[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 097

41D 42B 43C 44D 45B 46D 47A 48C 49D 50A
51A 52A 53D 54B 55B 56D 57B 58B 59B 60A
61D 62A 63C 64A 65D 66B 67B 68B 69B 70D
71A 72D 73A 74C 75D 76B 77C 78B 79C 80B

Câu 41: Công thức hóa học của sắt (II) oxit là:

A. Fe(OH)2.       B. Fe3O4.       C. Fe2O3.         D. FeO.

Câu 42: Xà phòng hóa HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là:

A. C2H5ONa.       B. HCOONa.       C. CH3COONa.       D. C2H5COONa.

Câu 43: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CH-CN.       B. CH2=CH-CH3.       C. CH2=CH-Cl.       D. CH2=CH2.

(Xem giải) Câu 44: Cho 100 gam dung dịch glucozơ 18% tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng nhẹ), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 16,2.       B. 32,4.       C. 10,8.       D. 21,6.

Câu 45: Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước thu được sản phẩm gồm:

A. Na2O và O2.       B. NaOH và H2.       C. Na2O và H2.       D. NaOH và O2.

Câu 46: Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

A. Tơ olon.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ lapsan.

(Xem giải) Câu 47: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ.

B. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

C. Dung dịch lysin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

D. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.

Câu 48: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

A. Xenlulozơ, fructozơ.       B. Tinh bột, fructozơ.

C. Tinh bột, glucozơ.       D. Xenlulozơ, saccarozơ.

Câu 49: Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. CH3NH2.       B. C6H5NH2.       C. (CH3)3N.       D. (CH3)2NH.

Câu 50: Triglixerit X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là:

A. Axit panmitic.       B. Axit acrylic.       C. Axit fomic.       D. Axit axetic.

Câu 51: Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng với chất nào sau đây tạo thành este?

A. CH3OH.       B. CH3COOH.       C. NaOH.       D. HCl.

(Xem giải) Câu 52: Hòa tan hoàn toàn 5,76 gam Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được x mol SO2 (là sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của x là:

A. 0,09.       B. 0,27.       C. 0,18.       D. 0,45.

(Xem giải) Câu 53: Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,18 mol khí H2. Giá trị của m là:

A. 2,16.       B. 4,86.       C. 7,29.       D. 3,24.

Câu 54: Kim loại nào sau đây được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?

A. Mg.       B. Fe.       C. K.       D. Ba.

Bạn đã xem chưa:  Thi thử của sở GD-ĐT Đà Nẵng (Đề 3)

Câu 55: Nhôm bền trong trong không khí và nước do trên bề mặt của nhôm được phủ kín lớp chất X rất mỏng, bền. Chất X là:

A. AlCl3.       B. Al2O3.       C. Al2(SO4)3.       D. Al(NO3)3.

Câu 56: Khí đốt hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas – viết tắt là LPG), hay còn gọi là gas, là hỗn hợp chủ yếu gồm propan và butan đã được hóa lỏng. Công thức phân tử của propan là:

A. C4H10.       B. CH4.       C. C3H6.       D. C3H8.

Câu 57: Etyl axetat có công thức hóa học là:

A. CH3CH2COOCH3.       B. CH3COOCH2CH3.       C. CH3COOCH3.       D. CH3COOH.

(Xem giải) Câu 58: Số liên kết π có trong phân tử vinyl axetilen (CH2=CH-C≡CH) là:

A. 2.       B. 3.       C. 1.       D. 4.

Câu 59: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. KCl.       B. NaOH.       C. HCl.       D. H2SO4.

(Xem giải) Câu 60: Cho 7,12 gam alanin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 10,04.       B. 10,59.       C. 12,55.       D. 8,92.

(Xem giải) Câu 61: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, CuSO4, AgNO3, NaCl, HCl, H2SO4 đặc nóng. Số trường hợp phản ứng hóa học xảy ra là:

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 5.

Câu 62: Kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống là:

A. Al.       B. Fe.       C. Ag.       D. Cu.

Câu 63: X là kim loại cứng nhất, có thể cắt được thủy tinh. X là:

A. Cu.       B. Cs.       C. Cr.       D. W.

Câu 64: Nitơ là thành phần chính trong không khí. Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học khác. Công thức phân tử của nitơ là:

A. N2.       B. NO2.       C. HNO3.       D. NH3.

(Xem giải) Câu 65: Cho 6,72 gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được m gam Cu. Giá trị của m là:

A. 6,72.       B. 15,36.       C. 3,84.       D. 7,68.

Câu 66: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3.       B. CH3COOH.       C. NaNO3.       D. KOH.

Câu 67: Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH nên công thức hóa học của xenlulozơ có thể viết là:

A. [C6H8O2(OH)3]n.       B. [C6H7O2(OH)3]n.       C. [C6H5O2(OH)3]n.       D. [C6H7O3(OH)3]n.

Câu 68: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.       B. Ag+.       C. Fe2+.       D. K+.

