You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Khử oxit kim loại bằng CO, H2, NH3 (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 41: Hỗn hợp X gồm C và S. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dich HNO3 đặc, nóng, thu được 0,8 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 22,875 (không có khí nào khác). Khối lượng của S trong m gam X là A. 1,60 gam.           B. 1,28 gam.           C. 0,96 gam.           D. 1,92 gam. (Xem giải) Câu 42: Hỗn hợp khí A gồm CO và H2 có tỉ

Xem thêm

Khử oxit kim loại bằng CO, H2, NH3 (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1: Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư, sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 10.           B. 20.           C. 30.           D. 40. (Xem giải) Câu 2: Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 bằng H2. Sản phẩm hơi cho hấp thụ vào 18 gam dung dịch H2SO4 80%. Sau khi hấp thụ nồng độ H2SO4 là A. 20%.           B. 30%.      

Xem thêm

Bài tập CO2 và muối cacbonat (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hấp thụ 1,5x mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa 1,25x mol NaOH và 0,5x mol Na2CO3 thu được dung dịch X chứa 31,23 gam chất tan. Cho dung dịch hỗn hợp chứa 1,15x mol NaOH và 1,2x mol CaCl2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 25,2        B. 23,6        C. 21,6        D. 20,2 (Xem giải) Câu 2. Sục V lít CO2 ở (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và

Xem thêm

Bài tập CO2 và muối cacbonat (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Dowload Câu 1. Dung dịch X gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 1M. Sục 0,36 mol khí CO2 vào 200 ml dung dịch X, kết thúc phản ứng lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Dung dịch Z gồm HCl 0,5M và H2SO4 aM. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch Z vào dung dịch Y thu được 1,1x mol khí. Nếu cho từ từ đến hết dung dịch Y vào 100 ml dung dịch Z thấy thoát ra 1,2x mol khí. Giá trị gần đúng của a là A. 0,51.    

Xem thêm

Bài tập CO2 và muối cacbonat (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Cho 33,8 gam hỗn hợp X gồm 2 muối M(HCO3)2 và RHCO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Mặt khác, cho 33,8 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch Y gồm Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,5M thì sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí, dung dịch Z và m gam kết tủa. Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là: A. 19,7           B. 25,5      

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!