[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42D 43B 44A 45D 46C 47A 48A 49C 50B
51D 52B 53D 54C 55C 56D 57A 58C 59A 60A
61C 62A 63A 64A 65B 66A 67B 68C 69C 70A
71D 72D 73B 74B 75B 76D 77D 78D 79C 80B

(Xem giải) Câu 41: Đốt nóng 5,6 gam Fe trong bình kín chứa 0,12 mol khí Cl2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 16,25       B. 13,0       C. 14,12       D. 7,62

Câu 42: Chất nào sau đây tan kém nhất trong nước?

A. HCHO       B. CH3CH2OH       C. CH3COOH       D. HCOOCH3.

(Xem giải) Câu 43: Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y hoặc 0,16 mol peptit Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y, và 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 54%.       B. 12%.       C. 95%.       D. 10%.

(Xem giải) Câu 44: Oxi hoá hết 4,4 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 9,6 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 47,52 gam Ag. Hai ancol là :

A. C2H5OH, C2H5CH2OH.       B. C2H5OH, C3H7CH2OH.

C. CH3OH, C2H5CH2OH.       D. CH3OH, C2H5OH.

Câu 45: Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh là

A. Hiđroclorua.       B. Glyxin.       C. Etanol.       D. Metylamin.

(Xem giải) Câu 46: Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thì thu được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 7,616 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hidro là 318/17, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 324,3 gam muối khan. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 59,76.       B. 29,88.       C. 30,99.       D. 61,98.

(Xem giải) Câu 47: Vật liệu giả da (để sản xuất đồ dùng bọc gia bên ngoài như áo khoác, đồ nội thất, …) thường được làm từ nhựa PVC. Công thức phân tử của một đơn vị mắc xích của PVC là

A. C2H3Cl.       B. C4H6.       C. C2H4.       D. C3H7Cl.

Câu 48: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Amilopectin.       B. Polietilen.       C. Xenlulozơ.       D. Cao su thiên nhiên.

(Xem giải) Câu 49: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,615 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,09.       B. 0,06.       C. 0,08.       D. 0,07.

Câu 50: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức phân tử của xenlulozơ là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự - Bắc Ninh (Lần 2 - Đề 2)

A. C12H22O11.       B. (C6H10O5)n.       C. C6H12O6.       D. C2H4O2.

(Xem giải) Câu 51: Trong các chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, fructozơ, metyl fomat. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. 7.       B. 4.       C. 6.       D. 5.

Câu 52: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm đều thu được muối và ancol.

B. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc kiềm luôn thu được glixerol.

C. Phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

(Xem giải) Câu 53: Cacbohidrat X là chất rắn không màu, tan trong nước và tạo dung dịch có vị ngọt. X không làm mất màu nước brom nhưng lại có phản ứng tráng gương. Vậy X là chất nào sau đây?

A. Saccarozo       B. Tinh bột       C. Glucozo       D. Fructozo

Câu 54: So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Kim loại nhẹ nhất là liti (Li).        B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vonfram (W).

C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng (Cu).        D. Kim loại cứng nhất là crom (Cr).

(Xem giải) Câu 55: Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa HCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,2M. Lắc đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được 0,75m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m và V lần lượt là

A. 3,84 và 0,448.       B. 5,44 và 0,896.       C. 5,44 và 0,448.       D. 9,13 và 2,24.

(Xem giải) Câu 56: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin tác dụng với dung dịch HCl dư thu được (m + 13,87) gam muối. Mặt khác, lấy m gam X tác dụng với dung dịch KOH dư thu được (m + 17,48) gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 33,75.       B. 32,25.       C. 39,60.       D. 41,06.

(Xem giải) Câu 57: Theo IUPAC ankin CH3-C≡C-CH2-CH3 có tên gọi là:

A. pent-2-in.       B. pent-3-in.       C. pent-1-in.       D. etylmetylaxetilen.

Câu 58: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.

B. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất hiện.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

D. Tinh bột là lương thực của con người.

(Xem giải) Câu 59: Cho các phát biểu sau:
(a) Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol có cùng cacbon.
(b) Nếu nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của quả chuối xanh thì xuất hiện màu xanh tím.
(c) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.
(d) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.
(e) Vải làm từ nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm.
(f) Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra.
Số phát biểu đúng là

A. 6       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 60: Cho các mệnh đề sau:
(1) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng gương.
(2) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng để pha chế thuốc.
(3) Glucozo va fructozo tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol
(4) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(5) Các chất béo có gốc axit béo không no thường là chất lỏng
Số mệnh đề đúng là:

Bạn đã xem chưa:  [2020] Kiểm tra chất lượng cuối năm Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

A. 4       B. 2       C. 3       D. 5

(Xem giải) Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH3COOC2H3, C2H5COOCH3 và (CH3COO)3C3H5 cần 17,808 lít O2 (đktc) thu được 30,36 gam CO2 và 10,26 gam H2O. Lượng X trên phản ứng tối đa với bao nhiêu mol NaOH?