(Xem giải) Câu 69: Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch chứa CuSO4 xM và NaCl yM bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Quá trình điện phân được ghi nhận theo bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) Khổi lượng catot tăng (gam) Khí thoát ra ở hai cực Khối lượng dung dịch giảm (gam)
t m Hai đơn chất khí a
1,5t 1,5m Hai đơn chất khí a + 5,6
2t 1,5m Hai đơn chất khí 2a – 7,64
Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông (13/02)

Giả sử hiệu suất quá trình điện phân đạt 100%. Tỉ lệ x : y có giá trị là:

A. 1,50.       B. 1,75.       C. 1,25.       D. 2,00.

(Xem giải) Câu 70: Hỗn hợp E gồm X và Y đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este, trong đó X (đơn chức) và Y (hai chức); MX < MY. Thủy phân hoàn toàn 10,56 gam hỗn hợp E trong dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và 12,12 gam hỗn họp chất rắn T gồm 3 chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 0,07 mol Na2CO3, 0,21 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 32.       B. 74.       C. 68.       D. 49.

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Để đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ là 3,715 mol O2, thu được 2,61 mol CO2. Khi hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được (m + 0,08) gam hỗn hợp F gồm các chất hữu cơ. Cho toàn bộ F tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng hoàn toàn thu được 43,38 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic. Phần trăm theo khối lượng của X trong E có giá trị là:

A. 60,67%.       B. 56,00%.       C. 24,96%.       D. 41,14%.

(Xem giải) Câu 72: Cho 1,12 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 0,32 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy 1,12 gam X trong O2 dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,04 mol NaOH và 0,06 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 3,64.       B. 6,08.       C. 3,82.       D. 7,28.

(Xem giải) Câu 73: Chuẩn bị hai ống nghiệm sạch và tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm thứ nhất 2 ml dung dịch saccarozơ 1%, nhỏ thêm 1 giọt dung dịch H2SO4 1M rồi đun nóng ông nghiệm từ 2 đến 3 phút, sau đó thêm tiếp 2 giọt dung dịch NaOH 1M và lắc đều.
Bước 2: Cho vào ống nghiệm thứ hai 2 ml dung dịch AgNO3 1%. Thêm tiếp từng giọt dung dịch NH3 vào cho đến khi kết tủa vừa xuất hiện lại tan hết.
Bước 3: Rót dung dịch ở ống nghiệm thử nhất sang ống nghiệm thứ hai, lắc đều rồi ngâm ống nghiệm trong nước nóng (khoảng 60°C đến 70°C). Để yên một thời gian, quan sát hiện tượng.
Cho các phát biểu:
(a) Ở bước 1 có thể thay dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch HCl 2M.
(b) Ở bước 1 có thể thay dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch NaHCO3 1M.
(c) Ở bước 2 có thể thay dung dịch NH3 bằng dung dịch có tính bazơ như NaOH loãng.
(d) Ở bước 3 xảy ra phản ứng oxi hóa glucozơ và fructozơ.
(e) Ở bước 3, nếu đun sôi dung dịch thì trong ống nghiệm sẽ xuất hiện kết tủa vón cục.
(g) Sau bước 3 trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại sáng bóng như gương chứng tỏ saccarozơ có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Sóc Trăng

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 74: Cho các chất: anilin, saccarozơ, glyxin, axit glutamic, phenol (C6H5OH). Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là:

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 75: Cho a mol sắt tác dụng với 1,25a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước dư, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?

A. AgNO3.       B. Cu.       C. Cl2.       D. Ag.

(Xem giải) Câu 76: Cho các phát biểu sau:
(a) Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.
(b) Ở nhiệt độ thường, MgO phản ứng với CO tạo thành Mg.
(c) Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.
(d) Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.
Số phát biểu đúng là:

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 77: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg tác dụng với oxi, thu được 33,6 gam chất rắn Y. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V ml dung dịch gồm HCl 2M và H2SO4 1M, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 99,15 gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 21,75.       B. 22,5.       C. 24,0.       D. 23,25.

(Xem giải) Câu 78: Hỗn hợp E gồm hai amin X (CxHyN2), Y (Cx+1Hy+1N, với x ≥ 2) và hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần vừa đủ a mol O2, thu được 0,04 mol N2; 0,25 mol CO2 và 0,34 mol H2O. Giá trị của a và phần trăm khối lượng của X trong E là:

A. 0,40 và 29,61%.       B. 0,38 và 29,61%.       C. 0,40 và 19,41%.       D. 0,38 và 19,41%.

(Xem giải) Câu 79: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sục 0,15 mol khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH 1,0M.
(b) Sục khí clo dư vào dung dịch FeSO4.
(c) Cho hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
(d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là:

A. 3.       B. 1.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 80: Cho các phát biểu sau:
(a) Axit glutamic là hợp chất có tính lưỡng tính.
(b) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa.
(c) Amilopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh.
(d) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.
(e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm.
Số phát biểu đúng là:

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!