Hóa học 10 (Chương trình mới)

  • Bài 1. Nhập môn hóa học

Chủ đề 1. Cấu tạo nguyên tử

  • Bài 2. Các thành phần của nguyên tử

  • Bài 3. Nguyên tố hóa học

  • Bài 4. Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

  • Bài 5. Lớp, phân lớp và cấu hình electron

Chủ đề 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • Bài 6. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • Bài 7. Xu hướng biến đổi tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kỳ và trong một nhóm

  • Bài 8. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chủ đề 3. Liên kết hóa học

  • Bài 9. Quy tắc octed

  • Bài 10. Liên kết ion

  • Bài 11. Liên kết cộng hóa trị

  • Bài 12. Liên kết hydrogen và tương tác Van der Waals

Chủ đề 4. Phản ứng oxi hóa khử

  • Bài 13. Phản ứng oxi hóa – khử

Chủ đề 5. Năng lượng hóa học

  • Bài 14. Phản ứng hóa học và enthalpy

  • Bài 15. Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học

Chủ đề 6. Tốc độ phản ứng hóa học

  • Bài 16. Tốc độ phản ứng hóa học

Chủ đề 7. Nguyên tố nhóm VIIA (Nhóm Halogen)

Bạn đã xem chưa:  Nhập môn hóa học

  • Bài 17. Nguyên tố và đơn chất halogen

  • Bài 18. Hydrogen halide và hydrohalic acid

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!