Neo Pentan

Cho 10 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Tính giá trị m.

Neo Pentan chọn trả lời