Neo Pentan

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol KHCO3. Số mol khí CO2 thu được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Tỷ lệ x : y là

A. 9 : 2         B. 4 : 1         C. 5 : 1         D. 5 : 2

Neo Pentan đã chọn câu trả lời