Bài tập este tổng hợp (Phần 7)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. X, Y là 2 este đều no và đơn chức; Z là este no, hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đốt cháy 22,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,8 mol O2. Mặt khác đun nóng 22,56 gam E với 360 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ở 140 °C thu được 3,36 gam hỗn hợp gồm 3 ete có cùng số mol. Hiệu suất ete hóa mỗi ancol trong F là.

A. 40% và 60%        B. 20% và 70%         C. 25% và 50%        D. 30% và 75%

Xem giải

Câu 2. X, Y, Z là ba este đều đơn chức, mạch hở (trong đó có 2 este no, 1 este không no chứa một liên kết C=C). Đun nóng 20,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (không cùng số mol) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa 2 muối và hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 10,36 gam. Đốt cháy hỗn hợp muối cần dùng 0,34 mol O2, thu được CO2, H2O và 0,14 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp E là.

A. 23,35%      B. 28,79%      C. 35,02%      D. 43,19%

Xem giải

Câu 3. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 28 gam dung dịch KOH 28%. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 25,68 gam chất lỏng X và chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và K2CO3, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 18,34 gam. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 13,888 lít khí H2 (đktc). Giá trị m gần nhất với:

 A. 11.          B.  12.          C. 10.          D. 14.

Xem giải

Câu 4. Cho hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (số mol của X bằng số mol Y). Thủy phân hoàn toàn 4,8 gam E trong NaOH được hỗn hợp X chỉ gồm hai muối và ancol duy nhất Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,12 lít O2 (dktc) thu được 1,76 gam CO2; 1,08 gam H2O. Thành phần % muối có khối lượng phân tử nhỏ trong hỗn hợp muối thu được là:

Xem giải

Câu 5. Hóa hơi hoàn toàn 17,52 gam este X hai chức, mạch hở thì thể tích đúng bằng thể tích của 3,36 gam N2 (đo cùng điều kiện). Y, Z (MY < MZ) là hai este đều hai chức, trong phân tử mỗi chất có độ bất bão hòa không quá 4. Đun nóng 23,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol X gấp đôi số mol Z) cần dùng 360 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp chứa 2 muối đều có số nguyên tử C không quá 4 và hỗn hợp chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử C. Mặt khác, đốt cháy 23,16 gam E cần dùng 0,79 mol O2. Biết rằng X, Y, Z không chứa nhóm chức khác. Tính phần trăm khối lượng của Z có trong hỗn hợp E?

Xem giải

Câu 6. Đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp E chứa 4 este X, Y, Z, T đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon và không chứa nhóm chức khác, thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Mặt khác đun nóng 24,65 gam E cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp F gồm 2 ancol không cùng số nhóm chức. Đun hỗn hợp muối với vôi tôi xút đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 3,25. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp E là.

A. 38,29%      B. 38,29%     C. 57,44%      D. 47,87%

Xem giải

Câu 7. X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác; trong đó X no, Y không no chứa một liên kết C=C, Z chứa 5 liên kết π trong phân tử và nY = 2nZ. Đun nóng 46,4 gam E cần dùng 480 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được một ancol T duy nhất và hỗn hợp chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic đều đơn chức có tỉ lệ mol là 7 : 2. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 21,36 gam. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là.

A. 35,68%      B. 36,42%      C. 34,83%      D. 32,16%

Xem giải

Câu 8. Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng 1,37 mol O2, thu được 1,19 mol CO2. Nếu thủy phân 0,3 mol X trên trong dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Tỉ khối của Y so với He bằng 73/6. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X là

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 11)

A. 10,87%.     B. 20,65%.     C. 18,12%.     D. 12,39%.

Xem giải

Câu 9. X, Y, Z là ba este đều đơn chức, trong đó X, Y chứa vòng benzen và là đồng phân của nhau. Xà phòng hóa 23,8 gam X với dung dịch NaOH dư (đun nóng) thu được 25,2 gam một muối duy nhất. Nếu đun nóng 39,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và 50,35 gam hỗn hợp muối. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp chứa 3 ete có cùng số mol; trong đó có chứa a gam ete T. Đốt cháy a gam T thu được 2,016 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam nước. Biết hiệu suất ete hóa của hai ancol trong F theo khối lượng phân tử tăng dần lần lượt là 75% và 60%. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là.

A. 37,63%      B. 27,85%      C. 36,88%      D. 38,38%

Xem giải

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 15,92 gam hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở cần dùng 0,8 mol O2, thu được CO2 và 11,16 gam H2O. Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 15,92 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit mạch không phân nhánh và có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB) và hỗn hợp Z gồm các ancol đều đơn chức có tỉ khối so với He bằng 12,025. Giá trị của a:b gần nhất là?

