Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 41: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị a-amino axit được gọi là liên kết peptit.

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các a-amino axit.

Câu 42: Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là

A. 2.                         B. 3.                            C. 4.                            D. 1.

Xem giải

Câu 43: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

A. 90,6.             B. 111,74.                   C. 81,54.                     D. 66,44.

Xem giải

(Xem giải) Câu 44: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là

A. 2.                         B. 4.                            C. 3.                            D. 1.

Câu 45: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A. Dung dịch alanin             B. Dung dịch glyxin

C. Dung dịch lysin             D. Dung dịch valin

Câu 46: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipetit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là:

A. 7,09 gam.             B. 16,30 gam               C. 8,15 gam                 D. 7,82 gam.

Xem giải

(Xem giải) Câu 47: Hòa tan chất X vào nước thu được dung dịch trong suốt, rồi thêm tiếp dung dịch chất Y thì thu được chất Z (làm vẩn đục dung dịch). Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. phenol, natri hiđroxit, natri phenolat                                 B. natri phenolat, axit clohiđric, phenol

C. phenylamoni clorua, axit clohiđric, anilin                         D. anilin, axit clohiđric, phenylamoni clorua

Câu 48: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1: V2 là:

A. 3 : 5                     B. 5 : 3                         C. 2 : 1                         D. 1 : 2

Xem giải

(Xem giải) Câu 49: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH                    B. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3

C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2                    D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2

(Xem giải) Câu 50:  Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:

A. (3), (1), (2)             B. (1), (2), (3)              C. (2) , (3) , (1)            D. (2), (1), (3)

Câu 51: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N-R-COOR’ (R, R’ là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành anđehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là:

Bạn đã xem chưa:  [2018 - 2019] Kiểm tra giữa kỳ 2 Hóa 12 - Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

A. 2,67                         B. 4,45                                    C. 5,34                                    D. 3,56

Xem giải

Câu 52: Phát biểu không đúng là

A. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol

B. Protein là những polopeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài chục triệu

C. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ

D. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit

(Xem giải) Câu 53: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 4.                         B. 3.                            C. 5.                            D. 2.

Câu 54: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

A. etylmetylamin.               B. butylamin.              C. etylamin.                D. propylamin.

Xem giải

Câu 55: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ m: mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 20 gam.             B. 13 gam.                  C. 10 gam.                   D. 15 gam.

Xem giải

Câu 56: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5– là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:

A. (4), (1), (5), (2), (3).                         B. (3), (1), (5), (2), (4).

C. (4), (2), (3), (1), (5).                         D. (4), (2), (5), (1), (3).

Câu 57: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit.

D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Câu 58: Số amin bậc một có cùng công thức phân  tử C3H9N là

A. 4                         B. 3                             C. 1                             D. 2

Câu 59: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

A. axit α-aminoglutaric                             B. Axit α,ε – điaminocaproic

C. Axit α-aminopropionic                         D. Axit aminoaxetic.

Câu 60: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2  trong phân tử. Giá trị của m là

A. 51,72                   B. 54,30                      C. 66,00                      D. 44,48

Xem giải

Câu 61: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 44,65                  B. 50,65                      C. 22,35                      D. 33,50

Xem giải

Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đ qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập chất béo (Phần 4)

A. C2H4 và C3H6              B. C3H­6 và C4H8              C. C2H6 và C3H8             D. C3H8 và C4H10

Xem giải

Câu 63: Alanin có công thức là

A. C6H5-NH2                                     B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH                         D. H2N-CH2-CH2-COOH

(Xem giải) Câu 64: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 6                         B. 3                             C. 4                             D. 5

(Xem giải) Câu 65: Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A. (1), (2) và (3)             B. (1), (2) và (5)          C. (1), (3) và (5)          D. (3), (4) và (5)

Câu 66: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH                B. H2NC3H5(COOH)2

C. (H2N)2C4H7COOH                D. H2NC2H4COOH

Xem giải

Câu 67: Cho X là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là

A. 77,6                   B. 83,2                        C. 87,4                                    D. 73,4

Xem giải

Câu 68: Peptit X bị thủy phân theo phương trình phản ứng X + 2H2O → 2Y + Z (trong đó Y và Z là các amino axit). Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu được m gam Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu được 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O và 224 ml khí N2 (đktc). Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Tên gọi của Y là

A. glyxin                  B. lysin                        C. axit glutamic               D. alanin

Xem giải

Câu 69: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

A. 0,45 gam.                B. 0,38 gam.                  C. 0,58 gam.                D. 0,31 gam

Xem giải

Câu 70: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

A. lysin.                      B. alanin.                     C. glyxin.                    D. valin.

Câu 71: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

A. 3.                           B. 5.                            C. 2.                            D. 4.

Xem giải

Câu 72: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 5)

A. 29,55.                   B. 17,73.                     C. 23,64.                     D. 11,82.

Xem giải

Câu 73:  Amino axit X có công thức  H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

A. 9,524%                   B. 10,687%                 C. 10,526%                D. 11,966%

Xem giải

Câu 74: Cho 0,1 mol axit α-aminopropionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 11,10.               B. 16,95.               C. 11,70.               D. 18,75.

Xem giải

Câu 75: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủvới dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là

A. HOOC-CH2CH(NH2)-COOH.                    B. CH3CH(NH2)-COOH.

C. HOOC-CH2CH2CH(NH2)-COOH.                      D. H2N-CH2CH(NH2)-COOH.

Xem giải

Câu 76: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 6,53.              B. 7,25.              C. 8,25.               D. 5,06.

Xem giải

Câu 77: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 20,15.             B. 31,30.              C. 16,95.              D. 23,80.

Xem giải

Câu 78: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin?

A. 5.              B. 7.                C. 6.               D. 8.

Xem giải

Câu 79: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng sốliên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là

A. 18,47.            B. 18,29.             C. 19,19.            D. 18,83.

Xem giải

Câu 80: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉthu được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31 gam. Giá trị a : b gần nhất với

A. 0,730.              B. 0,810.                C. 0,756.              D. 0,962.

Xem giải

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
chuu

câu 59 phải là ý A chứ ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!