Bài tập este tổng hợp (Phần 16)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức trong đó có hai este cùng số mol. Đốt cháy hoàn toàn 23,34 gam X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 57,2 gam CO2 và 12,06 gam H2O. Nếu đun nóng 23,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol etylic duy nhất và hỗn hợp Y gồm các muối. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,255 mol O2, thu được Na2CO3, CO2, H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất hỗn hợp X là

A. 44,39%        B. 43,39%.        C. 40,50%.       D. 46,5%.

(Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba este cần vừa đủ 116 gam O2 thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 1,75 mol. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,25 mol X trong lượng NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp Y gồm etylen glicol, glixerol và 79,4 gam hỗn hợp T chỉ gồm bốn muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần vừa đủ 0,475 mol O2 thu được 0,4 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 79,4 gam hỗn hợp T trong lượng vừa đủ khí O2 thu được V lít khí CO2. Giá trị V là

A. 67,20        B. 69,44        C. 62,72        D. 58,24

(Xem giải) Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY), thu được 0,34 mol CO2. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong dãy đồng đằng và hỗn hợp T gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được H2O, 0,04 mol Na2CO3 và 0,18 mol CO2. Khối lượng của Y trong m gam E là

A. 5,28.         B. 3,52.        C. 2,04.         D. 6,12.

(Xem giải) Câu 4. Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác; trong mỗi phân tử este đều có số liên kết π không quá 5. Đun nóng m gam X cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng và (0,75m + 6,28) gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Nung nóng Z với vôi tôi xút (dùng dư) thu được hỗn hợp khí nặng 3,4 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 1,46 mol O2. Tỉ lệ a: b gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,5.         B. 1,8.         C. 0,6.         D. 1,9.

(Xem giải) Câu 5. X, Y là hai este đều no, mạch hở, không chứa nhóm chức khác (trong đó X đơn chức, Y hai chức và MX < MY). Đốt cháy bất kỳ một lượng X cũng như Y bằng lượng oxi dư, thu được CO2 có số mol bằng với số mol O2 đã phản ứng. Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y với 320 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đun nóng toàn bộ Z với H2SO4 đặc ở 140°C thu được 7,01 gam hỗn hợp ba ete. Biết rằng hiệu suất ete hóa của ancol có khối lượng phân tử tăng dần lần lượt là 80% và 75%. Tỉ lệ gần nhất của a: b là

A. 0,6.         B. 0,5.         C. 0,3.          D. 0,4.

(Xem giải) Câu 6. Hoá hơi hoàn toàn 25,56 gam hỗn hợp X gồm một este đơn chức và hai este hai chức đều mạch hở thì thể tích chiếm 4,032 lít (đktc). Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 25,56 gam X với H2 vừa đủ (xúc tác Ni, nhiệt độ) thu hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Z chứa 2 ancol có tổng khối lượng là 15,74 gam và hỗn hợp T gồm hai muối. Đốt cháy toàn bộ T cần 0,245 mol O2, thu 17,49 gam Na2CO3 và 13,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn nhất trong hỗn hợp X là:

A. 35,78%.       B. 39,07%.       C. 46,73%.       D. 57,59%

(Xem giải) Câu 7. Cho hỗn hợp X gồm 1 este đơn chức và 1 este hai chức, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 22,5 gam X cần dùng tối đa 10 gam NaOH trong dung dịch thu đợc một ancol đơn chức Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm các muối (trong đó 2 muối có cùng số nguyên tử C). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,31 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 1,15 mol O2 thu được 1,15 mol O2 thu được Na2CO3, CO2 và 10,71 gam H2O. Số nguyên tử C trong este 2 chức là:

A. 13            B. 14             C. 15            D. 16

(Xem giải) Câu 8. Hỗn hợp E gồm este X (CxH2x-2O2); este Y (CyH2y-10O2) và este Z (CzH2z-10O2); trong đó Y và Z chứa vòng benzen và hơn kém nhau 1C. Đốt cháy 0,16 (mol) E cần dùng vừa đủ 32,592 lít O2 thu được 11,7 gam H2O. Mặt khác đun nóng 43,8 gam E cần dùng vừa đủ 460 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol metylic và hỗn hợp T gồm 3 muối. Phần trăm khối lượng muối có phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp T là

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 2)

A. 36,8%         B. 38,35%          C. 35,22%          D. 37,66%

(Xem giải) Câu 9. Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều đơn chức, thuần chức, mạch hở (MX < MY < MZ) và có duy nhất 1 este no. Đốt cháy hoàn toàn 10,86 gam E thu được 13,44 lít CO2 và 7,02 gam H2O. Cho 10,86 gam E trên tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp A gồm 3 muối (trong đó có 2 muối có cùng số nguyên tử C và 2 muối có cùng số H) và hỗn hợp B gồm các ancol  đơn chức kém nhau 12 (đvC). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được 4,144 lít CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B thu được 6,48 gam H2O. Phần trăm khối lượng X trong E gần nhất với

A. 15,5%        B. 16,2%        C. 18,0%        D. 17,4%

(Xem giải) Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 20,16 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức cần dùng 1,16 mol O2, thu được CO2 và 11,52 gam H2O. Mặt khác đun nóng 20,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 25,2 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫ toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,06 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là

A. 26,19%          B. 17,46%           C. 17,86%            D. 22,02%

(Xem giải) Câu 11. Đốt cháy 8,84 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y (đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol; MX < MY) cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 8,84 gam E tác dụng với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng), thu được dung dịch Z. Cô cạn Z thu được các ancol cùng dãy đông đẳng và hỗn hợp chất rắn T. Đốt cháy T, thu được sản phẩm gồm CO2; 0,27 gam H2O và 0,075 mol Na2CO3. Biết các chất trong T đều có phân tử khối nhỏ hơn 180 và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Y trong 8,84 gam E là

A. 7,10.       B. 1,74.       C. 1,46.        D. 8,70.

(Xem giải) Câu 12. X, Y là axit cacboxylic mạch hở (MX < MY); Z là ancol no, mạch hở; T là este hai chức mạch hở không nhánh tạo bởi X, Y, Z. Đun 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được ancol Z và hỗn hợp F chứa hai muối có số mol bằng nhau. Cho Z vào bình Na dư thấy bình tăng 19,24 gam và thu được 5,824 lít H2 (đktc). Đốt hoàn toàn hỗn hợp F cần 15,68 O2 (ở đktc) thu được khí CO2, Na2CO3 và 7,2 gam H2O. Phần trăm số mol của T trong E gần nhất với

A. 30,5%       B. 22,4%       C. 18,8%       D. 52,8%

(Xem giải) Câu 13. Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z đều no, mạch hở và đều được tổng hợp từ ancol và axit cacboxylic (MX < MY < MZ < 180). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol E bằng O2, thu được 0,5 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 29,6 gam E bằng dung dịch NaOH đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được hỗn hợp hai ancol và 33,8 gam hỗn hợp muối. Thành phần % theo khối lượng của X trong E là

A. 30,4%.       B. 35,8%.       C. 28,4%.       D. 21,2%.

(Xem giải) Câu 14. Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở gồm (X, Y) đơn chức và Z hai chức (MX < MY < MZ). Đốt cháy hết 0,29 mol E thu được 2,1 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 0,29 mol E với NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp G chứa ba muối của ba axit cacboxylic và còn lại hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức (có cùng số nguyên tử cacbon và không quá 1 liên kết pi). Cho T vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 22,93 gam so với ban đầu. Nếu đem đốt cháy hết muối G thì thu được CO2, 0,195 mol Na2CO3 và 0,285 mol H2O. Số nguyên tử H của Z là

A. 14.        B. 8.       C. 10.       D. 12.

(Xem giải) Câu 15. Đốt cháy 8,56 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y (đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol; MX < MY) cần vừa đủ 0,34 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 8,56 gam E tác dụng với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng), thu được dung dịch Z. Cô cạn Z thu được các ancol cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp chất rắn T. Đốt cháy T, thu được sản phẩm gồm CO2; 0,27 gam H2O và 0,075 mol Na2CO3. Biết các chất trong T đều có phân tử khối nhỏ hơn 180 và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Y trong 8,56 gam E là

Bạn đã xem chưa:  Chất khử với H+ và NO3- (Phần 6)

A. 1,74.       B. 7,10.       C. 8,70.       D. 1,46.

(Xem giải) Câu 16. Hỗn hợp E gồm axit X (CnH2n-2O2); axit Y (CmH2m-2O4) và este Z (trong các hợp chất đều mạch hở, chỉ chứa 1 loại nhóm chức). Cho 18,12 gam E vào dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu được 1,84 gam 1 ancol và dung dịch T chỉ chứa 2 muối. Cô cạn dung dịch T, đốt cháy hoàn toàn muối khan cần 0,84 mol O2, thu được 0,49 mol H2O và 0,11 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 33%        B. 17%        C. 42%        D. 51%

(Xem giải) Câu 17. Hỗn hợp E chứa X (CnH2nO2), Y (CnH2n-2O2) và Z (CmH2m-2O4) đều là những este thuần chức, mạch hở. Đun nóng 11,7 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 12,5 gam hỗn hợp muối và hỗn hợp T chứa các ancol no. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,295 mol O2, thu được 4,928 lít CO2 (đktc). Nếu đốt cháy hỗn hợp muối thu được 0,155 mol CO2. Công thức phân tử của X là:

A. C4H8O2        B. C5H10O2        C. C6H12O2       D. C7H14O2

(Xem giải) Câu 18. X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y và ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 7,48 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T trong O2 vừa đủ thu được 11,648 lít (đktc) hỗn hợp khí và hơi có khối lượng m gam. Dẫn toàn bộ khí và hơi trên vào bình chứa dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy có 0,71m gam khí không bị hấp thụ. Mặt khác 7,48 gam hỗn hợp E trên phản ứng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng. Cho các phát biểu sau:
(1) Phần trăm khối lượng của Y trong E là 19,25%.
(2) Phần trăm số mol của X trong E là 12%.
(3) X không làm mất màu nước Brom.
(4) Số nguyên tử C trong 1 phân tử T là 5.
(5) Z là etan – 1,2 – điol.
Số phát biểu sai là:

A. 1       B. 2        C. 3        D. 5

(Xem giải) Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam hỗn hợp X chứa 1 este no, hai chức, mạch hở; 1 axit no, đơn chức và C3H8 cần dùng vừa đủ 0,84 mol khí O2. Biết rằng trong X số mol este nhiều hơn số mol C3H8 là 0,02 mol, C3H8 chiếm 25% số mol hỗn hợp X và số C trong phân tử este nhiều hơn trong phân tử axit. Phần trăm khối lượng của axit có trong X gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 45%         B. 18%         C. 22%         D. 30%

(Xem giải) Câu 20. Hỗn hợp E gồm este no, mạch hở là X (đơn chức) và Y (ba chức). X, Y đều không có phản ứng tráng gương. Thủy phân hoàn toàn 0,05 mol E bằng dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ), thu được 3,48 gam hỗn hợp F gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và 7,4 gam hỗn hợp G gồm hai muối của hai axit cacboxylic cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn G cần dùng 0,25 mol O2, thu được Na2CO3, CO2 và 3,24 gam H2O. Thành phần % theo khối lượng của X trong E là

A. 53,5%.       B. 57,3%.       C. 42,6%.         D. 46,5%.

(Xem giải) Câu 21. X, Y là hai este đều đơn chức, mạch hở, trong phân tử có 2 liên kết π, (Mx < MY); Z là este no, hai chức, mạch hở. Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp M chứa 2 muối và hỗn hợp G chứa 2 ancol đồng đằng kế tiếp. Đun nóng toàn bộ G với H2SO4 đặc ở 140°C (giả sử hiệu suất đạt 100%) thu được 19,35 gam hỗn hợp 3 ete. Đốt cháy toàn bộ M cần dùng 1,675 mol O2, thu được CO2, 0,875 mol H2O và 0,375 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là

A. 28,17%       B. 29,28%       C. 38,94%       D. 32,62%

(Xem giải) Câu 22. Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo thành từ axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh và ancol. Đốt cháy hoàn toàn a gam T, thu được H2O và 1,54 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam T bằng lượng vừa đủ 620 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp F gồm hai muối có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và 19,44 gam hỗn hợp E gồm hai ancol. Đốt cháy toàn bộ F thu được H2O, Na2CO3 và 0,61 mol CO2. Khối lượng của Y trong a gam T là

A. 2,36 gam.       B. 5,84 gam.        C. 4,72 gam.       D. 2,92 gam.

(Xem giải) Câu 23. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức X và Y (MX < MY). E không có phản ứng tráng gương. Cho 0,3 mol E tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ Z no, mạch hở có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp gồm hai muối. Đốt cháy hoàn toàn Z rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch KOH dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Thành phần % theo khối lượng của X trong E là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập este tổng hợp (Phần 2)

A. 28,45%       B. 42,38%       C. 53,42%       D. 66,67%

(Xem giải) Câu 24. Hỗn hợp E gồm 2 este hai chức X, Y (MX < MY). Cho 14,5 gam E tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp hơi T gồm 2 ancol no, hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,02 gam hỗn hợp chất rắn khan chứa 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng vừa đủ 6,944 lít O2, sau phản ứng thu được 5,152 lít CO2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. T chứa C2H5OH và C3H6(OH)2.

B. X, Y đều chỉ có 1 đồng phân cấu tạo duy nhất.

C. Khối lượng của hỗn hợp ancol T lớn hơn 7 gam.

D. Phần trăm khối lượng của X trong E lớn hơn 55%.

(Xem giải) Câu 25. X, Y (MX < MY) là hai este đơn chức không chứ nhóm chức khác và phần trăm khối lượng oxi trong mỗi phân tử X, Y đều lớn hơn 20%. Đốt cháy  X hay Y cũng đều cần dùng 0,9 mol O2 thu được 0,8 mol CO2. Mặt khác đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E chứa X và Y với 250 gam dung dịch NaOH 7% vừa đủ thu được dung dịch chứa 3 muối và 11,6 gam ancol Z duy nhất. Khối lượng muối của axit cacboxylic có khối lượng phân tử lớn là

A. 52,2         B. 34,075          C. 43,125           D. 35,512

(Xem giải) Câu 26. Cho ba este X, Y, Z (MX < MY < MZ) đều mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được 0,2 mol CO2. Đun nóng 17,18 gam hỗn hợp E gồm X (x mol), Y (y mol), Z (z mol) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol đều no, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp G gồm hai muối của hai axit cacboxylic (tỷ lệ mol 1 : 6). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,5 gam. Đốt cháy hoàn toàn G cần dùng 0,2 mol O2, thu được Na2CO3 và 0,36 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este Y trong E là

A. 30,73%.       B. 17,23%.       C. 34,34%.         D. 42,49%.

(Xem giải) Câu 27. Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn m gam X cần vừa đủ 5,824 lít khí O2 (đktc), thu được 12,32 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH dư, có tối đa 3,2 gam NaOH phản ứng, thu được sản phẩn gồm ancol no Y và muối của một axit cacboxylic Z (Y và Z chỉ chứa một loại nhóm chức). Cho Y vào bình đựng Na (dư, t°), thấy khối lượng bình tăng thêm 2,96 gam. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có ba công thức cấu tạo phù hợp với X

B. X chỉ chứa hai loại nhóm chức là este và ancol

C. Phân tử Z có số nguyên tử H nhiều hơn O

D. Z cộng Br2 dư trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1:1

(Xem giải) Câu 28. Cho hỗn hợp E chứa axit X (CnH2n-2O2); este 2 chức Y (CmH2m-4O4). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E thu 0,53 mol CO2 và 0,39 mol H2O. Cho 17,43 gam E tác dụng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu một ancol hai chức và hỗn hợp hai muối khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3; 0,6 mol CO2 và 0,435 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với:

A. 59,2%       B. 48,1%        C. 32,3%         D. 65,4%

(Xem giải) Câu 29. Đun nóng hợp chất hữu cơ E (phân tử chứa một vòng benzen) vơi lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol đơn chức X và 8,4 gam muối khan của một axit cacboxylic Y. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, thu được 0,448 lít H2 (đktc), đồng thời khối lượng bình tăng 1,24 gam. Đốt cháy lượng muối trên bằng khí O2 dư, thu được 4,24 gam Na2CO3, 12,32 gam CO2 và 1,44 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Y là axit benzoic

B. Y chỉ chứa một loại nhóm chức este

C. X là ancol etylic

D. Phân tử E chứa 8 nguyên tử H

(Xem giải) Câu 30. X và Y là hai este no, hai chức mạch hở là đồng phân của nhau. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần dùng 500ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được ancol T đơn chức và dung dịch F. Cô cạn F, thu được chất rắn G chứa ba hợp chất đều có chứa nguyên tử Na. Đốt cháy hoàn toàn G, thu được Na2CO3; 3,6 gam H2O và 0,35 mol CO2. Giá trị của m là

A. 25,3.        B. 30,4.        C. 29,5.      D. 28,4

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!