Neo Pentan

Cho m gam X gồm Fe, Fe3O4, Mg và MgO vào dung dịch H2SO4 đặc (lấy dư 50% so với lượng phản ứng) đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 2,688 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho Ba(OH)2 dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 197,95 gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch chứa 0,76 mol HCl, thu được 896 ml H2 và dung dịch E chỉ chứa các muối. Cô cạn E thu được hỗn hợp muối khan T.

Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong T là

A. 80,41%.       B. 22,19%.       C. 47,45%.       D. 30,36%.

Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ nhất trong T là

A. 22,19%.       B. 47,45%.       C. 19,59%.       D. 30,36%.

trần thu minh đã trả lời