Bài tập CO2 và muối cacbonat (Phần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. Cho 33,8 gam hỗn hợp X gồm 2 muối M(HCO3)2 và RHCO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Mặt khác, cho 33,8 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch Y gồm Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,5M thì sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí, dung dịch Z và m gam kết tủa. Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

A. 19,7           B. 25,5            C. 39,4           D. 59,1

Xem giải

Câu 2. Hỗn hợp X gồm R2CO3 và RHCO3 . Chia 44,7 gam X thành 3 phần bằng nhau.

Phần 1: Tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa.

Phần 2: Tác dụng với BaCl2 dư thu được 7,88 gam kết tủa.

Phần 3: Tác dụng với V ml KOH 2M. Giá trị V là.

A. 200          B. 70          C. 180          D. 110

Xem giải

Câu 3. Hoà tan hoàn toàn 28,11 gam hỗn hợp gồm 2 muối vô cơ R2CO3 và RHCO3 vào H2O, thu được dung dịch X. Chia X thành 3 phần bằng nhau.

Phần 1 tác dụng với Ba(OH)2 dư, thu được 21,67 gam kết tủa.

Phần 2 nhiệt phân một thời gian, thu được chất rắn có khối lượng giảm nhiều hơn 3,41 gam so với hỗn hợp ban đầu.

Phần 3 phản ứng với tối đa V ml KOH 1M.

Giá trị của V là?

Xem giải

Câu 4. Cho từ từ 0,1 lít dung dịch chứa dung dịch NaHCO3 2M, Na2CO3 1M vào 0,1 lít dug dịch chưa HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít khí và dung dịch X. Cho 0,1 lít dd Ba(OH)2 2M và NaOH 0,75M vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Tìm m và V.

Xem giải

Câu 5. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH được dung dịch X chứa 42,08 gam hai muối. Cho từ từ X vào dung dịch chứa 0,42 mol HCl thu được 0,75V lít CO2 (đktc). Nếu cho từ từ 0,42 mol HCl vào X được V1 lít CO2 đktc. Tìm V1?

Xem giải

Câu 6. Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200ml dung dịch A. Lấy 100ml A cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, 100ml A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là?

A. 0,15          B. 0,1          C. 0,25           D. 0,2

Xem giải

Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 a M thì thu được m1 gam kết tủa. Cùng hấp thụ (V+3,36) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được m2 gam kết tủa. Biết m1 : m2 = 3 : 2. Nếu thêm (V+V1) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 trên thì thu được lượng kết tủa cực đại. Biết m1 bằng 3/7 khối lượng kết tủa cực đại. Giá trị của V1 là:

A. 0.672           B. 1.493           C. 2.016           D. 1.008

Xem giải

Câu 8. Cho V lít CO2 vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 thì thu được 19,7 gam kết tủa. Mặt khác sục V lít CO2 vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH thì thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của V và a lần lượt là?

Xem giải

Câu 9. Rót từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 thu được (a+b)/7 mol khí CO2 và dung dịch X. Hấp thụ a mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 và b mol NaOH thu được dung dịch Y. Tổng khối lượng chất tan trong 2 dung dịch X và Y là 59,04gam. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được m1 gam kết tủa. Giá trị của m1 là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Hidrocacbon (Phần 4)

A. 15,76            B. 19,70             C. 23,64            D. 29,55

Xem giải

Câu 10. Cho a gam hỗn hợp kim loại gồm K, Ba vào nước thu được dung dịch A và 0,25 mol H2. Cho 0,3 mol HCl vào dung dịch A thì thu được dung dịch B. Sục từ từ 0,2 mol CO2 vào dung dịch B thì thu được hỗn hợp C. Cô cạn hỗn hợp C và nung tới khối lượng không đổi thu được 37,275 gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của a là

A. 23,9             B. 25,1             C. 12,8            D. 23,7

Xem giải

Câu 11. Cho 28 gam hỗn hợp X gồm CO2 và SO2 (tỉ khối của X so với O2 bằng 1,75) lội chậm qua 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,4M được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 54,25            B. 52,25           C. 49,25             D. 41,80

