Neo Pentan

Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch chứa CuSO4 xM và NaCl yM bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A. Quá trình điện phân được ghi nhận theo bảng sau:

Cho các nhận định sau:
(a) Giá trị của m là 8,96 gam.
(b) Giá trị của a là 14,5 gam.
(c) Giá trị của t là 5404 giây.
(d) Tỉ lệ x : y là 3 : 2.
Biết các khí sinh ra không tan trong dung dịch và hiệu suất quá trình điện phân đạt 100%. Số nhận định đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời