Neo Pentan

Nung 3,78 gam kim loại M trong 0,06 mol O2 thu được m(g) chất rắn X. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

A. Zn.         B. Mg.         C. Fe.         D. Al.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời