[2020] KSCL Hóa 12 – Chuyên Lê Quý Đôn – Ninh Thuận (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42D 43A 44A 45C 46B 47D 48A 49A 50D
51B 52A 53D 54D 55A 56B 57A 58C 59B 60B
61D 62B 63C 64C 65D 66C 67B 68A 69D 70C
71A 72C 73D 74A 75C 76B 77B 78C 79A 80D

Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li?

A. Ancol etylic.       B. Natri hiđroxit.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 42: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

A. NO.       B. NO2.       C. N2O.       D. N2.

Câu 43: Thành phần chính của quặng photphorit là

A. Ca3(PO4)2.       B. NH4H2PO4.       C. Ca(H2PO4)2.       D. CaHPO4.

Câu 44: Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:
(a) 2C + Ca → CaC2; (b) C + 2H2 → CH4;
(c) C + CO2 → 2CO; (d) 3C + 4Al → Al4C3.
Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

A. (c).       B. (b).       C. (a).       D. (d).

Câu 45: Công thức phân tử của buta-1,3-đien là

A. C4H10.       B. C4H4.       C. C4H6.       D. C4H8.

Câu 46: Công thức tổng quát của ancol đơn chức mạch hở, có 2 liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon là

A. CnH2n-4O.       B. CnH2n-2O.       C. CnH2nO.       D. CnH2n+2O.

Câu 47: Chất nào sau đây có phản ứng hiđro hóa?

A. Axit axetic.       B. Glixerol.       C. Tripanmitin.       D. Triolein.

Câu 48: Ứng dụng nào sau đây không phải là của chất béo?

A. Làm xúc tác cho một số phản ứng tổng hợp hữu cơ.

B. Làm thức ăn cho con người và một số loại gia súc.

C. Dùng để điều chế xà phòng và glixerol.

D. Dùng trong sản xuất một số thực phẩm như mì sợi, đồ hộp…

Câu 49: Cacbohiđrat nào sau đây không tan trong nước?

A. Xenlulozơ.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 50: Alanin là chất có công thức phân tử

A. C6H7N.       B. C2H5O2N.       C. C7H9N.       D. C3H7O2N.

Câu 51: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu?

A. Metylamin.       B. Valin.       C. Axit glutamic.       D. Amoniac.

Câu 52: Anilin (C6H5NH2) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. Br2.       B. Na2SO4.       C. KOH.       D. AgNO3/NH3.

Câu 53: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ion?

A. MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4.        B. HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3.

C. 2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2.        D. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

(Xem giải) Câu 54: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là

A. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH.       B. đồng (II) oxit và dung dịch HCl.

C. dung dịch NaOH và dung dịch HCl.       D. kim loại Cu và dung dịch HCl.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1)

(Xem giải) Câu 55: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ?

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, CH3NHCH3.        B. NH3, C2H5NH2, CH3NHC6H5, CH3NHCH3.

C. NH3, C6H5NH2, CH3NH2, CH3NHCH3.        D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3, C2H5NH2.

(Xem giải) Câu 56: Để trung hòa 25 gam dung dịch của amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C3H7N.       B. CH5N.       C. C2H7N.       D. C3H5N.

Câu 57: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm các chất đều không có phản ứng tráng bạc?

A. Etyl axetat.       B. Vinyl axetat.       C. Etyl fomat.       D. Vinyl fomat.

Câu 58: Thủy phân este X trong môi trường axit thu được C2H3COOH và CH3OH. Tên gọi của X là

A. metyl propionat.       B. vinyl axetat.       C. metyl acrylat.       D. vinyl fomat.

Câu 59: Dãy các chất đều có thể tham gia phản ứng thủy phân là:

A. Fructozơ, saccarozơ và tinh bột.       B. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

C. Glucozơ, saccarozơ và fructozơ.       D. Glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.

(Xem giải) Câu 60: Cho các phát biểu sau đây:
(a) Dung dịch glucozơ không màu, có vị ngọt.
(b) Dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.
(c) Trong tự nhiên, glucozơ có nhiều trong quả chín, đặc biệt có nhiều trong quả nho chín.
(d) Trong mật ong có chứa khoảng 40% glucozơ.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 61: Có các dung dịch sau (dung môi nước): CH3NH2, anilin, amoniac, H2NCH2CH(NH2)COOH, axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 62: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH.        B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH.        D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Câu 63: Phát biểu đúng là:

A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin bậc II.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH.

