Neo Pentan

X là hỗn hợp khí H2 và N2 có tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào bình có xúc tác bột sắt, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối đối với oxi bằng 0,25. Tính hiệu suất tổng hợp NH3

A. 20%         B. 30%         C. 15%         D. 25%

Neo Pentan đã chọn câu trả lời