Bài tập este tổng hợp (Phần 12)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. X, Y là hai este hai chức mạch hở và đều chứa 4 liên kết pi trong phân tử. Cho 48,85 gam hỗn hợp (H) gồm X, Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối khan Z (gồm ba muối của axit cacboxylic) và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon; tỉ khối hơi của T so với He bằng 16,1875. Đốt cháy toàn bộ T cần vừa đủ 1,6 mol O2, thu được 52,8 gam CO2. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong Z là

A. 40,04%.      B. 74,53%.      C. 37,26%.      D. 33,54%.

(Xem giải) Câu 2. X là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C; Y là este hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 18,1 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 51,22 gam. Mặt khác đun nóng 18,1 gam E cần dùng 80,0 gam dung dịch KOH 13,3%; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn chứa một muối duy nhất và phần hơi chứa 2 ancol đều no có cùng số nguyên tử cacbon. Nếu lấy 59,5 gam Y tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng là

A. 104,0 gam.       B. 112,0 gam.      C. 120,0 gam.     D. 128,0 gam.

(Xem giải) Câu 3. X là este hai chức, Y là este đơn chức (đều mạch hở). Đốt x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,08 mol. Cho 14,88 gam hỗn hợp E gồm X (x mol); Y (y mol) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được hỗn hợp T chứa hai muối của hai axit no và hỗn hợp Z chứa hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Cho Z tác dụng hết với Na dư thu được 0,08 mol H2. Mặt khác 14,88 gam E làm mất màu vừa hết 0,12 mol Br2. Biết E không tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn hơn có giá trị gần với?

A. 41,5%.         B. 47,5%.         C. 57,5%.         D. 48,5%.

(Xem giải) Câu 4. X, Y là hai este đơn chức; Z là este hai chức; Y và Z đều mạch hở. Cho m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z tác dụng với dung dịch NaOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch thu được 32,04 gam rắn khan T (chứa ba chất, trong đó có một muối của axit cacboxylic) và 13,28 gam hỗn hợp A chứa hai ancol đều no và có 3 nguyên tử cacbon. Đốt cháy hết T cần vừa đủ 0,875 mol O2, thu được 10,872 gam H2O. Cho A tác dụng với Na dư, thu được 3,136 lít H2. Phần trăm khối lượng của Z trong E là:

A. 43,33%.       B. 42,62%.       C. 44,14%.      D. 36,41%.

(Xem giải) Câu 5. Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở có cùng số mol, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 19,44 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 22,41 gam muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,7425 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 54,0 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là

A. 40,28%.      B. 39,35%.      C. 33,80%.      D. 38,46%.

(Xem giải) Câu 6. Đốt cháy 0,16 mol hỗn hợp E chứa 2 este đều no mạch hở và không phân nhánh thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 26,56 gam. Mặt khác đun nóng 0,16 mol E với 450 ml dung dịch NaOH 1 M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp và phần rắn có khối lượng m gam. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy thoát ra 0,1 mol H2. Gía trị gần nhất của m là:

A. 24,5 gam        B. 23 gam        C. 24 gam         D. 23,5 gam

(Xem giải) Câu 7. X, Y, Z là 3 este đều 2 chức mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy x gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 1,2 mol O2. Mặt khác đun nóng x gam E với 480 ml dung dịch NaOH 1M. Trung hòa lượng NaOH dư cần dùng 120 ml dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được hỗn hợp chứa 2 ancol đều no, kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp chứa 2 muối có khối lượng 35,82 gam. Lấy F đun với H2SO4 đặc ở 140 độ C thu được hỗn hợp chứa 7,05 gam 3 ete. Hiệu suất ete hóa của ancol có khối lượng phân tử nhỏ là 75%, hiệu suất ete hóa của ancol còn lại là

A. 75%         B. 60%          C. 80%          D. 90%

(Xem giải) Câu 8. Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,775 mol O2 thu được CO2 và 0,63 mol H2O. Nếu thủy phân m gam X trên trong dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol no có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 0,22 mol hai muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,4 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong X?

Bạn đã xem chưa:  Chất khử với H+ và NO3- (Phần 8)

A. 17,5%       B. 21,4%       C. 19,8%       D. 27,9%

(Xem giải) Câu 9. Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở là este X (C6H6O4) có cấu tạo đối xứng, este Y (CnH2n-2O4) và este Z (CmH2m-4O6) đều thuần chức. Đốt cháy hoàn toàn 17,94 gam E (số mol X gấp 3 lần số mol Z) tro1ng oxi vừa đủ, thu được 29,92 gam CO2. Thủy phân 17,94 gam E cần dùng 140 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch F chứa 2 muối và hỗn hợp T chứa các ancol no. Cô cạn F rồi nung trong vôi tôi xút dư được 4,928 lít hỗn hợp 2 khí (đktc) nặng 1,88 gam. Phần trăm khối lượng của Z trong E là?

