Bài tập CO2 và muối cacbonat (Phần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. Dung dịch X gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 1M. Sục 0,36 mol khí CO2 vào 200 ml dung dịch X, kết thúc phản ứng lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Dung dịch Z gồm HCl 0,5M và H2SO4 aM. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch Z vào dung dịch Y thu được 1,1x mol khí. Nếu cho từ từ đến hết dung dịch Y vào 100 ml dung dịch Z thấy thoát ra 1,2x mol khí. Giá trị gần đúng của a là

A. 0,51.         B. 0,43.         C. 0,47.         D. 0,55.

Xem giải

Câu 2. Dung dịch X chứa các ion: Na+, Ba2+ và HCO3-. Chia X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng KOH dư, thu được m gam kết tủa. Phần hai tác dụng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi đến cạn phần thứ ba, thu được V1 lít CO2 (dktc) và chất rắn Y. Nung Y đến khối lượng không đổi, thu được V2 lít CO2 (dktc). Tỉ lệ V1: V2 băng bao nhiêu?

A. 1 : 3.       B. 3 : 2.       C. 2 : 1.       D. 1 : 1.

Xem giải

Câu 3. Cho 1,792 lít O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba thu được hỗn hợp rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư, thu được dung dịch Z và 3,136 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 39,4 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 10,08 lít CO2 vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 14,75.       B. 39,40.       C. 29,55.       D. 44,32.

Xem giải

Câu 4. Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 a (mol/l) và Na2CO3 0,5a (mol/l), thu được kết tủa X và 400 ml dung dịch Y chứa các muối. Cho từ từ dung dịch HCl 0,45M vào 200 ml dung dịch Y đến khi bắt đầu thấy khí thoát ra thì đã dùng 200 ml. Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch HCl 0,45M, thu được x mol khí CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là

A. 0,045        B. 0,093        C. 0,083        D. 0,063

Xem giải

Câu 5. Rót từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X chứa x mol Na2CO3 và 1,5x mol NaHCO3 thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Y chứa 103,08 gam hỗn hợp muối. Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 208,82        B. 206,85        C. 212,76        D. 204,88

Xem giải

Câu 6. Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH xM và NaOH 1M. Sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn làm khô dung dịch thu được 20,3 gam rắn khan. Giả sử trong quá trình làm khô không xảy ra phản ứng hóa học. Tìm x.

Xem giải

Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào bình đựng 200ml dung dịch NaOH 1M và Na2CO3 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,9 gam chất rắn khan. Tính V:

A. 1,12          B. 4,48          C. 2,24          D. 3,36

Xem giải

Câu 8. Hấp thụ hết 0,07 mol CO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 0,32M được dung dịch X. Thêm tiếp 250 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM thu được 7,88 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính x:

Bạn đã xem chưa:  Khử oxit kim loại bằng CO, H2, NH3 (Phần 2)

A. 0,06          B. 0,03          C. 0,04          D. 0,02

Xem giải

Câu 9. Dung dịch X chứa NaHCO3 0,4M và Na2CO3 0,6M. Dung dịch Y chứa HCl xM và H2SO4 xM. Cho từ từ 100ml dung dịch X vào 100ml dung dịch Y, thu được 1,68 lít khí CO2(đktc). Cho từ từ 100ml dung dịch Y vào 100ml dung dịch X thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Tính m:

A. 15,23          B. 14,87          C. 13,26          D. 17,2

Xem giải

Câu 10. Cho từ từ 100ml dung dịch HCl 2M vào m gam dung dịch X chứa NaHCO3 4,2% và Na2CO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 1,12 lít CO2 thoát ra (đktc). Cho nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được tối đa 20 gam kết tủa. Tính m:

A. 100        B. 300        C. 400        D. 200

Xem giải

Câu 11. Cho từ từ từng giọt V ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Na2CO3 0,5M vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời BaCl2 0,5M và HCl 2M. Tính V (tối thiểu) cần cho vào để kết tủa thu được là lớn nhất?

A. 200ml            B. 300ml             C. 400ml        D. 500ml

Xem giải

Câu 12. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 6,72 gam NaHCO3 và 4,44 gam CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí. Giá trị của m là:

A. 1,2             B. 1,66         C. 1,56             D. 1,72

Xem giải

Câu 13. Cho hỗn hợp X gồm CO2 và SO2 phản ứng hoàn toàn với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch A và 10,45 gam kết tủa. Cho thêm dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch A lại thấy sinh ra tiếp 80,25 gam kết tủa nữa. Giả sử khả năng phản ứng của CO2 và SO2 là như nhau. Tính phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp X.

Xem giải

Câu 14. Hấp thụ hêt 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 thu được 4m gam kết tủa. Nếu hấp thụ 4,704 lít CO2 (đktc) cũng vào dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 thu được 3m gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 2,464 lít CO2 (đktc) bởi dung dịch chứa a gam Ca(OH)2,  khối lượng kết tủa thu được?

Xem giải

Câu 15. Hòa tan hết 25,88 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư thu được 0,15 mol H2 và dung dịch X. Sục từ từ đến hết 0,32 mol CO2 vào X thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thu được 5x mol CO2. Mặt khác, cho từ từ 400 ml HCl 0,3M vào phần hai thu được 4x mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm giá trị của x.

Xem giải

Câu 16. Hỗn hợp X gồm Na, Na2CO3, CaC2 có tỉ lệ mol số mol 1 : 2 : 3 theo thứ tự trên. Cho m gam X hỗn hợp X vào nước dư thu được (m – 17,025) gam kết tủa, V lít hỗn hợp khí Y (đktc) và dung dịch Z. Đốt cháy 0,4V lít hỗn hợp khí Y và hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Z thu được p gam kết tủa và dung dịch T. Giá trị của p và khối lượng chất tan trong dung dịch T lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 2)

A. 7,5 và 14,84           B. 8 và 17,73

C. 8 và 14,84           D. 7,5 và 17,73

Xem giải

Câu 17. Sục 3,92 lít CO2 (đktc) vào V lít dung dịch chứa Ca(OH)2 0,012M và NaOH 0,027M. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol và a gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của a là

A. 10.           B. 9.           C. 8.           D. 7.

Xem giải

Câu 18. Hòa tan hết 40,1 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư thu được dung dịch X có chứa 11,2 gam NaOH và 3,136 lít H2. Sục 0,46 mol CO2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Z có chứa HCl 0,4M và H2SO4 aM. Cho từ từ 200ml dung dich Z vào dung dịch Y, thấy thoát ra x mol khí CO2. Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 200ml dung dịch Z thấy thoát ra 1,2x mol khí CO2. Giá trị của a là

A. 0,15          B. 0,12          C. 0,18         D. 0,24

Xem giải

Câu 19. Cho 6,72 lít khí CO2 hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch X chứa NaOH xM và Na2CO3 yM, thu được 400 ml dung dịch Y. Cho từ từ từng giọt 200 ml dung dịch Y vào 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M thì thu được 5,04 lít khí. Cho 200 ml dung dịch y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, đun sôi thì thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị x, y lần lượt là:

A. 0,5 và 0,75            B. 0,75 và 0,25             C. 0,6 và 0,9              D. 0,8 và 0,5

Xem giải

Câu 20. Chia 1 lít  dung dịch X chứa 2 hai chất tan NaHSO3 xM và Na2SO3 yM thành hai phần bằng nhau.
– Cho phần 1 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 130,2 gam kết tủa.
– Cho từ từ từng giọt đến hết phần 2 vào 500 ml dung dịch H2SO4 0,5M đồng thời đun nhẹ để đuổi hết khí SO2 ra khỏi dung dịch nhưng không làm phân hủy các muối. Sau phản ứng thu được 8,96 lít khí SO2 (dktc).
Giá trị của x, y là:

A. 0,9 và 0,3                B. 0,3 và 0,9               C. 0,45 và 0,75            D. 0,4 và 0,8

Xem giải

Câu 21. Cho m gam KOH vào 400 ml dung dịch NaHCO3 xM thu được 400 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch X vào 210 ml dung dịch H2SO4 0,5M thì thu được 3,36 lít khí CO2 (dktc). Cho 200 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, đun sôi  cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị của m và x lần lượt là:

A. 1,95 và 0,8          B. 7,8 và 0,6                C. 7,8 và 1,0            D. 8,96 và 1,0

Xem giải

Câu 22. Nhỏ từ từ đến hết m gam dung dịch HCl 3,65% vào 200 gam Na2CO3 5,3% sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch là 347,8. Số mol HCl đã dùng là

A. 0,1478             B. 0,15

C. 0,1478 hoặc 0,15           D. Một đáp án khác

Xem giải

Câu 23. Cho 19,2 gam hỗn hợp X gồm kim loại M và oxit MO (M là kim loại kiềm thổ) tác dụng với một lượng nước dư ở điều kiện thường, thu được 400 ml dung dịch Y chứa 24,4 gam chất tan. Cho V lít khí CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Z có khối lượng tăng 8 gam so với khối lượng của dung dịch Y. Giá trị của V là:

Bạn đã xem chưa:  Khử oxit kim loại bằng CO, H2, NH3 (Phần 1)

A. 6,72          B. 5,6          C. 7,84          D. 4,48

Xem giải

Câu 24. Dẫn từ từ 4,928 lít CO2 (đktc) vào bình đựng 500ml dung dịch X (gồm Ca(OH)2 xM và NaOH yM) thu được 20 gam kết tủa. Mặt khác cũng dẫn 8,96 lít CO2 (đktc) vào bình đựng 500ml dung dịch X như trên thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của x, y lần lượt là

A. 0,2 và 0,4           B. 0,4 và 0,2            C. 0,2 và 0,2           D. 0,4 và 0,4

Xem giải

Câu 25. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp a mol Fe2O3 và b mol CuO nung nóng, sau phản ứng thu được 25,92 gam hỗn hợp chất rắn Y. Để khử hoàn toàn chất rắn Y thành các kim loại cần (2a + 0,5b) mol H2. Tỉ khối hơi của X so với H2 là

A. 7,65          B. 7,8           C. 8,6           D. 7,3

Xem giải

Câu 26. Cho từ từ đến hết 250ml dung dịch B gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M vào 120ml dung dịch A gồm H2SO4 1M và HCl 1M, thu được V (lít) khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thi được m gam kết tủa. Giá trị m và V là bao nhiêu?

A. 79,18 và 5,376         B. 76,83 và 2,464           C. 49,25 và 3,360          D. 9,85 và 3,360

Xem giải

Câu 27. Hấp thụ hết a mol khí CO2 vào dung dịch chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,4M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 15,76 gam kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì đã dùng 120 ml. Giá trị của a là

A. 0,16.           B. 0,18.           C. 0,12.           D. 0,20.

Xem giải

Câu 28. Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa NaHCO3 0,5M và Na2CO3 1M vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,17 mol HCl, 0,09 mol H2SO4 thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 38,70.           B. 17,73.           C. 50,52.           D. 29,55.

Xem giải

Câu 29. Hấp thụ 5,6 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,4 mol NaOH thu được dung dịch X. Thêm a mol CaCl2 vào dung dịch X thu được a mol kết tủa và dung dịch Y chứa 25,62 gam chất tan. Giá trị của a là:

A. 0,13          B. 0,1          C. 0,12          D. 0,1

Xem giải

Câu 30. Hấp thụ hoàn toàn 3,92 lít CO2 (dktc) bằng 250 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,5M và KOH aM thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X thì thấy có 1,12 lít khí (dktc) thoát ra. Giá trị của a là

A. 1,2        B. 0,4        C. 1,4        D. 1,5

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!