A. 0,7          B. 0,5          C. 0,6           D. 0,8

Xem giải

Câu 11. Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức của hiđroxit M và este X là:

A. NaOH và HCOOCH3             B. NaOH và CH3COOC2H5

C. KOH và CH3COOC2H5          D. KOH và C2H5COOCH3

Xem giải

Câu 12. Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 17,76 gam X bằng lượng O2 vừa đủ, thu được 0,64 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 17,76 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 18,88 gam hỗn hợp muối. Nung nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc ở 140 độ C (Hiệu suất ete hóa đều bằng 75%) thu được 5,67 gam hỗn hợp 3 ete. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn là

A. 33,33%       B. 13,51%       C. 25,00%       D. 16,67%

Xem giải

Câu 13. X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit T không no chứa một liên kết đôi C=C (X, Y, Z, T đều mạch hở). Đốt cháy 10,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 22,66 gam. Mặt khác 10,02 gam E phản ứng vừa đủ 0,04 mol Br2 (trong CCl4). Nếu đun nóng 10,02 gam E với dung dịch chứa 0,15 mol NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn có khối lượng m gam và phần hơi chứa 2 ancol. Đun nóng phần rắn với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí trong đó có 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp. Giá trị m gần nhất với:

A. 11,0         B. 12,2         C. 11,4         D. 10,8

Xem giải

Câu 14. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,6 gam hỗn hợp gồm hai muối hữu cơ khan có khối lượng hơn kém nhau 11,6 gam, phần hơi có chứa nước và một hợp chất hữu cơ no, mạch hở Y. Hợp chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 24,8 gam so với ban đầu. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí đều đo ở đktc.
Xác định công thức cấu tạo có thể có của 2 este.

Xem giải

Câu 15. Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 este đều no, mạch hở trong dung dịch NaOH dư đun nóng thì thu được dung dịch chỉ chứa một muối và phần hơi chỉ chứa một chất hữu cơ. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng X trên thì thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng este có khối lượng mol lớn hơn trong X là:

Bạn đã xem chưa:  Bài toán hỗn hợp amin và các chất hữu cơ (Phần 2)

A. 39,27        B. 45,63        C. 51,24        D. 55,22

Xem giải

Câu 16. X, Y, Z (MX < MY < MZ < 180) là 3 este đều mạch hở, không chứa nhóm chức khác. Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z (trong đó X chiếm 30,44% về khối lượng) với 450ml dung dịch NaOH 1M. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn và thu được hỗn hợp F gồm 3 ancol đều có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. Đốt cháy hoán toàn F cần 0,385 mol O2, thu được 8,46 gam H2O. Lấy phần rắn đun với CaO thu được 3,36 lít H2 duy nhất. Phần trăm khối lượng Y trong E là:

A. 19,95%            B. 16,63%        C. 13,30%           D. 26,61%

Xem giải

Câu 17. Hỗn hợp T gồm 3 este A, B, C (với MA < MB < MC; MB = 0,5(MA + MC). Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được hỗn hợp U gồm 3 axit hữu cơ đồng đẳng kế tiếp và 16 gam hỗn hợp V gồm 3 chất hữu cơ không là đồng phân của nhau, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp U được 15,68 lít CO2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp V được 26,4 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Hỗn hợp V phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của B trong T gần giá trị nào nhất?

A. 15,9%       B. 31,2%        C. 34,5%       D. 20,9%

Xem giải

Câu 18. X, Y là hai este đều đơn chức (MX < MY); Z là este hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đốt cháy 0,24 mol E chứa X, Y, Z cần dùng 1,53 mol O2 thu được 17,64 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,24 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chứa 2 muối. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ớ 140oC, thu được 9,44 gam hỗn hợp T chứa 3 ete. Hóa hơi 9,44 gam T thì thể tích chiếm 2,688 lít (đktc). Biết rằng hiệu suất ete hóa của ancol có khối lượng phân tử tăng dần lần lượt là 80% và 50%. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E gần nhất với

A. 29           B. 30          C. 31           D. 32

Xem giải

Câu 19. Hỗn hợp A gồm 2 este 2 chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 38,7 gam A thu được 38,08 lít CO2 và 20,7 gam H2O. Thuỷ phân A trong dung dịch chứa 1,2 mol NaOH thu được dung dịch X và hỗn hợp gồm 3 ancol Y no đơn chức trong đó có hai ancol là đồng phân của nhau. Cô cạn X rồi nung chất rắn với xúc tác CaO đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Z gồm các hidrocacbon không no có cùng số nguyên tử cacbon. Biết Z phản ứng vừa đủ với 0,3 mol Br2 trong dung dịch. Tính phần trăm khối lượng của este có khối lượng mol lớn hơn trong A.