A. 19,62%         B. 34,15%          C. 17,43%          D. 26,88%

(Xem giải) Câu 10. Hỗn hợp E gồm hai este đều hai chức, mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 29,46 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa hai ancol đều no và hỗn hợp hai muối có khối lượng 36,48 gam chứa x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Đốt cháy toàn bộ F cần vừa đủ 0,57 mol O2 thu được 11,88 gam nước. Tỉ lệ x : y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,7         B. 0,8         C. 0,9         D. 1,0

(Xem giải) Câu 11. Hiđro hóa hoàn toàn 0,18 mol X gồm các este mạch hở thu được hỗn hợp hai este Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Cho Y phản ứng với dung dịch chứa 0,21 mol NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp hai muối khan Z (tạo từ hai axit cacboxylic mạch không phân nhánh) và 8,82 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 13,104 lít O2 (đktc). Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn hơn trong Y là

A. 27,85%.        B. 20,56%.        C. 56,22%.        D. 36,43%.

(Xem giải) Câu 12. Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Hóa hơi hoàn toàn 26,84 gam E thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng điều kiện). Đun nóng 26,84 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm hai muối của axit cacboxylic đơn chức, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy hoàn toàn Z thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 24,68 gam. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,2            B. 1,1            C. 0,7             D. 0,6

(Xem giải) Câu 13. Hỗn hợp E gồm một este X (CnH2nO2) và một este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 15,16 gam E, thu được CO2 và 9 gam H2O. Nếu đun nóng 15,16 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm các ancol đều no, đơn chức và m gam hỗn hợp muối. Dẫn toàn bộ Z qua ống sứ chứa CuO đun nóng, thu được hỗn hợp T gồm hai anđehit; đồng thời thấy khối lượng ống sứ giảm 3,84 gam. Giá trị m là

A. 23,40 gam.     B. 18,68 gam.     C. 16,24 gam.     D. 20,64 gam

(Xem giải) Câu 14. Hỗn hợp E gồm một este X (CnH2nO2) và một este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 0,2 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp Z gồm hai muối. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 0,4 mol O2, thu được 13,78 gam Na2CO3 và CO2 và H2O. Nếu đốt cháy hoàn toàn 12,78 gam E trên, thu được CO2 và 10,62 gam H2O. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

A. CH3COOC2H5 và (COOC2H5)2      B. CH3COOC3H7 và (COOC3H7)2.

C. CH3COOC2H5 và CH2(COOC2H5)2.      D. CH3COOC3H7 và CH2(COOC3H7)2.

(Xem giải) Câu 15. Hỗn hợp X gồm một etse và một ancol đều mạch hở, trong phân tử mỗi chất chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 9,76 gam X cần dùng 0,44 mol O2. Mặt khác cho 9,76 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được một muối natri axetat duy nhất và hỗn hợp Y gồm hai ancol. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư thất thoát ra 2,128 lít H2 (đktc) đồng thời khối lượng bình tăng 5,79 gam. Phần trăm khối lượng của ancol trong X là

A. 27,15%         B. 23,57%         C. 32,16%         D. 31,76%

(Xem giải) Câu 16. Hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được 49,72 gam CO2 và 14,58 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đều no, đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 24,6 gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit có mạch cacbon không phân nhánh. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc ở 140°C (hiệu suất đạt 100%) thu được 6,96 gam hỗn hợp gồm ba ete. Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn nhất là

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 10)

A. 37,8%         B. 38,9%         C. 39,8%         D. 38,7%

(Xem giải) Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 28,14 gam hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở, không phân nhánh bằng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 66,06 gam. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 28,14 gam X cần 0,21 mol H2 thu được hỗn hợp Y. Đun nóng hoàn toàn Y với 325ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và 31,68 gam hỗn hợp hai muối A và B. Phần trăm khối lượng của este có phân tử lớn trong X là:

A. 46,06%        B. 15,46%        C. 43,36%        D. 76,15%

(Xem giải) Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức cần dùng 1,215 mol O2, thu được CO2 và 9,18 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 18,26 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và 18,52 gam hỗn hợp muối Z. Dẫn toàn bộ ancol Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 6,42 gam. Phần trăm khối lượng muối của axit cacboxylic có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp Z là

A. 31,10%          B. 30,45%          C. 35,53%         D. 36,29%

(Xem giải) Câu 19. Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và este Y hai chức (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng oxi, thu được CO2 và 18 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng, thu được hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 25,7 gam hỗn hợp F gồm hai muối của hai axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon. Thành phần % theo khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40%.         B. 50%.          C. 45%.         D. 35%.

(Xem giải) Câu 20. Thủy phân P gồm 2 este đơn chức bằng 25 ml dung dịch KOH 2M (vừa đủ) thu được m gam hỗn hợp muối D, ancol G và chất hữu cơ E. Dẫn G qua bình đựng natri dư thấy khối lượng bình tăng 1,35 gam, đồng thời thấy thoát ra 0,336 lít khí. Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn lượng P trên bằng 4,704 lít O2 thu được 0,34 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Biết các khí đo ở đktc, phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong D gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 64,4%.        B. 56,3%.        C. 63,7%.        D. 49,3%.