Xem giải

Câu 12. Cho 2,62 gam hỗn hợp (NH4)2CO3 và Na2CO3 vào dung dịch B chứa 0,02 mol Ba(OH)2 và 0,02 mol NaOH. Đun nhẹ, được dung dịch D, kết tủa E và khí G. Giả thiết nước bay hơi không đáng kể. So với tổng khối lượng muối cho vào và khối lượng dung dịch B thì khối lượng dung dịch D giảm 4,382 gam. Khối lượng Na2CO3 trong hỗn hợp đầu là:

A. 0,689 gam          B. 1,378 gam          C. 1,238 gam          D. 0,624 gam

Xem giải

Câu 13. Dung dịch X chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 1,75M. Dung dịch Y chứa Ba(HCO3)2 0,25M và NaHCO3 0,25M. Trộn X và Y thu được 7,88 gam kết tủa và 240 ml dung dịch Z. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào 240 ml dung dịch Z, đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì đã dùng V ml. Giá sử thể tích dung dịch không thay đổi. Giá trị của V là

A. 140          B. 160          C. 120          D. 180

Xem giải

Câu 14. Hấp thụ hết 3,584 lít CO2 (đktc) vào dung dịch X chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3 thu được 40 ml dung dịch Z. Lấy 20 ml Z cho từ từ vào 400 ml dung dịch KHSO4 0,15M thu được 0,896 lít khí (đktc). Mặt khác, 20 ml Z tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thu được 18,0 gam kết tủa. Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 dư tạo tối đa bao nhiêu gam kết tủa?

A. 66,98 gam      B. 78,80 gam      C. 39,40 gam      D. 59,10 gam

Xem giải

Câu 15. Hòa tan hết 40,1 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư thu được dung dịch X có chứa 11,2 gam NaOH và 3,136 lít khí H2 (đktc). Sục 0,46 mol khí CO2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Z chứa HCl 0,4M và H2SO4 aM. Cho từ từ 200 ml dung dịch Z vào dung dịch Y, thấy thoát ra x mol khí CO2. Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 200 ml dung dịch Z, thấy thoát ra 1,2x mol khí CO2. Giá trị của a là

A. 0,15            B. 0,12             C. 0,18            D. 0,24

Xem giải

Câu 16. Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Hidrocacbon (Phần 5)

A. 92,1 gam.        B. 80,9 gam.        C. 84,5 gam.       D. 88,5 gam.

Xem giải

Câu 17. Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 300 ml dung dịch X. Lấy 150 ml X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,75M thu được 4,032 lít khí (đktc). Mặt khác, 150ml X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2  dư thu được 59,1 gam  kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,1           B. 0,075           C. 0,3            D. 0,15

Xem giải

Câu 18. Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp Na, K, Na2O, K2O vào nước dư, thu được dung dịch X trong đó có chứa 8 gam NaOH và 2,8 lít khí. Dẫn V lít CO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y, cho từ từ dung dịch Y vào 280 ml dung dịch HCl 1M thấy thoát ra 4,48 lít khí CO2. Các chất khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là

A. 6,272.        B. 4,480.        C. 6,720.        D. 5,600.

Xem giải

Câu 19. Dung dịch X chứa x mol Na2CO3 và y mol NaHCO3 với x : y = 1 : 2. Dung dịch Y chứa z mol HCl. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:

+ Cho từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch Y thấy thoát ra 16,8 lít khí CO2 (đktc)

+ Cho từ từ đến hết dung dịch Y vào dung dịch X thấy thoát ra 5,6 lít khí CO2 (đktc).

Tổng giá trị của (x + y) là:

A. 2,00         B. 2,50         C. 1,75         D. 2,25

Xem giải

Câu 20. Rót từ từ dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm y mol Na2CO3 và y mol K2CO3 thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và dung dịch chứa 138,825 gam chất tan. Tỉ lệ x:y là?

