[2022] Thi thử TN trường Lục Ngạn 1 – Bắc Giang (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 012

41A 42A 43C 44C 45B 46C 47A 48C 49A 50D
51A 52B 53D 54B 55D 56C 57D 58A 59B 60D
61D 62A 63D 64D 65B 66B 67C 68C 69B 70D
71B 72A 73B 74C 75B 76C 77B 78C 79D 80C

(Xem giải) Câu 41. Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

A. H2NCH2COOH.       B. CH3NH2.       C. C6H5NH2.         D. C2H5OH.

(Xem giải) Câu 42. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. KCl.       B. H2S.       C. CH3COOH.       D. Mg(OH)2.

(Xem giải) Câu 43. Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. K2SO4.       B. NaOH.       C. HCl.       D. KCl.

(Xem giải) Câu 44. Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

A. 1 và 1.       B. 2 và 2.       C. 2 và 1.       D. 1 và 2.

(Xem giải) Câu 45. Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi tường axit, thu được chất nào sau đây?

A. Fructozơ.       B. Glucozơ.       C. Saccarozơ.       D. Ancol etylic.

(Xem giải) Câu 46. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit

A. Xenlulozơ.       B. Tinh bột.       C. Fructozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 47. Chất nào sau đây là axit béo

A. Axit oleic.       B. Axit axetic.       C. Axit fomic.       D. Axit propionic.

(Xem giải) Câu 48. Este X có công thức cấu tạo CH3COOCH2CH3. Tên gọi của X là

A. etyl fomat.       B. metyl propionat.       C. etyl axetat.       D. metyl axetat.

(Xem giải) Câu 49. Chất nào là amin bậc II?

A. C6H5NHCH3.       B. CH3N(CH3)2.       C. CH3CONH2.       D. CH3CH2NH4Cl.

(Xem giải) Câu 50. Alanin (NH2-CH(CH3)COOH) tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. Na2SO4.       B. NaNO3.       C. NaCl.       D. HCl.

(Xem giải) Câu 51. Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°)

A. Tristearin.       B. Triolein.       C. Glucozơ.       D. Fructozơ.

(Xem giải) Câu 52. Thuỷ phân triolein ((C17H33COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức

A. C17H31COONa.       B. C17H33COONa.       C. C17H35COONa.       D. C15H31COONa.

(Xem giải) Câu 53. Công thức phân tử của đimetylamin là

A. C4H11N.       B. CH6N2.       C. C2H8N2.       D. C2H7N.

(Xem giải) Câu 54. Cồn 90 độ có tính sát khuẩn cao. Do đó, ở đa số các bệnh viện đều sử dụng cồn 90 độ để vệ sinh dụng cụ y tế. Thành phần chính của cồn là

A. etilen glicol.       B. etanol.       C. glixerol.       D. metanol.

(Xem giải) Câu 55. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa chất X, thấy xuất hiện kết tủa trắng. Chất X là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến - Nam Định (Lần 1)

A. Valin.       B. Alanin.       C. etylamin.       D. anilin.

(Xem giải) Câu 56. Este có phản ứng tráng bạc là

A. HCOOH.       B. CH2=CHCOOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. CH3COOCH3.

(Xem giải) Câu 57. Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 22.       B. 6.       C. 11.       D. 12.

(Xem giải) Câu 58. Phản ứng este hoá giữa ancol metylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là

A. Metyl axetat.       B. Axyl etylat.       C. Etyl axetat.       D. Metyl etylat.

(Xem giải) Câu 59. Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho

A. Fructozơ.       B. Glucozơ.       C. Tinh bột.       D. Saccarozơ.

(Xem giải) Câu 60. Dung dịch chất nào sau đây làm đỏ quỳ tím?

A. Valin.       B. Alanin.       C. Benzen amin.       D. Axit glutamic.

(Xem giải) Câu 61. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với O2 bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với X là

A. 2.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 62. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thuỷ phân etyl axetat thu được axit fomic

B. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc

C. Triolein phản ứng được với nước brom

D. Ở điểu kiện thường, tristearin là chất rắn

(Xem giải) Câu 63. Đun nóng 12,5 gam dung dịch glucozơ nồng độ a% với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,16 gam Ag. Giá trị của a là

A. 12,96.       B. 25,92.       C. 28,80.       D. 14,40.

(Xem giải) Câu 64. Cho 7,5 gam glyxin vào 150 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 26,975.       B. 22,475.       C. 24,3.       D. 26,2.

(Xem giải) Câu 65. Cho 9 gam amin X đơn chức, bậc 1 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 16,3 gam muối. Tên gọi của X là

A. alanin.       B. etylamin.       C. đimetylamin.       D. đietylamin.

(Xem giải) Câu 66: Số amin bậc I có công thức phân tử C4H11N là

A. 3.       B. 4.       C. 8.       D. 2.

(Xem giải) Câu 67. Cho 14,04 gam valin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 12,56.       B. 12,88.       C. 16,68.       D. 11,10.

(Xem giải) Câu 68. Cho X; Y; Z; T là các chất khác nhau trong số các chất sau: C2H5NH2; NH3; C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất đợc ghi trong bảng sau:

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT trường Trần Phú - Vĩnh Phúc (Tháng 12)
Chất X Y Z T
Nhiệt độ sôi (°C) 182,0 -33,4 16,6 184,0
pH (dung dịch nồng độ 0,1 mol/lít) 8,8 11,1 11,9 5,4

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Y là C6H5OH.       B. T là C6H5NH2.       C. Z là C2H5NH2.       D. X là NH3.

(Xem giải) Câu 69. Polisaccarit X là chất rắn, dạng bột vô định hình, màu trắng. X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thuỷ phân hoàn toàn X được monosaccarit Y. Chất X và chất Y là

A. Xenlulozơ và glucozơ.       B. Tinh bột và glucozơ.

C. Tinh bột và saccarozơ.       D. Xenlulozơ và saccarozơ.

(Xem giải) Câu 70. Cho các este sau: etyl axetat; propyl axetat; metyl propionat; metyl metacrylat. Có bao nhiêu este làm mất màu dung dịch brom?

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 71. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit nitric). Để có 14,85 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kg axit nitric. Giá trị của m là

A. 30 kg.       B. 10,5 kg.       C. 11,5 kg.       D. 21 kg.

(Xem giải) Câu 72. Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần dùng 2,385 mol O2, thu được 28,26 gam nước. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 65,75 gam X trên bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t°), lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là

A. 71,75.       B. 69,45.       C. 75,35.       D. 75,45.

(Xem giải) Câu 73. Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
(b) Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất bị khử.
(c) Để rửa ống nghiệm có dính anilin có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.
(d) Tơ nilon-6,6 và tơ capron đều là tơ poliamit.
(e) Axit axetic và axit 2-aminoetanoic đều có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
(g) Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro.
(h) Tinh bột và xenlulozơ là hai chất đồng phân của nhau.
(i) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 74. Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, thu được CO2; H2O và 2,016 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

A. 120.       B. 60.       C. 90.       D. 180.

(Xem giải) Câu 75. Cho dung dịch các chất: NH2-CH(CH3)COOH; H2NCH2CH2CH2CH(NH2)COOH; C6H5NH2 (chứa vòng benzene); CH3NHCH3. Số dung dịch làm xanh quỳ tím là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Kiến An - Hải Phòng (Lần 3)

(Xem giải) Câu 76. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat và metyl axetat trong dung dịch NaOH, thu đợc sản phẩm gồm

A. 1 muối và 1 ancol.       B. 2 muối và 2 ancol.

C. 1 muối và 2 ancol.       D. 2 muối và 1 ancol.

(Xem giải) Câu 77. Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E, thu được 0,03 mol N2, 0,22 mol CO2 và 0,30 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 43,38%.       B. 57,84%.       C. 18,14%.       D. 14,46%.

(Xem giải) Câu 78. Chất hữu cơ E có công thức phân tử C9H8O4 và các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) E + 3NaOH → 2X + Y + H2O
(2) 2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2Z
(3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → T + 2Ag + 2NH4NO3.
(4) Y + HCl → F + NaCl.
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E có 3 công thức cấu tạo phù hợp.
(b) Chất T tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.
(c) Chất E và chất X đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Dung dịch Y tác dụng được với khí CO2.
(e) Chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 79. Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:
– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic,1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy trong nồi nước nóng 65°C – 70°C.
– Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Có thể thực hiện thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp.
(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch KCl bão hòa.
(e) Có thể dung dung dịch axit axetic 5% và ancol etylic 10° để thực hiện phản ứng este hóa.
(f) Để tăng hiệu suất phản ứng có thể thêm dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm.
Số phát biểu đúng là:

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 80. X; Y; Z là ba este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X; Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 38,56 gam hỗn hợp E gồm X; Y; Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 16,2 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 0,78 mol H2O và 0,26 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E là

A. 3,78%.       B. 3,96%.       C. 3,84%.       D. 3,92%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!