(Xem giải) Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp P gồm este no, đơn chức A và 2 hiđrocacbon X, Y ở thể khí (đều mạch hở) thu được CO2 và 16,2 gam nước. Mặc khác, 0,5 mol P tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo 78 gam kết tủa, thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc) không làm mất màu dung dịch brom. Phần trăm khối lượng của hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn trong P là:

A. 31%.        B. 13%.       C. 12%.       D. 23%.

(Xem giải) Câu 22. X là este no, đơn chức; Y là este no hai chức; Z là este không no chứa một liên kết C=C (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 23,92 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (số mol X lớn hơn số mol Z) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp F gồm 3 ancol đều no có phân tử khối lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 16. Dẫn F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 13,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối thu được CO2; 0,2 mol H2O và 0,16 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là

A. 25,33%.        B. 38,00%.        C. 33,78%.        D. 42,22%.

(Xem giải) Câu 23. Hỗn hợp E gồm este X (C4H8O2) và este Y (C6H10O4) đều mạch hở; trong phân tử mỗi etse chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và (1,5m – 12,09) gam hỗn hợp T gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12,19 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,71 mol O2, thu được CO2 và 12,78 gam H2O. Cho các nhận định sau:
(a) Giá trị của m là 23,98 gam.
(b) X và Y đều cho được phản ứng tráng bạc.
(c) Y được tạo bởi một axit cacboxylic đơn chức và ancol hai chức.
(d) X chiếm 40,4% khối lượng hỗn hợp E.
(e) Hai ancol trong Z hơn kém nhau một nguyên tử cacbon.
Số nhận định đúng là:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Peptit (Phần 4)

A. 4.           B. 2.            C. 3.            D. 5.

(Xem giải) Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm 2 este đều đơn chức, thu được 25,3 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và m gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, khối lượng bình tăng 5,425 gam. Giá trị m là

A. 17,60          B. 21,20         C. 20,75         D. 17,15

(Xem giải) Câu 25. Thủy phân hoàn toàn m gam X gồm este đơn chức A và este hai chức B (đều mạch hở) bằng 210 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thu được m – 0,56 gam hỗn hợp muối Y và hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X trên, sản phẩm thu được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 43 gam đồng thời xuất hiện 74 gam kết tủa. Cho các phát biểu sau:

(a) Nếu tách nước 2 ancol trên thì thu được 2 anken.
(b) Hỗn hợp Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X là 17,9%.
(d) Khối lượng muối có phân tử khối lớn hơn trong Y là 3,35 gam.
(e) Este 2 chức có 3 đồng phân thỏa mãn.
Số phát biểu đúng là:

A. 1.          B. 4.         C. 2.         D. 3.

(Xem giải) Câu 26. Cho m gam hỗn hợp (H) gồm ba este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ) tác dụng tối đa với dung dịch NaOH, thu được a gam hỗn hợp E chứa hai ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp và m + 5,44 gam hỗn hợp T chỉ chứa hai muối. Cho a gam E vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,88 gam. Nếu đốt cháy toàn bộ T thì thu được 14,84 gam Na2CO3 và 32,56 gam CO2. Phần trăm khối lượng của Z có giá trị gần nhất với:

A. 68%         B. 66%         C. 57%          D. 69%

(Xem giải) Câu 27. X và Y là hai este no đa chức, mạch hở. Cho 12,24 gam hỗn hợp (H) gồm X, Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu 7,56 gam hỗn hợp Z chứa hai ancol cùng số nguyên tử cacbon và a gam hỗn hợp T chứa hai muối. Đốt cháy hết a gam T, thu 9,01 gam Na2CO3 và tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 4,55 gam. Khối lượng (gam) của este có phân tử khối lớn hơn gần nhất với:

A. 5,4        B. 7,0         C. 5,8         D. 5,1

(Xem giải) Câu 28. Hỗn hợp E gồm este X (CnH2n-2O2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy 0,15 mol E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 48,14 gam. Nếu đun nóng 0,15 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 17,88 gam hỗn hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam A và b gam B (MA < MB). Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,555 mol O2, thu được CO2 và H2O. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào?

A. 0,7          B. 0,5           C. 1,2           D. 1,4

(Xem giải) Câu 29. Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở: X (CxH2xO2); Y (CnH2n–2O2) và este Z (CmH2m–4O4) đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 47,0 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol E cần dùng 0,08 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Nếu đun nóng 0,2 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T chứa 2 ancol đều no có cùng số nguyên tử cacbon, dẫn hỗn hợp T qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 2,576 lít khí H2 (đktc). Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Phần trăm khối lượng của Y trong E là 27,47%.

B. Khối lượng của T là 9,68 gam.

C. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,7 mol O2.

D. Đun nóng E với dung dịch KOH thu được tối đa 3 muối.

(Xem giải) Câu 30. Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở, không phân nhánh; trong đó oxi chiếm 45,436% về khối lượng của hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 25,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol và (m + 7,52) gam hỗn hợp Z gồm 2 muối của axit cacboxylic. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 23,28 gam. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong X?

A. 32,61%.       B. 18,75%.       C. 24,52%.        D. 14,81%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!