Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa THPT Minh Khai (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

1C 2B 3C 4A 5A 6C 7C 8A 9C 10B
11D 12A 13B 14C 15B 16D 17A 18C 19D 20D
21B 22D 23B 24D 25D 26D 27C 28C 29D 30A
31D 32B 33B 34A 35C 36A 37A 38A 39B 40B

Câu 1. Có 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z và T chứa các chất khác nhau trong số bốn chất: (NH4)2CO3, KHCO3, NaNO3, NH4NO3. Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2 cho lần lượt vào từng dung dịch, thu được kết quả sau:

X

Y Z

T

Dung  dịch

Ca(OH)2

Kết tủa trắng

Khí mùi khai Không  có

hiện tượng

Kết tủa trắng,

có khí mùi khai

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. X là dung dịch NaNO3.       B. Y là dung dịch KHCO3

C. T là dung dịch (NH4)2CO3       D. Z là dung dịch NH4NO3.

Câu 2. Cho các chất sau: fructozơ, saccarozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala, tinh bột, tripanmitin. Số chất có phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp là

A. 6.         B. 5.         C. 3.         D. 4.

Câu 3. Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với

A. NaCl.            B. Mg(OH)2.            C. Cu(OH)2.            D. KCl.

Câu 4. Cho các kim loại và các dung dịch: Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, HCl. Cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 7.           B. 6.            C. 5.            D. 4.

Xem giải

Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Glyxin, valin, lysin trong phân tử đều có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl.

B. Ở điều kiện thường, amino axit là chất rắn kết tinh.

C. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được policaproamit.

D. Amino axit có phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.

Câu 6. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo X bằng 250 ml dung dịch KOH 1,5M, đun nóng (lượng KOH được lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 100,2 gam hỗn hợp chất rắn khan gồm hai chất. Tên gọi của X là

A. trilinolein.       B. tristearin.       C. triolein.       D. tripanmitin.

Xem giải

Câu 7. Cho 17,7 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 28,65 gam muối. Công thức phân tử của X là

A. CH5N.            B. C2H7N.            C. C3H9N.            D. C4H11N.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ion Fe3+có tính oxi hóa mạnh hơn ion Ag+.

B. Kim loại có tính chất chung như : Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim là do sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

C. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.

D. Nguyên tắc để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.

Câu 9. Cho 10,8 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hết với 200ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,3 gam chất rắn khan. Tên của X là

A. axit axetic.            B. axit fomic.            C. axit acrylic.            D. axit propionic.

Câu 10. Chất nào sau không có phản ứng tráng gương?

A. Etanal.            B. Axit axetic.            C. Fructozơ.            D. Axit fomic.

Câu 11. Để hòa tan vừa hết 24,4 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 cần vừa đủ 700 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối. Giá trị của m là

A. 93,0.            B. 91,6.            C. 67,8 .            D. 80,4.

Câu 12. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.

(2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.

(3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3

(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.

(6) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 5            B. 3            C. 2            D. 4

Xem giải

Câu 13. Công thức hóa học của đạm Urê là

A. (NH4)2CO3.            B. (NH2)2CO.            C. (NH4)2CO.            D. (NH2)2CO3.

Câu 14. Cho các phát biểu sau:

(a) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

(b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c) Hỗn hợp Cu, Fe3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong nước.

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa hai muối.

(e) Hỗn hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(f) Cho Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

Số phát biểu đúng là

A. 4.            B. 5.            C. 3.            D. 6.

Xem giải

Câu 15. Cho các phản ứng

(a) Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

(b) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

(c) KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

(d) Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là

A. (a).             B. (d).             C. (c).             D. (b).

Câu 16. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa?

A. H2SO4.            B. K2SO4.            C. HCl.           D. AlCl3.

Câu 17. Tác nhân gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A. Khí cacbonic.            B. Khí Clo.            C. Khí hiđroclorua.            D. Khí cacbon oxit.

Câu 18. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 14,9 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm 15,1 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là

A. 15,1.         B. 6,4.         C. 7,68.         D. 9,6.

Xem giải

Câu 19. Nung 3,78 gam kim loại M trong 0,06 mol O2 thu được m(g) chất rắn X. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

A. Zn.         B. Mg.         C. Fe.         D. Al.

Xem giải

Câu 20. Tiến hành lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn quá trình đạt 81%) rồi hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư được 70 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 90             B. 150             C. 120             D. 70.

Câu 21. trong các polime: poli (etylen terephtalat), poli acrilonnitrin, poli stiren, poli (metyl metacrylat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 2.             B. 3.             C. 4.             D. 1.

Câu 22. Cho dung dịch chứa a mol H3PO4 vào dung dịch chứa 2,5a mol KOH, sau phản ứng thu được dung dịch chứa chất tan là

A. KH2PO4, K2HPO4.             B. K3PO4, KOH.             C. H3PO4, KH2PO4.             D. K2HPO4, K3PO4.

Câu 23. Chất nào sau đây là ancol bậc nhất?

A. ancol isopropylic.             B. etanol.             C. ancol sec-butylic.             D. hexan-2-ol.

Câu 24. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 4g kết tủa trắng. Giá trị của V là

A. 0,672.             B. 0,448.             C. 0,224.             D. 0,896.

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

– Kim loại Na, K đều khử được nước ở điều kiện thường.

– Để bảo quản natri, người ta ngâm natri trong dầu hỏa.

– Điện phân dung dịch CuSO4 thu được Cu ở anot.

– Cho Na kim loại vào dung dịch FeSO4 thu được Fe.

– Kim loại Fe có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân.