A. 11 : 4         B. 7 : 3           C. 9 : 4          D. 11 : 3

Xem giải

Câu 21. Cho 29,42 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 23,94 gam Ba(OH)2. Sục 0,42 mol khí CO2 vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa thu được 200 ml dung dịch Y. Cho từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch HCl 1M, thấy thoát ra x mol khí CO2. Nếu cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch Y, thấy thoát ra y mol khí CO2. Tỉ lệ x : y gần nhất là

A. 1,1.          B. 1,0.          C. 1,2.          D. 0,9.

Xem giải

Câu 22. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được 200 ml dung dịch X. Dung dịch Y chứa HCl 1M và H2SO4 xM. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Z. Cho BaCl2 dư vào dung dịch Z thu được m gam kết tủa. Giá trị m là.

A. 23,30 gam        B. 43,00 gam        C. 46,60 gam        D. 34,95 gam

Xem giải

Câu 23. Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được 200 ml dung dịch X chứa NaHCO3 và Na2CO3 có cùng nồng độ mol. Dung dịch Y chứa HCl 1,5 mol/l và H2SO4 x mol/l. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thu được dung dịch Z và 4,48 lít khí CO2 thoát ra (đktc). Cho BaCl2 dư vào dung dịch Z thu được 27,325 gam kết tủa. Giá trị của V là.

A. 13,44 lít      B. 11,20 lít      C. 8,96 lít      D. 10,08 lít

Xem giải

Câu 24. Hỗn hợp X gồm Na, Ba và BaO trong đó oxi chiếm 3,74% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với nước thu được dung dịch Y vào 2,688 lít H2 (đktc). Hấp thụ 6,048 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được 0,576m gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng dung dịch Z lại thu được kết tủa. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch T chứa m1 gam muối. Giá trị của m1 là

Bạn đã xem chưa:  Bài toán về cộng, tách H2, cracking

A. 27,85.          B. 26,84.          C. 23,64.          D. 24,96.

Xem giải

Câu 25. Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào H2O, thu được 0,15 mol khí H2 và dung dịch X. Sục 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Chia dung dịch Y làm 2 phần bằng nhau:

+ Cho từ từ phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thấy thoát ra 0,075 mol khí CO2.

+ Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát ra 0,06 mol khí CO2

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 30,68        B. 20,92        C. 25,88        D. 28,28

Xem giải

Câu 26. Hấp thụ từ từ V lít CO2 (đktc) vào dung dịch X chứa a mol NaOH, a mol KOH và b mol K2CO3 thu được dung dịch Y chứa 78,8 gam hỗn hợp muối. Rót từ từ dung dịch chứa 2,5a + b mol HCl vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và và 11,312 lít CO2 (đktc). Rót từ từ dung dịch Y vào dung dịch chứa 1,2a + 1,2b mol HCl thu được dung dịch T và 9,408 lít CO2 (đktc). Khối lượng chất tan trong dung dịch X là

A. 61,56         B. 60,60         C. 64,32         D. 58,68

Xem giải

Câu 27. X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

A. 11 : 4.           B. 7 : 5.         C. 11 : 7.           D. 7 : 3.

Xem giải

Câu 28. Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M và KHCO3 0,12M vào 125 ml dung dịch HCl 0,1M và khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 224.           B. 168.           C. 280.           D. 200.

Xem giải

Câu 29. Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH, 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. Hấp thụ 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 25,5           B. 24,7            C. 26,2            D. 27,9

Xem giải

Câu 30. Cho 4 bình A, B, C, D đựng lần lượt các dung dịch NaHSO4, H2SO4, Na2CO3 và NaHCO3 tất cả đều 25%. Nếu lấy A+B rồi cho từ từ vào C+D thu được 22,4 lít khí. Nếu C+D cho từ từ vào A+B thu được 44,8 lít khí. Nếu cho C+D từ từ vào A thu được 44,8/3 lít khí. Nếu cho từ từ A+B vào D thu được 22,4 lít khí. Thể tích các khí đo ở đktc. Khối lượng của bình NaHSO4 gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 546.           B. 445.           C. 1023.           D. 336.

Xem giải

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
docongban

sao bài này ko tải đx ạ???

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!