Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm 2,4 gam Mg và 1,08 gam Al. Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 3,48 gam. Khối lượng muối thu được sau phản ứng

A. 26,52.       B. 23,32       C. 25,88        D. 26,40.

Neo Pentan chọn trả lời