Bài tập este tổng hợp (Phần 5)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức, thu được 22,68 gam nước. Mặt khác đun nóng 42,48 gam X cần dùng 420 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 18,75 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là?

A. 72,03%             B. 57,63%              C. 62,15%              D. 49,72%

Xem giải

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 14,28 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức thì thu được 12,992 lít CO2 (đktc) và 8,28 gam H2O. Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 14,28 gam X cần vừa đủ 230 ml dung dịch NaOH 1M thu được các sản phẩm hữu cơ gồm 1 ancol, a mol muối Y, b mol muối Z (MY < MZ). Tìm CT của 2 este, tính a, b.

Xem giải

Câu 3. Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở, là đồng phân cấu tạo của nhau. Thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn, được 40,2 gam chất rắn Y và a gam một ancol Z. Nung Y với CaO cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 8,4 gam một chất khí. Oxi hóa a gam Z thu được hỗn hợp T gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và nước. Cho T tác dụng hết với Na dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cho T vào dung dịch KHCO3 dư, thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Cho T phản ứng tráng bạc hoàn toàn, tạo ra 86,4 gam Ag. Giá trị của m là

A. 29,4.          B. 25,8.           C. 26,4.           D. 30,0.

Xem giải

Câu 4. Hỗn hợp E chứa ba este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2), este Y (CnH2n-2O2) và este Z (CmH2m-2O4). Đun nóng 0,24 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 13,92 gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng và 25,08 gam hỗn hợp T gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,405 mol O2, thu được Na2CO3, CO2 và 4,05 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là.

A. 23,72%           B. 35,58%            C. 34,88%         D. 23,26%

Xem giải

Câu 5. X, Y là 2 este đơn chức, mạch hở. Đun nóng 13,76 gam este X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 15,04 gam muối. Mặt khác đun nóng 43,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y có tỉ lệ khối lượng tương ứng 1 : 1 với dung dịch KOH vừa đủ thu được 52,13 gam hỗn hợp muối và m gam hỗn hợp 2 ancol cùng dãy đồng đẳng, kế tiếp. Giá trị m là

A. 21,62 gam.     B. 18,05 gam.     C. 15,04 gam.     D. 11,73 gam.

Xem giải

Câu 6. X là axit cacboxylic đơn chức; Y là este của một ancol đơn chức với một axit cacboxylic hai chức (đều mạch hở). Cho m gam hỗn hợp E gồm X, Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được ancol Z và rắn khan T (chứa 9,86 gam muối). Cho Z qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng, thu được hỗn hợp hơi F gồm anđehit và H2O. Dẫn F qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác, nung T với CaO, thu được 1,792 lít (đkc) một ankan duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 24,24%.          B. 21,43%.          C. 16,98%.          D. 26,28%.

Xem giải

Câu 7. X là axit đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Y là axit no, hai chức; Z là este no hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 17,84 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z trong 120 gam dung dịch MOH 12% (M là kim loại kiềm), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn F chỉ chứa 2 muối. Đốt chày hoàn toàn rắn F thu được H2O; 0,18 mol M2CO3 và 0,26 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 17,84 gam E thu được 0,48 mol CO2, Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn trong hỗn hợp F là

A. 85,08%        B. 76,89%        C. 70,63%        D. 86,30%

Xem giải

Câu 8. Đun nóng 16,44 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức cần dùng dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 18,52 gam hỗn hợp Z gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ Y, thu được 10,12 gam CO2 và 5,94 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Este cơ bản (Phần 1)

A. 49,64%.       B. 44,56%.       C. 37,01%.       D. 41,36%.

Xem giải

Câu 9. X là este đơn chức; Y là este hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,52. Mặt khác đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu được một muối duy nhất và hỗn hợp F chứa 2 ancol đều no. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam. Số nguyên tử H có trong este Y là.

A. 14           B. 12           C. 10           D. 8

Xem giải

Câu 10. X là este đơn chức, Y là este ba chức, X và Y đều mạch hở. Đốt cháy x mol X hoặc y mol Y đều thu được hiệu số mol CO2 và H2O bằng 0,24. Mặt khác, cho 58,56 gam hỗn hợp H chứa x mol X và y mol Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai muối và hỗn hợp Z chứa hai ancol có cùng số nguyên tử C. Biết X, Y đều không tham gia phản ứng tráng bạc và x + y = 0,36 mol. Tổng số nguyên tử có trong phân tử Y là

A. 38.           B. 50.           C. 44           D. 20.

Xem giải

Câu 11. Đun nóng 12,5 gam este X đơn chức với dung dịch KOH vừa đủ thu được 13,75 gam muối. Lấy 23,84 gam hỗn hợp E chứa X và este Y (X, Y cùng số cacbon) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp F gồm 2 ancol đều no. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam. Lấy hỗn hợp muối đun với vôi tôi xut thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí có tỉ khối so với H2 bằng a. Giá trị của a là?

A. 6         B. 7         C. 5         D. 8

Xem giải

Câu 12. Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm hai este đơn chức và một este hai chức. Đun nóng 22,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một muối natri axetat duy nhất có khối lượng là 22,96 gam và hỗn hợp Y gồm ba ancol, trong đó có 2 ancol có cùng số nguyên tử C. Tỉ khối của Y so với He bằng 13,1. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là

Xem giải

Câu 13. Hỗn hợp H gồm este đơn chức X và hai este Y và Z (tổng liên kết π trong X, Y, Z không quá 6). Đốt cháy hoàn toàn 45,6 gam A cần vừa đủ 2,16 mol O2, thu được 30,24 gam H2O. Mặt khác, 45,6 gam A tác dụng với NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được 18,8 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử C, hỗn hợp T gồm hai muối cùng số cacbon. Đốt cháy T thu được Na2CO3, 0,9 mol H2O và 0,9 mol CO2. Phần trăm khối lượng của este X trong A gần nhất với

A. 19,30%        B. 23,16%        C. 31,31%        D. 22,73%

Xem giải

Câu 14. Hỗn hợp X chứa ba este (đều mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức, hai este no, một este chứa một liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,81 mol O2, thu được 11,88 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 11,08 gam hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và 19,52 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối của 2 axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là

A. 17,73%          B. 19,38%          C. 19,17%          D. 17,94%

Xem giải

Câu 16. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức được tạo bởi các axit cacboxylic thuần chức. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 16)

A. 0,6       B. 1,2       C. 0,8       D. 1,4

Xem giải

Câu 17. Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este E bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp X gồm hai muối (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 68). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần dùng 6,496 lít O2 (đktc), thu được 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong X là

A. 63,39%.     B. 36,61%.     C. 27,46%.     D. 37,16%.

Xem giải

Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức, thu được 59,84 gam CO2 và 15,12 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 24,4 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp và 28,08 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,96 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là

A. 32,8%      B. 18,7%      C. 25,1%      D. 24,6%

Xem giải

Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 48 gam hỗn hợp E gồm axit thuần chức, không phân nhánh X, ancol no, đơn chức Y, axit cacboxylic đơn chức Z thu được hỗn hợp khí và hơi T. Dẫn T qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 170 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 77,2 gam. Hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 0,7 mol NaOH. Biết rằng E phản ứng vừa đủ với 13,44 lít H2 xúc tác Ni, đktc. Phần trăm số mol ancol Y trong hỗn hợp E ban đầu gần nhất với?

A. 32           B. 33           C. 34           D. 67

Xem giải

Câu 20. Este thuần chức tạo từ hai axit cacboxylic X, Y và ancol Z. Thuỷ phân hoàn toàn một lượng A trong dung dịch KOH vừa đủ, đun nóng thì sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam muối và hơi ancol Z. Hấp thụ hơi ancol Z trên vào bình đựng Na dư thì thấy khối lượng bình tăng 8,9 gam và thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam muối thì thu được 3,36 lít CO2. Giá trị của m là?

A. 25,0           B. 33,4           C. 37,5         D. 41,6

Xem giải

Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 45,9 gam hỗn hợp X chứa 4 este đều hai chức, mạch hở và có khối lượng phân tử tăng dần cần dùng 2,175 mol O2, thu được 43,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 45,9 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 3 ancol có cùng số mol và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit không cùng thuộc dãy đồng đẳng, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 26,7 gam. Tỉ lệ gần nhất của a : b là

A. 0,9           B. 0,8           C. 1,2           D. 1,3

Xem giải

Câu 22. X, Y là 2 este đều no, đơn chức và MX < MY; Z là este no, hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol cùng số C và hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp. Dẫn toàn bộ F đi qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12,6 gam. Đốt cháy hỗn hợp muối cần dùng 0,3 mol O2, thu được CO2, H2O và 24,84 gam K2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là?

Xem giải

Câu 23. Hỗn hợp X gồm hai este đều hai chức, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 33,44 gam X cần dùng 1,56 mol O2, thu được CO2 và 12,96 gam H2O. Mặt khác đun nóng 33,44 gam X với lượng NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol có cùng số nguyên tử C. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 13,8 gam. Tính phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X?

Bạn đã xem chưa:  Bài tập chất béo (Phần 5)

Xem giải

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở với lượng oxi vừa đủ, thu được 1,86 mol CO2 và 1,23 mol H2O. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t0) thu được hỗn hợp Y gồm hai este. Đun nóng toàn bộ Y với 475 ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và 48,84 gam hỗn hợp Z gồm các muối của các axit cacboxylic đều đơn chức. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,48.         B. 0,32.         C. 0,36.         D. 0,24.

Xem giải

Câu 25. Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,465 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa x mol CO2. Thủy phân m gam X trong 90ml dung dịch NaOH 1M( vừa đủ) thì thu được 8,86 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức,mạch hở. Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp  muối Ythì cần vừa đủ 7,392 lít (đktc) khí O2. Gía trị của x là:

A. 0,16         B. 0,27         C. 0,38         D. 0,25

Xem giải

Câu 26. X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng axit oxalic; Z là ancol no; T là este hai chức (X, Y, Z, T đều mạch hở). Dẫn 26,4 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam; đồng thời thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy 26,4 gam E cần dùng 0,48 mol O2, thu được 10,08 gam nước. Nếu đun nóng 26,4 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp F chỉ chứa a gam muối của X và b gam muối của Y (MX < MY). Tỉ lệ gần đúng của a : b là.

A. 1,80          B. 1,84         C. 1,86          D. 1,88

Xem giải

Câu 27. Hỗn hợp X gồm 1 ancol E (3 chức, mạch hở), hai axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (axit có phân tử khối lớn có số mol lớn hơn) và một este 3 chức mạch hở tạo bởi ancol E với 2 axit đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 23,1 gam CO2 và 9,45 gam nước. Mặt khác đun nóng a gam X với 210 ml dung dịch NaOH 1M Sau khi phản ứng hoàn toàn thêm tiếp 60 ml dung dịch HCl 1M để thu hòa NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 0,075 mol ancol E và 15,81 gam hỗn hợp muối khan. Tìm công thức, tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

Xem giải

Câu 28. X là este hai chức, Y là este ba chức; X, Y đều no, mạch hở. Cho 18 gam hỗn hợp H gồm X, Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Z chứa hai muối khan và hỗn hợp T chứa hai ancol. Cho T tác dụng với bình đựng Na dư, khối lượng bình tăng 8,98 gam. Đốt cháy hết Z cần đúng 0,37 mol O2, thu được 4,14 gam H2O. Khối lượng của X có giá trị gần nhất với

A. 13         B. 25         C. 5         D. 12

Xem giải

Câu 29. Hỗn hợp X chứa một este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 24,7 gam X cần dùng 0,275 lít dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y chứa các ancol đều no, đơn chức có tổng khối lượng 11,95 gam và hỗn hợp Z chứa hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Mặt khác, đốt cháy 0,08 mol X cần dùng 0,54 mol O2, thu được 6,48 gam H2O. Tỉ lệ gần nhất của a : b là

A. 1,2           B. 0,6           C. 1,0           D. 0,5

Xem giải

Câu 30. Đun nóng 35,6 gam hỗn hợp X chứa ba este đều no, hai chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol đều no và 37,1 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA<MB). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,1 mol khí O2, thu được 21,6 gam H2O. Tỉ lệ gần nhất của a:b là

A. 0,8              B. 1,4              C. 0,9           D. 1,2

⇒ Xem giải

4
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Đặng Trung Kiên

cho em xin file word ạ

hienvupity

hóng ạ đề rất hay

Phạm Thu Hà

cho mình file word của phần này được không ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!