Neo Pentan

Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc).  Chất Y là

A. etylamin.               B. propylamin.

C. butylamin.              D. etylmetylamin.

khanghoang2101 đã trả lời