Neo Pentan

X là dung dịch H2SO4 0,02M, Y là dung dịch NaOH 0,035M. Khi trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y thu được dung dịch Z có pH = 2. Tỷ lệ V1/V2 là

A. 3/2         B. 2/3         C. 1/2          D. 2

Neo Pentan đã chọn câu trả lời