Bài tập Oleum (Phần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Tính lượng FeS2 cần dùng để điều chế một lượng SO3 đủ để hòa tan vào 100 gam H2SO4 91% thành oleum chứa 12,5%. Giả thiết các phản ứng hoàn toàn:

A. 45 gam        B. 48 gam        C. 54 gam        D. 35.8 gam

(Xem giải) Câu 2. Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 35% để hòa tan vào đó 140 gam SO3 thì thu được dung dịch Axit có nồng độ 70%.

(Xem giải) Câu 3. Cho 16,36 gam một oleum H2SO4.nSO3 vào nước dư thu được dung dịch H2SO4. Lấy toàn bộ dung dịch vừa thu được cho tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được m gam kết tủa. Để trung hòa lượng axit dư cần 50 ml dung dịch KOH 2M. Xác định công thức oleum.

(Xem giải) Câu 4. Trộn 676 gam oleum với 360 gam dung dịch H2SO4 80% thu được một loại oleum chứa 15,44% khối lượng SO3. Xác định công thức của oleum ban đầu.

(Xem giải) Câu 5. Tính khối lương SO3 và khối lương dung dịch H2SO4 20,5% cần lấy để pha chế được 340 gam dung dịch H2SO4 có nồng độ 49%.

(Xem giải) Câu 6. Hòa tan 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.nSO3 vào 2,31 gam nước thu được dung dịch axit sufuric 49%. Cho 0,01 mol oleum trên vào nước dư được dung dịch Y. Trung hòa dung dịch Y cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị V gần giá trị nào nhất sau đây:

Bạn đã xem chưa:  Phản ứng Oxi hóa - Khử (Phần 3)

A. 38         B. 25        C. 12         D. 45

(Xem giải) Câu 7. Có một oleum công thức H2SO4.3SO3. Cần bao nhiêu gam oleum này để pha vào 100ml dung dịch H2SO4 40% (d = 1,31 g/ml) để tạo ra oleum có hàm lượng SO3 là 10%?

(Xem giải) Câu 8. Hòa tan 12,45 gam 1 oleum vào nước được dung dịch A. Để trung hòa hết dung dịch A cần 300ml dung dịch potat ăn da nồng độ 1M. Xác định công thức của oleum. Cần bao nhiêu gam oleum nói trên hòa tan vào 500g nước để tạo thành dung dịch H2SO4 10%.

(Xem giải) Câu 9. Hòa tan 6,76 gam một loại oleum vào nước thành 200 ml dung dịch H2SO4. Lấy 100 ml dung dịch H2SO4 ở trên trung hòa vừa hết 160 ml dung dịch NaOH 0,5M. Mặc khác người ta lấy m gam oleum trên pha vào 100 ml dung dịch H2SO4 40% (d=1,3g/ml) thì ta thu được oleum mới có hàm lượng SO3 là 10%. Giá trị của m gần nhất với:

A. 570        B. 560        C. 590        D. 580

(Xem giải) Câu 10. Trộn m gam oleum H2SO4.3SO3 với 360 gam dung dịch H2SO4 80% thu được một loại oleum chứa 15,44% khối lượng SO3. Tính m

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!