Số phát biểu đúng là

A. 5.            B. 2.             C. 4.             D. 3.

Câu 26. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl

A. Mg.             B. Fe.             C. Zn.             D. Ag.

Câu 27. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra khí NO

A. CuO.             B. Ca(OH)2.             C. Cu.             D. CaCO3.

Câu 28. Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ:

mk2

Oxit X là

A. K2O             B. Al2O3             C. CuO             D. MgO

Câu 29. Trong các hiđrocacbon sau đây, hiđrocacbon chứa vòng benzen là

A. propen.             B. propan.             C. buta-1,3-đien.             D. stiren.

Câu 30. Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là

A. 3.             B. 4.             C. 8.             D. 6.

Câu 31. Cho các phát biểu sau:

(a) Trong peptit mạch hở amino axit đầu N có nhóm NH2.

(b) Dung dịch Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(c) 1 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol HCl.

(d) 1 mol Val-Glu tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH.

(e) Thủy phân hoàn toàn protein thu được các amino axit.

(f) Protein có phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu tím đặc trưng.

Số phát biểu đúng là

A. 4.             B. 6.             C. 3.             D. 5.

Câu 32. Cho sơ đồ phản ứng: X + H2 dư → Y; Y + Na → CH3-CH2-CH2-ONa + H2. Số chất X (mạch hở, có cấu tạo dạng bền) thõa mãn sơ đồ trên là

A. 3.             B. 5.             C. 2.             D. 4.

Câu 33. Cho các phát biểu sau

– Saccarozơ, amilozơ và xenlulozo đều tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit đun nóng.

– Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức là (C6H10O5)n nhưng chúng không phải đồng phân của nhau.

– Xenlulozơ được tạo bởi các gốc β-glucozơ liên kết với nhau bởi liện kết β- 1,4-glicozit.

– Thủy phân đến cùng amilopectin, thu được hai loại monosaccarit.

– Dung dịch fructozơ có phản ứng tráng bạc.

– Saccarozơ là một polisaccarit.

Số phát biểu đúng là

A. 3.           B. 4.             C. 5.             D. 2.

Câu 34. Este X hai chức mạch hở (không có nhóm chức nào khác) được tạo thành từ ancol no, đơn chức và axit hai chức có một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn m(g) X bằng O2 dư, hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được 7,88g kết tủa và dung dịch Y, dung dịch Y có khối lượng tăng 1,32g so với dung dịch bazơ đầu. Thêm NaOH vào Y thu được kết tủa. Mặt khác, xà phòng hóa m(g) X bằng Vml dung dịch KOH 0,4M thu được dung dịch Z. Để trung hòa Z cần 200ml dung dịch H2SO4 0,2M thu được dung dịch G. Cô cạn G thu được 10,8g chất rắn khan. Số đồng phân mạch hở của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 9.          B. 6.           C. 8.           D. 3.

Xem giải

Câu 35. Hòa tan hết 18,36 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe(OH)2 vào 95,2 gam dung dịch HNO3 45% thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni). Cho Y phản ứng với 200 ml dung NaOH 1M và KOH 2M, thu được kết tủa E và dung dịch Z. Nung E trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp 18,4 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3. Cô cạn dung dịch Z, thu được hỗn hợp chất rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 45,48 gam hỗn hợp chất rắn khan. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong Y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15,40%.      B. 13,90%.      C. 13,60%.      D. 14,60%.

Xem giải

Câu 36.Hòa tan hết 14,3 gam hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, MgO, Mg và Al vào dung dịch gồm 0,03 mol KNO3 và 0,5 mol H2SO4 (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 59,85 gam muối và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,11 mol KOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 10 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al có trong X là

A. 22,66%.      B. 28,50%.      C. 42,80%.      D. 52,88%.

Xem giải

Câu 37. X là axit hữu cơ đơn chức, mạch hở phân tử có một liên kết đôi C=C; Y, Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần 13,44 lít O2 (đktc) thu được 10,304 lít CO2 (đktc) và 10,8(g) H2O. % khối lượng của Z trong E là

A. 7,77%.      B. 32,08%.      C. 48,65%.      D. 32,43%.

Xem giải

Câu 38. Hỗn hợp T gồm heptapeptit T1 và octapeptit T2 (đều mạch hở và đều tạo bởi glyxin và valin). Đun nóng m(g) T trong dung dịch KOH vừa đủ thu được (m + 40,76)g hỗn hợp muối X. Đốt cháy hoàn toàn 1/2 lượng X ở trên cần 1,17 mol O2, thu được K2CO3, CO2, H2O và 4,256 lít N2 (đktc). Phần trăm khối lượng của T1 trong T gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 39,30%.      B. 60,70%.      C. 45,60%.      D. 54,70%.

Xem giải

Câu 39. Hòa tan m gam hỗn hợp gồm K2O, ZnO vào nước chỉ thu được dung dịch Y trong suốt. Cho từ từ dung dịch HCl vào Y, kết quả được biểu diễn trên đồ thị sau.

mk1

Giá trị của m là

A. 125,1.           B. 106,3.           C. 172,1.           D. 82,8.

Xem giải

Câu 40. Cho m gam hỗn hợp X gồm valin, (H2N)3C4H3(COOH)4 vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,75M và KOH 0,85M, thu được dung dịch Y chứa 33,97 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 275 ml dung dịch H2SO4 1M. Phần trăm khối lượng của valin trong X là

A. 57,10%.      B. 42,90%.      C. 64,80%.      D. 36,70%.

Xem giải

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Sóc Trăng

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!