A. 0,16.       B. 0,12.       C. 0,18.       D. 0,2.

Câu 62: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

A. Anbumin.       B. Gly–Ala.       C. Triolein.       D. Glyxin.

(Xem giải) Câu 63: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi (π) trong phân tử, trong đó có một este đơn chức là este của axit metacrylic và hai este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 9,165 gam E bằng O2, thu được 4,995 gam H2O. Mặt khác, cho 0,18 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 1,25 M, thu được hỗn hợp X gồm muối của các axit cacboxylic không no, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử; hai ancol không no, đơn chức có khối lượng m1 gam và một ancol no, đơn chức có khối lượng m2 gam. Tỉ lệ m2 : m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,35.       B. 0,7.       C. 0,8.       D. 1,2.

(Xem giải) Câu 64: Hỗn hợp A gồm pentapeptit X và hexapeptit Y đều mạch hở. Thủy phân peptit X hoặc Y đều thu được Gly và Ala. Thủy phân 17,4 gam hỗn hợp A bằng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn B. Nung nóng B với oxi dư thu được 13,78 gam Na2CO3 và 37,6 gam hỗn hợp gồm CO2, nước và N2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần trăm theo khối lượng của Y trong A gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 24%.       B. 95%.       C. 19%.       D. 86%.

(Xem giải) Câu 65: Một trong những nguyên nhân gây tử vong của nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là

A. N2.       B. CO.       C. H2.       D. He.

Câu 66: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Chuyển sang màu đỏ
Y Nước brom Kết tủa trắng
Z Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Kết tủa trắng bạc
T Cu(OH)2 Dung dịch màu xanh lam

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. Axit glutamic, anilin, glucozơ, saccarozơ.       B. Axit axetic, anilin, saccarozơ, glucozơ.

C. Natri axetat, anilin, glucozơ, saccarozơ.       D. Axit axetic, anilin, glucozơ, xenlulozơ.

(Xem giải) Câu 67: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren thu được một loại polime A là cao su Buna-S. Đem đốt một mẫu A, thấy số mol O2 phản ứng bằng 1,325 lần số mol CO2 sinh ra. Nếu cho 19,95 gam A tác dụng hết với dung dịch brom thì có bao nhiêu gam brom tham gia phản ứng?

A. 42,67.       B. 36,00.       C. 39,90.       D. 30,96.

(Xem giải) Câu 68: Có các chất sau: tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO?

A. 6.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 69: Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4 x(M). Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gam. Giả sử tất cả lượng Cu sinh ra đều bám hết vào đinh sắt. Giá trị của x là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Kiến An - Hải Phòng (Lần 2 - Mã 148)

A. 1,5.       B. 0,5.       C. 2,0.       D. 1,0.

(Xem giải) Câu 70: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 27,25 gồm: butan, but – 1 – en và vinylaxetilen. Đốt hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là m gam. Mặt khác, khi dẫn 0,15 mol hỗn hợp X trên vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có a gam brom phản ứng. Giá trị m và a là:

A. 35,175 gam và 42 gam.       B. 43,95 gam và 21 gam.

C. 35,175 gam và 21 gam.       D. 43,95 gam và 42 gam.

(Xem giải) Câu 71: Cho hỗn hợp X gồm 1 este no, đơn chức Y và 1 ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,35 mol ancol Z. Khi đun nóng Z với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ T có tỉ khối hơi so với Z là 1,7. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít (đktc) khí O2. Công thức phân tử của axit tạo ra Y là

A. C3H6O2.       B. C5H10O2.       C. C4H8O2.       D. C2H4O2.

Câu 72: Phản ứng đặc trưng của este là

A. phản ứng este hoá     B. phản ứng nitro hoá     C. phản ứng vô cơ hoá.     D. phản ứng thuỷ phân

(Xem giải) Câu 73: Cho 10 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 100.       B. 160.       C. 80.       D. 320.

Câu 74: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. CuSO4.       B. Ba(NO3)2.       C. NaOH.       D. HCl.

(Xem giải) Câu 75: Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa: Fomon; axit fomic; axit axetic; ancol etylic?

A. CuO.       B. Cu(OH)2/OH-.       C. dd AgNO3/NH3.       D. NaOH.

(Xem giải) Câu 76: Dung dịch X chứa các ion Fe3+; NO3-; NH4+; Cl-. Chia dung dịch X thành 3 phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 6,72 lít khí (đktc) và 21,4 gam kết tủa. Phần 2 cô cạn thu được 56,5 gam muối khan. Cho vào phần 3 dung dịch H2SO4 dư, dung dịch thu được có thể hòa tan tối đa m gam Cu tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 28,8.       B. 86,4.       C. 105,6.       D. 35,2.

(Xem giải) Câu 77: Khi để rượu lâu ngày ngoài không khí sẽ có vị chua chứng tỏ đã tạo ra axit nào sau đây ?

A. Axit acrylic.       B. Axit lactic.       C. Axit oxalic.       D. Axit axetic.

Câu 78: Trong phân tử amilozơ chứa loại liên kết nào sau đây?

A. α-1,6-glicozit.       B. β-1,6-glicozit.       C. β-1,4-glicozit.       D. α-1,4-glicozit.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của m là

A. 18,0.       B. 2,04.       C. 1,80.       D. 24,6.

(Xem giải) Câu 80: Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được cả hai sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức của X là

A. CH2=CHCOOCH3       B. HCOOCH=CH2       C. HCOOCH3.         D. CH3COOCH=CH2

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!