Giải bài tập SGK Hóa học 12 – Nâng cao

Chương 1: Este – Lipit

Bài 1: Este

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6]

Bài 2: Lipit

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6]

Bài 3: Chất giặt rửa

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6]

Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] – [Bài 7] – [Bài 8] – [Bài 9]

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: Glucozơ

Bài 6: Saccarozơ

Bài 7: Tinh bột

Bài 8: Xenlulozơ

Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu

Bài 10: Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat

Chương 3: Amin – Amino Axit – Protein

Bài 11: Amin

Bài 12: Amino axit

Bài 13: Peptit và protein

Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

Bài 15: Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Bài 16: Đai cương về polime

Bài 17: Vật liệu polime

Bài 18: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 19: Kim loại và hợp kim

Bài 20: Dãy điện hóa của kim loại

Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài 22: Sự điện phân

Bài 23: Sự ăn mòn kim loại

Bài 24: Điều chế kim loại

Bạn đã xem chưa:  [2018 - 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 - THPT Nguyễn Khuyến

Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân – Sự ăn mòn kim loại – Điều chế kim loại

Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại

Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ – Nhôm

Bài 28: Kim loại kiềm

Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 30: Kim loại kiềm thổ

Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Bài 33: Nhôm

Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 36: Bài thực hành số 5: Tính chât của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Bài 37: Bài thực hành số 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

Bài 38: Crom

Bài 39: Một số hợp chất của crom

Bài 40: Sắt

Bài 41: Một số hợp chất của sắt

Bài 42: Hợp kim của sắt

Bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng

Bài 44: Sơ lược về một số kim loại khác

Bài 45: Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng

Bài 46: Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb

Bạn đã xem chưa:  Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 3)

Bài 47: Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch

Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch

Bài 50: Nhận biết một số chất khí

Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ

Bài 52: Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat

Bài 53: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một số ion trong dung dịch

Bài 55: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!