Neo Pentan

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:

A. 40%         B. 80%         C. 60%         D. 54%

nsmem đã trả lời