Bài tập CO2 và muối cacbonat (Phần 4)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào dung dịch X chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 200 ml dung dịch HCl 2M thu được 7,168 lít CO2 (đktc). Cho phần hai tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,18.       B. 0,40.       C. 0,20.       D. 0,36.

(Xem giải) Câu 2. Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch chứa 21,35 gam muối. Giá trị của V là

A. 7,84         B. 8,96        C. 6,72         D. 8,4

(Xem giải) Câu 3. Hòa tan hết 25,52 gam hỗn hợp gồm Na, NaHCO3 và Na2CO3 vào lượng nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và 200 ml dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Cho từ từ 100ml dung dịch HCl aM vào 100 ml dung dịch X, thu được 0,06 mol khí CO2. Nếu cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 100ml dung dịch HCl aM, thu được 0,09 mol CO2. Giá trị V là

A. 2,688 lít       B. 0,896 lít    C. 1,344 lít    D. 1,792 lít

(Xem giải) Câu 4. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M và KOH xM. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch được 26,8 gam chất rắn khan. Giá trị x là

A. 0,2.       B. 1,0.       C. 1,5.       D. 0,5

(Xem giải) Câu 5. Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào dung dịch chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,4M thu được 23,64 gam kết tủa và dung dịch X gồm NaHCO3 và Na2CO3. Cho từ từ dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch X, thu được 1,792 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 32,62 gam.       B. 39,95 gam.        C. 32,07 gam.       D. 36,01 gam.

(Xem giải) Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a : b tương ứng là:

A. 2 : 5.           B. 2 : 3.           C. 2 : 1.           D. 1 : 2.

(Xem giải) Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính a?

A. 0,02M         B.  0,04M        C. 0,03M        D. 0,015M

(Xem giải) Câu 8. Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M và K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5 gam chất rắn khan gồm 4 muối. Giá trị của V là

A. 140.          B. 200.          C. 180.          D. 150.

(Xem giải) Câu 9. Sục từ từ CO2 vào dung dịch chứa Ba(OH)2 và NaAlO2. Khi đến 2,8 lít khí CO2 thì thu được kết tủa cực đại, còn đến 4,48 lít khí CO2 thì sau đó khối lượng kết tủa không đổi (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị khối lượng kết tủa cực đại là:

Bạn đã xem chưa:  Giải bài tập SGK Hóa học 11 - Nâng cao

A. 18,675 gam.       B. 34,375 gam.       C. 20,625 gam.       D. 13,75 gam.

(Xem giải) Câu 10. Cho 10,08 lít khí CO2 (đktc vào 600 dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và K2CO3 0,8M thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 146,88.       B. 215,73.       C. 50,49.       D. 65,01.

(Xem giải) Câu 11. Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít CO2 (đktc) vào một dung dịch chứa 2x mol NaOH và x mol Na2CO3 thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 17,5 gam kết tủa. Cho từ từ và khuấy đều phần 2 vào 160 ml dung dịch HCl 1M thu được tối đa V lít khí (đktc). Giá trị của V gần nhất với

A. 2,3.       B. 4,5.       C. 3,1.       D. 3,4.

(Xem giải) Câu 12. Sục 0,16 mol khí CO2 vào dung dịch X chứa 0,05 mol Na2CO3 và x mol NaOH thu được dung dịch Y. Cho từ từ đến hết Y vào dung dịch Z gồm HCl và H2SO4 (tỷ lệ mol 1 : 1) thu được 0,14 mol khí CO2 và dung dịch T. Thêm lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào T, sau phản ứng thu được 27,77 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,14.       B. 0,16.       C. 0,17.       D. 0,15.

(Xem giải) Câu 13. Dung dịch X chứa các ion: Na+, Ba2+ và HCO3-. Chia X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng KOH dư, thu được m gam kết tủa. Phần hai tác dụng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi đến cạn phần thứ ba, thu được V1 lít CO2 (dktc) và chất rắn Y. Nung Y đến khối lượng không đổi, thu được V2 lít CO2 (dktc). Tỉ lệ V1: V2 băng bao nhiêu?

A. 1 : 3.       B. 3 : 2.       C. 2 : 1.       D. 1 : 1.

(Xem giải) Câu 14. Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít (đktc) CO2 vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH xM. Sau khi phản ứng kết thúc, làm bay hơi dung dịch được 33,7 gam chất rắn. Cho rằng quá trình làm bay hơi dung dịch, các chất không có sự biến đổi về mặt hóa học. Giá trị của x là

A. 0,5.       B. 1,0.       C. 1,5.       D. 1,8.

(Xem giải) Câu 15. Sục 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,4 mol KOH và 0,2 mol Ba(OH)2. Sau khi kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch X. Dung dịch Y chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. Nếu cho từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch Y, thấy thoát ra V lít CO2, đồng thời thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z thu được 41,2 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 2,24          B. 5,60          C. 6,72          D. 3,36

(Xem giải) Câu 16. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch X chứa đồng thời NaOH 1M và Na2CO3 0,5M thu được dung dịch Y. Chia dung dịch Y làm hai phần bằng nhau.
– Cho từ từ phần 1 vào dung dịch chứa 0,15 mol HCl thì thu được 2,016 lít khí CO2 (ở đktc).
– Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần 2 và đun nóng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 19,7 gam kết tủa.
Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 3)

A. 1,344.       B. 3,136.       C. 1,792.       D. 1,568.

(Xem giải) Câu 17. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH và 1,5a mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít khí CO2. Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 1,12.       B. 1,68.       C. 2,24.       D. 3,36.

(Xem giải) Câu 18. Tiến hành hai thí nghiệm hấp thụ khí CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,2M. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau

Thể tích CO2 (lít) bị hấp thụ V V + 0,224
Khối lượng chất tan trong dung dịch 5,95 8,54

Giá trị của V và tổng khối lượng kết tủa (gam) thu được sau hai thí nghiệm lần lượt là:

A. 2,016 và 5,91.       B. 2,464 và 7,88.

C. 2,240 và 9,85.       D. 2,016 và 9,85.

(Xem giải) Câu 19. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 và 0,3 mol NaOH, thu được m gam kết tủa.
Thí nghiệm 2: Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,5 mol Ba(OH)2, thu được 3m gam kết tủa.
Thí nghiệm 3: Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và KOH 1M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 10,00.       B. 5,00.       C. 19,70.        D. 9,00.

(Xem giải) Câu 20. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 2M vào V ml dung dịch H2SO4, thu được 5,376 lít khí CO2 và dung dịch X. Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X, khi kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 54,205.       B. 5,910.       C. 41,940.       D. 44,355.

(Xem giải) Câu 21. Hấp thụ hết 6,72 lít khí CO2 vào dung dịch chứa a mol KOH và b mol K2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ đến hết phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 1,2M, thu được 4,032 lít CO2. Cho phần 2 tác dụng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b là

A. 2 : 3.       B. 2 : 5.       C. 1 : 2.       D. 2 : 1.

(Xem giải) Câu 22. Dẫn từ từ 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch chứa, đồng thời các chất NaOH 0,3M; KOH 0,2M; Na2CO3 0,1875M và K2CO3 0,125M thu được dung dịch X. Thêm dung dịch CaCl2 vào dung dịch X tới dư, số gam kết tủa thu được là

A. 7,5 gam.       B. 27,5 gam.       C. 25 gam.       D. 12,5 gam.

(Xem giải) Câu 23. Hấp thụ hết 0,2 mol khí CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Na2CO3 thu được 100 ml dung dịch X. Lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Mặt khác, khi lấy 50 ml dung dịch X cho từ từ vào 150 ml dung dịch HCl 1M thu được 0,12 mol khí CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Hidrocacbon (Phần 5)

A. 0,1 và 0,45.      B. 0,14 và 0,2.      C. 0,12 và 0,3.      D. 0,1 và 0,2.

(Xem giải) Câu 24. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2; y mol NaOH và x mol KOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 32,3 gam muối (không có kiềm dư) và 15 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion, tỉ lệ x : y có thể ?

A. 2 : 3.           B. 8 : 3.           C. 49 : 33.           D. 4 : 1.

(Xem giải) Câu 25. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào dung dịch X chứa NaOH x mol/lít và Ba(OH)2 y mol/lít, thu được m gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 7V lít CO2 vào lượng dung dịch trên thì thu được 2m gam kết tủa. Mặt khác để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần cho vào dung dịch X tối thiểu 3V lít CO2. Tỉ lệ x : y có giá trị bằng

A. 1,5.       B. 2,0.       C. 0,5.       D. 1,0.

(Xem giải) Câu 26. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào dung dịch X chứa NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l, thu được m gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 10V lít CO2 vào lượng dung dịch trên thì thu được 2m gam kết tủa. Mặt khác để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần cho vào dung dịch X tối thiểu 3V lít CO2. Tỉ lệ x : y có giá trị bằng

A. 0,5.       B. 1,5.       C. 1,0.       D. 2,0.

(Xem giải) Câu 27. Cho m gam hỗn hợp A gồm Na, Na2O, Na2CO3 vào nước, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí H2. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
– Phần I phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M.
– Phần II hấp thụ hết 1,12 lit khí CO2 được dung dịch Y chứa hai chất tan có tổng khối lượng là 12,6 gam.
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thể tích khí đều được đo ở đktc. Phần trăm khối lượng của Na2O trong A là

A. 27,75%.       B. 39,74%.       C. 32,46%.       D. 16,94%.

(Xem giải) Câu 28. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Na2CO3, thu được dung dịch X chứa 15,56 gam chất tan. Cho từ từ 120 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu được V lít khí CO2 và dung dịch Y. Cho lượng dư nước vôi trong vào dung dịch Y, thu được 8 gam kết tủa. Tổng giá trị x + y là

A. 0,20.         B. 0,18.         C. 0,12.         D. 0,14.

(Xem giải) Câu 29. Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu được 100ml dung dịch X, cho từ từ 100ml dung dịch X vào 320ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 4,48 lít CO2 (đktc). Cho toàn bộ Y phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,25.       B. 0,3.       C. 0,35.       D. 0,15.

(Xem giải) Câu 30. Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 67,5 ml dung dịch HCl 1M, thu được 1,344 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,15.       B. 0,12.       C. 0,07.       D. 0,14.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!