Neo Pentan

Cho các chất: lysin, triolein, metylamin, Gly-Ala. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời