[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Bắc Ninh

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1C 2C 3B 4D 5A 6D 7A 8C 9C 10B
11D 12C 13A 14A 15D 16D 17B 18A 19A 20A
21D 22C 23D 24B 25D 26A 27A 28A 29B 30B
31C 32D 33B 34D 35C 36C 37B 38B 39B 40C

Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe.       B. Cu.       C. Na.        D. Ag.

Câu 2: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Hg.       B. Ag.       C. W.        D. Fe.

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?

A. Natri oleat.       B. Tristearin.       C. Etyl axetat.       D. Metyl fomat.

Câu 4: Polietilen (PE) được sử dụng làm chất dẻo. PE được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây

A. CH2=CH-CI.       B. CH2=CH-CN.       C. CH2=CH-CH3.       D. CH2=CH2.

Câu 5: Anilin có công thức là

A. C6H5-NH2.       B. CH3NH2.       C. NH2-CH2-COOH.       D. NH2-CH(CH3)-COOH.

Câu 6: Công thức phân tử của etyl fomat là

A. C4H8O2.       B. C3H4O2.       C. C2H4O2.       D. C3H6O2.

Câu 7: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. Cu + FeSO4 → Fe + CuSO4.       B. Mg + Cl2 → MgCl2.

C. Mg + CuSO4 → Cu + MgSO4.       D. 2Al + 3Cl2 → 2AICI3.

Câu 8: Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit ?

A. C2H5NH2.       B. CH3COOC2H5.       C. NH2CH2COOH.       D. HCOONH4.

Câu 9: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Ca2+.       B. Zn2+.       C. Ag+.       D. Cu2+.

Câu 10: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Al.       B. Cu.       C. Zn.        D. Mg.

Câu 11: Glucozơ thuộc loại monosaccarit, nó được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Glucozơ có công thức là

A. C12H22O11.       B. (C6H10O5)n.       C. C6H14O6.       D. C6H12O6.

Câu 12: Cho các kim loại sau: Na, K, Fe, Mg. Kim loại có tính khử mạnh nhất là?

A. Na.       B. Mg.       C. K.       D. Fe.

Câu 13: Trong thành phần chất nào sau đây có nguyên tố nitơ?

A. Metylamin.       B. Glucozơ.        C. Etyl axetat.       D. Tinh bột

Câu 14: Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (15/20)

A. 5,6.       B. 2,8.       C. 8,4.        D. 11,2.

Câu 15: Thủy phân este nào sau đây (trong dung dịch NaOH vừa đủ) thu được natri axetat và ancol?

A. HCOOCH3.       B. HCOOC2H5.       C. C2H3COOCH3.       D. CH3COOCH3.

Câu 16: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Polistiren.       B. Polietilen.       C. Polipropilen.       D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 17: Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là

A. Ba.       B. Cu.       C. K.        D. Ag.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.       B. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.        D. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo.

Câu 19: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?

A. Bột lưu huỳnh.       B. Bột than.       C. Nước.        D. Bột sắt.

(Xem giải) Câu 20: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5.       B. 4.       C. 8.       D. 6.

(Xem giải) Câu 21: Phân tử khối của peptit Ala-Ala-Ala là

A. 249.       B. 189.       C. 267.        D. 231.

Câu 22: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin.       B. Axit glutamic.       C. Etylamin.       D. Alanin.

(Xem giải) Câu 23: Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ, thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,8.       B. 5,4.       C. 32,4.       D. 21,6.

Câu 24: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?

A. Cho FeO vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.       B. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư.

C. Cho Fe vào dung dịch HCl dư.        D. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl.

(Xem giải) Câu 25: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol chất béo X thu được glixerol và hỗn hợp muối gồm 30,6 gam C17H35COONa và 60,8 gam C17H33COONa. Cho 17,72 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch nước brom, số mol brom tối đa phản ứng là

A. 0,02.       B. 0,20.       C. 0,40.       D. 0,04.

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự

Câu 26: Có 2 kim loại X, Y thỏa mãn các tính chất sau:

Dung dịch Kim loại X Kim loại Y
HCl Tác dụng Không tác dụng
HNO3 đặc nguội Tác dụng Tác dụng

Kim loại X, Y lần lượt là

A. Mg, Cu.          B. Cu, Mg.       C. Fe, Mg.       D. Al, Fe.

(Xem giải) Câu 27: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) và 0,24 mol SO2 (là chất khí duy nhất). Cho 0,25 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,61.       B. 4,66.       C. 5,44.       D. 5,34.

(Xem giải) Câu 28: Lên men m gam tinh bột để sản xuất ancol etylic (hiệu suất cả quá trình là 80%). Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40,0 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 40,50.       B. 25,92.       C. 45,00.       D. 28,80.

(Xem giải) Câu 29: Thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X trong dung dịch NaOH vừa đủ. Sau phản ứng thu được 8,2 gam muối và 4,6 gam ancol etylic. Giá trị của m là

A. 12,80.       B. 8,80.       C. 7,40.        D. 7,20.

(Xem giải) Câu 30: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong công nghiệp, saccarozơ được chuyển hóa thành glucozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phích.
(b) Phân tử Val-Ala có 8 nguyên tử cacbon.
(c) Saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.
(d) Dung dịch anbumin phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
(e) Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, là bộ khung của cây cối.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.        D. 2.

(Xem giải) Câu 31: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl2, Cu(NO3)2, AgNO3, NaCl. Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là:

A. 1.       B. 3.       C. 2.        D. 4.

(Xem giải) Câu 32: Cho 19,5 gam hỗn hợp X gồm glyxin và etylamin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1,0M. Mặt khác, nếu cho 19,5 gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,0M, thu được m gam muối. Giá trị của V và m lần lượt là

A. 300 và 23,90.      B. 200 và 26,80.      C. 200 và 23,15.      D. 300 và 30,45.

(Xem giải) Câu 33: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 - Đợt 2)

A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.

B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.

C. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.

D. Thanh Fe có màu trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.

(Xem giải) Câu 34: Cho vào ống nghiệm 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 5% và 2 ml dung dịch NaOH 10%. Lắc nhẹ, gạn bỏ phần dung dịch, giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Tiếp tục nhỏ 2 ml dung dịch chất X nồng độ 1% vào ống nghiệm, lắc nhẹ, thu được dung dịch màu xanh lam. X không thể là

A. glucozơ.       B. fructozơ.       C. saccarozơ.       D. metanol.

(Xem giải) Câu 35: Cho 3,36 gam bột sắt vào 300 ml dung dịch CuSO4 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 0,96.       B. 5,76.       C. 3,48.        D. 2,52.

(Xem giải) Câu 36: Đốt cháy 5,64 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 25,52 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 12,544 lit.       B. 4,928 lít.       C. 6,272 lit.       D. 3,136 lít.

(Xem giải) Câu 37: Cho 39 gam kim loại Kali vào 362 gam nước thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X là

A. 10,00%.       B. 14,00%.       C. 9,75%.        D. 13,96%.

(Xem giải) Câu 38: Một α-amino axit X (trong phân tử có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Cho 21,36 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 26,64 gam muối. Công thức của X là

A. H2N-CH(C2H5)-COOH.       B. H2N-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2-COOH.        D. H2N-(CH2)2-COOH.

(Xem giải) Câu 39: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 16,8.       B. 20,8.       C. 18,6.        D. 20,6.

(Xem giải) Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY < 150) thu được 4,48 lít khí CO2. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một ancol Z và 6,76 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 44,30%.       B. 74,50%.       C. 60,40%.         D. 50,34%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!