Neo Pentan

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H7N.                   B. C2H7N.

C. C3H9N.                   D. C4H9N.

hoàng anh đã trả lời