Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và hiđrocacbon Y (số mol X lớn hơn số mol Y). Đốt cháy hết 0,26 mol E cần dùng vừa đủ 2,51 mol O2, thu được N2, CO2 và 1,94 mol H2O. Mặt khác, nếu cho 0,26 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol.
Khối lượng của Y trong 0,26 mol E là

A. 10,32 gam.       B. 10,00 gam.

C. 12,00 gam.       D. 10,55 gam.

Khối lượng của X trong 0,26 mol E là

A. 10,36 gam.       B. 12,60 gam.

C. 14,28 gam.       D. 12,24 gam.

Baokhang2004 đã trả lời