[2024] Thi cuối học kỳ 1 – Tỉnh Bắc Ninh

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 015

41B 42D 43D 44B 45B 46B 47D 48A 49B 50D
51A 52A 53C 54B 55D 56B 57A 58C 59A 60D
61C 62D 63B 64A 65B 66A 67A 68B 69A 70C
71C 72A 73D 74C 75C 76C 77C 78B 79D 80D

Câu 41: Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa với H2SO4 đặc, nguội?

A. Cu.       B. Al.       C. Mg.         D. Zn.

Câu 42: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. K+.       B. Al3+.       C. Mg2+.       D. Cu2+.

Câu 43: Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

A. Os.       B. Hg.       C. Au.       D. Li.

Câu 44: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. C2H5COOCH3.       B. HCOOC2H5.       C. CH3COOC2H5.       D. CH3COOCH3.

Câu 45: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?

A. Etilen.       B. Glucozơ.       C. Ancol etylic.       D. Metylamin.

Câu 46: Số nguyên tử cacbon trong phân tử metyl axetat là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

Câu 47: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. CH3COOH.       B. CH3NH2.       C. HCl.       D. H2NCH2COOH.

Câu 48: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Saccarozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Tinh bột.       D. Glucozơ.

Câu 49: Số nguyên tử oxi có trong phân tử tristearin là

A. 3.       B. 6.       C. 4.       D. 18.

Câu 50: Mạng tinh thể kim loại gồm

A. nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

B. nguyên tử kim loại, ion kim loại và các electron độc thân.

C. ion kim loại và các electron độc thân.

D. nguyên tử kim loại, ion kim loại và các electron tự do.

Câu 51: Kim loại Al tác dụng với chất nào sau đây sinh ra nhôm oxit?

A. O2.       B. N2.       C. Cl2.       D. S.

Câu 52: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. CH3NHCH3.       B. C2H5NH2.       C. CH3NH2.       D. (CH3)3N.

Câu 53: Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly-Ala là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Câu 54: Trong mọi hợp chất, natri có số oxi hoá là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Nguyễn Trãi - Ba Đình - Hà Nội

A. -1.       B. +1.       C. +2.       D. +3.

Câu 55: Trong cùng điều kiện, kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Cu.       B. Ag.       C. Al.       D. Na.

Câu 56: Số nhóm amino (NH2) trong phân tử lysin là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

Câu 57: Trong phân tử chất nào sau đây chứa liên kết pi (π)?

A. HCHO.       B. CH3OH.       C. CH4.       D. C2H5NH2.

Câu 58: Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Al.       B. Cr.       C. Ag.       D. Fe.

Câu 59: Polietilen được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. CH2=CH2.       B. CH2=CH-CH=CH2.

C. C6H5CH=CH2.       D. CH2=CH-Cl.

Câu 60: Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho?

A. Tinh bột.       B. Saccarozơ.       C. Fructozơ.       D. Glucozơ.

(Xem giải) Câu 61: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 6,69 gam muối. Giá trị của m là

A. 5,25.       B. 2,25.       C. 4,50.       D. 3,00.

(Xem giải) Câu 62: Từ 81 kg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được m kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là

A. 72.       B. 90.       C. 45.       D. 36.

Câu 63: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2?

A. Cu.         B. Zn.        C. Au.         D. Ag.

(Xem giải) Câu 64: Cho thanh Fe (dư) và 200 ml dung dịch CuSO4 1,0M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng kim loại Cu thu được là

A. 12,8 gam.       B. 5,6 gam.       C. 6,4 gam.       D. 11,2 gam.

(Xem giải) Câu 65: Thủy phân hoàn toàn 88,4 gam chất béo bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 83,2.       B. 91,2.       C. 100,4.       D. 96,0.

(Xem giải) Câu 66: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào sau đây để rắc lên và thu gom lại?

A. Bột lưu huỳnh.       B. Bột sắt.       C. Bột than.       D. Nước.

(Xem giải) Câu 67: Phát biểu nào sau đây sai?

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

A. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được fructozơ.

B. Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.

C. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang xuất hiện màu xanh tím.

D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(Xem giải) Câu 68: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B. Sợi bông, tơ tằm đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không phân nhánh.

Câu 69: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Etylamin.       B. Etyl axetat.       C. Etanol.       D. Phenylamin.

(Xem giải) Câu 70: Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam kim loại R hóa trị II bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra 0,18 mol khí H2. Kim loại R là

A. Cu.       B. Ca.       C. Mg.       D. Fe.

(Xem giải) Câu 71: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 loãng, nóng.

B. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3.

C. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgSO4.

D. Cho kim loại Al vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Tinh bột là polime thiên nhiên.
(b) Trong phân tử chất béo no không chứa liên kết pi (π).
(c) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức.
(d) Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptit.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 73: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 40,0% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 12,24 gam muối. Giá trị của m là

A. 19,2.       B. 4,8.       C. 6,4.       D. 9,6.

(Xem giải) Câu 74: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X (mạch hở) thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có các đipeptit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit X lần lượt là

A. Ala, Val.       B. Gly, Gly.       C. Gly, Val.       D. Ala, Gly.

(Xem giải) Câu 75: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.
(b) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.
(d) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nam Phù Cừ - Hưng Yên (Lần 1)

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 76: Đốt cháy 6,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 12,2 gam hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

A. 175.       B. 150.       C. 350.       D. 300.

(Xem giải) Câu 77: Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
(b) Thành phần chính của tóc, móng, sừng là protein.
(c) Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol.
(d) Muối đinatri glutamat được dùng làm mì chính (hay bột ngọt).
(e) Cao su thiên nhiên thuộc loại polime tổng hợp.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 78: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường etyl axetat là chất lỏng, không tan trong nước.
(b) Tristearin có công thức là (C17H35COO)3C3H5.
(c) Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
(d) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 79: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,06.       B. 0,05.       C. 0,04.       D. 0,03.

(Xem giải) Câu 80: Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 13,5              B. 40,5               C. 37,0            D. 43,0

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!