH3)2NH.       D. (CH3)3N.

Câu 47: Anđehit axetic có công thức là:

A. CH3CHO.       B. CH3COOH.       C. CH3OH.       D. CH3NH2.

Câu 48: Kim loại nào dưới đây có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Al.       B. Mg.       C. Cu.       D. Na.

Câu 49: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng?

A. Boxit.       B. Pirit.       C. Apatit.       D. Đolomit.

Câu 50: Vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Thủy tinh hữu cơ.       B. Cao su buna.       C. Tơ olon.       D. Lụa tơ tằm.

Câu 51: Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. KHSO4.       B. KOH.       C. KCl.       D. K2SO4.

Câu 52: Khi đun nóng, lòng trắng trứng trở nên vón cục. Hiện tượng này là do protein trong lòng trắng bị:

A. Thăng hoa.       B. Kết tinh.       C. Bay hơi.       D. Đông tụ.

Câu 53: Phân tử chất nào sau đây chứa 2 nhóm amino (-NH2)?

A. Alanin.       B. Valin.       C. Glyxin.       D. Lysin.

Câu 54: Thành phần chính của thạch cao là:

A. CaCl2.       B. CaCO3.       C. CaO.       D. CaSO4.

Câu 55: Trong các kim loại sau đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là:

A. Cu.       B. Al.       C. Mg.       D. Ag.

Câu 56: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thổ nằm ở nhóm?

A. VIIIA.       B. IA.       C. VIIA.       D. IIA.

Câu 57: Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?

A. Etyl axetat.       B. Benzyl axetat.       C. Isoamyl axetat.       D. Etyl fomat.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 - Đề 2)

Câu 58: Chất béo không phải là thành phần chính của?

A. Đường mía.       B. Mỡ lợn.       C. Bơ thực vật.       D. Dầu ăn.

Câu 59: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. Glucozơ và fructozơ.       B. Fructozơ và saccarozơ.

C. Saccarozơ và tinh bột.       D. Tinh bột và xenlulozơ.

Câu 60: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

A. Al.       B. Al2(SO4)3.       C. AlCl3.       D. Al(OH)3.

Câu 61: Este C2H5COOCH3 được điều chế từ?

A. Axit fomic và ancol metylic.       B. Axit propionic và ancol metylic.

C. Axit propionic và ancol etylic.       D. Axit axetic và ancol etylic.

(Xem giải) Câu 62: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong tinh bột, amilozơ chiếm hàm lượng nhiều hơn amilopectin.

B. Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit thu được hai monosaccarit khác nhau.

C. Trong dung dịch, saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

D. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch H2SO4 70% thu được glucozơ.

(Xem giải) Câu 63: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch KOH dư, thu được 289,8 gam muối. Giá trị của m là:

A. 400,5.       B. 267.       C. 200,25.       D. 801.

(Xem giải) Câu 64: Một loại phân bón hỗn hợp trên thị trường có chỉ số N-P-K là 20-20-15. Nếu khối lượng của một bao phân bón là 50 kg thì khối lượng của các nguyên tố N, P, K có trong loại phân bón đó lần lượt là:

A. 20 kg; 20 kg 15 kg.       B. 10 kg; 4,37 kg; 6,22 kg.

C. 10 kg; 10 kg; 7,5 kg.       D. 10 kg; 8,73 kg; 12,44 kg.

(Xem giải) Câu 65: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Nhúng thanh đồng vào dung dịch FeCl3.

B. Nhúng thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng.

C. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch MgSO4.

D. Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.

(Xem giải) Câu 66: Nung đá vôi ở khoảng 900-1000°C thu được khí T có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, một trong số đó là điều chế chất F bằng phương pháp Solvay với các giai đoạn sau:
+ Giai đoạn 1: cho một lượng bằng nhau về số mol của NH3 và T sục qua dung dịch chứa chất H ở nhiệt độ thấp, thu được chất E và NH4Cl.
+ Giai đoạn 2: lọc, tách lấy chất E.
+ Giai đoạn 3: nung chất E ở khoảng 400-500°C thu được chất F.
Biết rằng H là thành phần chính trong muối ăn. Cho các phát biểu sau đây:
(1) Nước giải khát Coca Cola chứa chất T tan bão hòa trong nước.
(2) Ở giai đoạn 1, nhiệt độ thấp làm giảm độ tan nên chất E sẽ kết tủa.
(3) Chất F có thể làm mềm nước cứng toàn phần.
(4) Điện phân dung dịch bão hòa của chất H (không có màng ngăn) thu được NaOH.
(5) Không có phản ứng oxi hóa – khử nào diễn ra trong phương pháp Solvay.
Số phát biểu đúng là:

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi cuối học kỳ 1 – Tỉnh Nam Định

(Xem giải) Câu 67: Cho 17,64 gam axit glutamic vào 250ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 23,32.       B. 23,14.       C. 27,48.       D. 27,64.

(Xem giải) Câu 68: Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit caboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là:

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 69: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H8O4. Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, Y1 (MZ < MT) thực hiện các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
X + 2NaOH → Y + Z + T
Z + CuO → Z1 + Cu + H2O
Y1 + T → Y2 + H2O
Y + H2SO4 → Y1 + Na2SO4
T + CuO → T1 + Cu + H2O
Có các nhận định sau:
(1) Chất Z là thành phần chính của cồn y tế.
(2) Phân tử khối của Y2 có giá trị là 130.
(3) Z1 và T1 cùng thuộc dãy đồng đẳng.
(4) Phân tử chất Y chứa 4 nguyên tố hóa học.
(5) X và Y1 là các hợp chất đa chức.
Số nhận định đúng là:

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 70: Nung 56,16 gam hỗn hợp Al và một oxit sắt trong môi trường không có không khí, chia chất rắn thu được thành hai phần bằng nhau:
– Phần 1: cho vào dung dịch NaOH dư, thu được 4,032 lít khí H2 (đktc), còn lại chất rắn Y. Hòa tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư, thu được 4,928 lít NO (đktc). Biết NO sản phẩm khử duy nhất của N+5.
– Phần 2: phản ứng tối đa với dung dịch chứa 129,36 gam H2SO4 đặc, nóng, thu được SO2 là sản phẩm khử duy nhất.
Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:

A. 50%.       B. 60%.       C. 80%.       D. 75%.

(Xem giải) Câu 71: Khi điện phân nóng chảy NaCl, quá trình nào sau đây xảy ra trên cực âm?

A. Sự oxi hóa Na+.       B. Sự khử Na+.       C. Sự khử Cl-.       D. Sự oxi hóa Cl-.

Câu 72: Cao su buna-S được tổng hợp từ các monome nào sau đây?

A. Buta-1,3-đien và acrilonitrin.       B. Buta-1,3-đien và stiren.

C. Isopren và stiren.       D. Isopren và acrilonitrin.

(Xem giải) Câu 73: Melanin là hợp chất hữu cơ tan ít trong nước, kết dính tốt được dùng trong chế tạo keo dính, nội thất. Một số cơ sở sản xuất sữa thường thêm melanin vào sản phẩm để tạp hàm lượng đạm giả trong sữa, gây nguy hại đến sức khỏe. Melanin có công thức cấu tạo như sau:

Số liên kết xích-ma trong phân tử melanin là:

A. 21.       B. 12.       C. 15.       D. 18.

(Xem giải) Câu 74: Hòa tan hoàn toàn 25,2 gam hỗn hợp MgCO3, NaHCO3 vào dung dịch HCl dư thu được V lít khí ở đktc. Giá trị của V là:

A. 13,44.       B. 10,08.       C. 6,72.       D. 5,4.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Hàn Thuyên - Bắc Ninh (Lần 2)

(Xem giải) Câu 75: Cho 3,2 gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 10,8.       B. 8,1.       C. 16,2.       D. 5,4.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 13. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 1,7 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của X là:

A. 0,65.       B. 0,7.       C. 0,35.       D. 0,5.

(Xem giải) Câu 77: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 0,810 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat thu được là:

A. 2,475 tấn.       B. 1,485 tấn.       C. 2,228 tấn.       D. 0,891 tấn.

(Xem giải) Câu 78: Có các thí nghiệm sau:
(1) Cho hỗn hợp Na2O và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư.
(2) Cho hỗn hợp Na và CuSO4 (tỉ lệ mol 2 : 1) vào nước dư.
(3) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
(4) Cho hỗn hợp BaO và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư
(5) Đun nóng nước cứng tạm thời.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm còn lại chất rắn là:

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 79: Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glyxerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối. Phần trăm khối lượng của các muối no trong Z có giá trị gần nhất là:

A. 28.       B. 37.       C. 30.       D. 35.

(Xem giải) Câu 80: Cho m gam X gồm Fe, Fe3O4, Mg và MgO vào dung dịch H2SO4 đặc (lấy dư 50% so với lượng phản ứng) đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 2,688 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho Ba(OH)2 dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 197,95 gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch chứa 0,76 mol HCl, thu được 896 ml H2 và dung dịch E chỉ chứa các muối. Cô cạn E thu được hỗn hợp muối khan T. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Phần trăm khối lượng của muối có số mol lớn nhất trong T là:

A. 19,59%.       B. 30,36%.       C. 73,98%.       D. 22,19%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!