C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.

D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol no.

(Xem giải) Câu 64: Amin nào sau đây là amin bậc II?

A. trimetylamin.       B. anilin.       C. phenyletylamin.       D. propylamin.

(Xem giải) Câu 65: Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 1,76.       B. 2,13.       C. 4,46.       D. 2,84.

(Xem giải) Câu 66: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là

Bạn đã xem chưa:  Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 3 - 2017)

A. 57,15%.       B. 14,28%.       C. 28,57%.       D. 18,42%.

(Xem giải) Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6, thu được 4,032 lít CO2 (đktc) và 3,78 gam H2O. Mặt khác 3,87 gam X phản ứng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,070.       B. 0,105.       C. 0,030.       D. 0,045.

(Xem giải) Câu 68: Cho các chất sau: stiren, axit acrylic, benzen, propin, anđehit fomic, vinylaxetilen và butan. Số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

A. 6.       B. 5.       C. 7.       D. 4.

(Xem giải) Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 53,16.       B. 57,12.       C. 60,36.       D. 54,84.

(Xem giải) Câu 70: Một loại xenlulozơ trong thành phần của sợi bông có khối lượng phân tử là 5184000 đvC. Trong phân tử trên có x nguyên tử H và y nhóm OH. Tổng (x + y) có giá trị là

A. 352000.       B. 384000.       C. 416000.       D. 320000.

(Xem giải) Câu 71: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

A. T, Z, Y, X.       B. Z, T, Y, X.       C. T, X, Y, Z.       D. Y, T, X, Z.

(Xem giải) Câu 72: Cho các chất : HCl (X), C2H5OH (Y), CH3COOH (Z), C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần là:

A. (T), (Y), (X), (Z).       B. (X), (Z), (T), (Y).

C. (Y), (T), (Z), (X).       D. (Y), (T), (X), (Z).

(Xem giải) Câu 73: Đốt m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 34,4 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,7 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 117,46 gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

A. 27.       B. 31.       C. 32.       D. 28.

(Xem giải) Câu 74: Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 3)

A. 6,72.       B. 9,52.       C. 3,92.       D. 4,48.

(Xem giải) Câu 75: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol triaxetat và metyl fomat. Thủy phân hoàn toàn 20 gam X cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 20,0 gam X thu được V lít (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là

A. 14,56.       B. 17,92.       C. 16,80.       D. 22,40.

(Xem giải) Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam chất hữu cơ X cần 5,04 lít khí O2 (đktc), sản phẩm cháy thu được chỉ có CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Biết cứ 1 mol X phản ứng vừa hết với 2 mol NaOH. X không tham gia phản ứng tráng bạc và có khối lượng mol nhỏ hơn 150. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 5.       B. 7.       C. 8.       D. 6.

(Xem giải) Câu 77: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5-6 phút ở 65-70°C.
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.
Phát biểu nào sau đây sai?

A. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm.

C. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn C2H5OH và CH3COOH.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

(Xem giải) Câu 78: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử. Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch thì lượng muối khan thu được là

A. 8,15 gam.       B. 7,09 gam.       C. 7,82 gam.       D. 16,30 gam.

(Xem giải) Câu 79: Cho X là tetrapeptit mạch hở. Biết 0,1 mol X phản ứng được tối đa với 0,5 mol NaOH hoặc 0,4 mol HCl. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 177,3 gam kết tủa. Số nguyên tử H có trong một phân tử X là

A. 14.       B. 12.       C. 16.       D. 10.

(Xem giải) Câu 80: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z (đều mạch hở) bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của glyxin, 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác đốt cháy m gam E trong O2 vừa đủ, thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2; trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 78,28 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 50.       B. 40.       C. 45.         D. 35.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!