Xem giải

Câu 20. Đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E chứa các este X (C4H8O2) và este Y (C5H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc 140 độ C thu được 10,896 gam hỗn hợp  chứa 3 ete. Hiệu suất ete hóa mỗi ancol trong hỗn hợp F đều bằng 80%. Phần trăm khối lượng Y trong hỗn hợp E là:

A. 56,7%         B. 35,9%         C. 57,5%         D. 43,1%

Xem giải

Câu 21. Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y và 11,13 gam Na2CO3. Dẫn toàn bộ Y qua ình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 6,51 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Gía trị m là:

A. 19,35 gam     B. 11,64 gam     C.17,46 gam     D. 25,86 gam

Xem giải

Câu 22. Hỗn hợp E gồm X, Y, Z là ba este đơn chức; trong đó X, Y no và mạch hở. Cho 0,32 mol hỗn hợp E có khối lượng m gam tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được a gam rắn T và 10,08 gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy hết b gam rắn T cần đúng 0,7 mol O2, thu được 25,3 gam CO2 và 7,65 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40.         B. 24.         C. 23.          D. 30.

Xem giải

Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp E gồm este hai chức X và este đơn chức Y (X, Y đều mạch hở, Y có số mol lớn hơn 0,05 mol) cần vừa đủ 27,552 lít O2 (đktc), thu được nước và 58,08 gam CO2. Thủy phân hoàn toàn E trong dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm ba muối và hỗn hợp T gồm hai anđehit. Dẫn T qua 500 ml dung dịch nước Br2 1,2M vừa đủ, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch không thay đổi. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong Z là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập chất béo (Phần 3)

A. 13,13%.         B. 13,54%.         C. 13,33%.         D. 12,92%.

Xem giải

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn một este no đa chức X được tạo thành từ axit hai chức mạch hở và ancol ba chức mạch hở bằng oxi, sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 60 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 29,1 gam. khối lượng mol của X là

A. 362           B. 348            C. 350             D. 346

Xem giải

Câu 25. Hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch hở  (không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng vừa đủ 0,315 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng NaOH thu được hỗn hợp các muối và ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối thu được 3,18 gam Na2CO3 và 0,1 mol CO2, còn nếu đốt cháy hoàn toàn lượng ancol thu được thì cần vừa đủ 0,195 mol O2 thu được 0,19 mol H2O. Giá trị của m là

A. 5,50         B. 5,75         C. 6,24         D. 4,75

Xem giải

Câu 26. Hỗn hợp X gồm một ancol no, đơn chức và một axit cacboxylic no, hai chức (đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol X cần dùng 0,42 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, đun nóng 0,16 mol X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được 9,04 gam hỗn hợp Y gồm hai sản phẩm hữu cơ Z và T (MZ > MT). Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp Y là

A. 70,80%        B. 35,40%        C. 29,2%        D. 64,60%

Xem giải

Câu 27. Hỗn hợp E chứa một este X đơn chức và một este Y hai chức (X, Y đều mạch hở, Y được tạo từ axit và 2 ancol). Đốt cháy hoàn toàn 23,04 gam hỗn hợp E cần dùng 0,93 mol O2, thu được 11,88 gam H2O. Mặt khác đun nóng 23,04 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp 2 muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Chuyển hóa toàn bộ Z thành anđehit rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dùng dư), thu được 123,12 gam Ag. Tỉ lệ gần nhất của a:b là:

A. 0,60           B. 1,20           C. 0,75            D. 1,50

Xem giải

Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn m gam este X hai chức, mạch hở (được tạo bởi ancol no) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Nếu hidro hóa hoàn toàn m gam X trên với lượng H2 (Ni,t) vừa đủ, đốt cháy hoàn toàn sản phẩm cần 7,28 lít khí O2. Số đồng phân của X thỏa tính chất trên là:

A. 3        B. 4          C. 1          D. 2

Xem giải

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở cần dùng 0,63 mol O2, thu được 29,04 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 0,1 mol X bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp Y gồm hai hợp chất hữu cơ. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm ba muối của ba axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp T gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Tỉ khối hơi của T so với He bằng 17,75. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp Z là

A. 36,9%           B. 22,1%           C. 25,8%           D. 47,9%

Xem giải

Câu 30. Đun nóng 0,1 mol hợp chất hữu cơ X với 160 gam dung dịch NaOH 5%, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối và phần hơi chỉ chứa H2O có khối lượng là 153,8 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 1,0 mol O2, thu được Na2CO3 và hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80,0 gam kết tủa, đồng thời dung dịch thu được có khối lượng giảm 35,8 gam so với dung dịch ban đầu. Tổng số nguyên tử của các nguyên tố trong chất hữu cơ X là

A. 20.          B. 23.          C. 22.          D. 21.

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!