Halogen và hợp chất (Phần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Cho 39,5 gam hỗn hợp X gồm MgCO3, MgCl2, BaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 41,7 gam chất tan. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi trong hỗn hợp X là

A. 22,41%         B. 25,18%         C. 19,61%          D. 24,30%

(Xem giải) Câu 2. Hòa tan m gam hỗn hợp MgO, Fe2O3 và CuO cần vừa đủ 400 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 58,4 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 48,0         B. 44,0         C. 57,6         D. 42,0

(Xem giải) Câu 3. Dung dịch X chứa NaHCO3, KHCO3 và Ca(HCO3)2. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 10,752 lit khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng vừa hết với AgNO3 thu được kết tủa và dung dịch chứa 41,94 gam chất tan. Khối lượng muối có trong dung dịch X là

A. 39,387 gam         B. 41,46 gam         C. 37,314 gam         D. 33,16 gam

(Xem giải) Câu 4. Hòa tan m gam kim loại kiềm M vào nước thu được dung dịch X và 3,36 lit H2 (đktc). Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl chứa lượng HCl gấp 2 lần lượng cần dùng để trung hòa X thì thu dược dung dịch Y. Y có chứa 33,3 gam chất tan. M là

A. Li         B. Na         C. K         D. Cs

(Xem giải) Câu 5. Hòa tan m gam MCO3 (M là kim loại) trong dung dịch HCl 12% vừa đủ thu được dung dịch muối MCl2 có nồng độ là 19,61% và có 5,6 lit CO2 (đktc) thoát ra. Giá trị của m là

A. 25         B. 31         C. 21         D. 29

(Xem giải) Câu 6. Hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (trong đó M là kim loại) có tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 2 : 1. Cho 18,24 gam X tác dụng vừa đủ với 120 gam dung dịch HCl 14,6%. M là

A. Mg         B. Fe         C. Ca         D. Ba

(Xem giải) Câu 7. Cho 55,45 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và FeCl3 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch chứa 93,95 gam chất tan. Giá trị của m là

A. 755,6         B. 766,5         C. 533,0         D. 511,0

(Xem giải) Câu 8. Cho m gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc thu được dung dịch X chứa axit dư, 28,07 gam hai muối và V lit khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 sinh ra oxi hóa vừa đủ 7,5 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và kim loại M có tỉ lệ số mol Al : M = 1 : 2. Kim loại M là

Bạn đã xem chưa:  Lý thuyết Oxi - Lưu huỳnh (Phần 1)

A. Mg         B. Ca         C. Fe         D. Cu

(Xem giải) Câu 9. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm MgCl2 và FeCl3 vào nước thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m1 gam kết tủa. Còn khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được m2 gam kết tủa. Biết m2 – m1 = 66,7 và tổng số mol muối trong hỗn hợp X là 0,25 mol. Phần trăm khối lượng MgCl2 trong hỗn hợp X là

A. 35,05%         B. 46,72%         C. 28,04%         D. 50,96%

(Xem giải) Câu 10. Oxi hóa m gam hỗn hợp X gồm Al, Mg và kim loại M có tỉ lệ số mol Al : Mg : M = 1 : 2 : 1 cần 10,08 lit Cl2 (đktc) thu được 45,95 gam hỗn hợp Y gồm các muối clorua. Kim loại M là

A. Ca         B. Ba         C. Zn         D. Fe

(Xem giải) Câu 11. Hỗn hợp X gồm MgCl2, CuCl2, FeCl3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được (m – 14,8) gam kết tủa. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được p gam kết tủa. Giá trị của p là

A. 114,8         B. 86,1         C. 129,15         D. 137,76

(Xem giải) Câu 12. Cho 14,05 gam hỗn hợp M2CO3 và M (M là kim loại kiềm) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 13 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 20,475 gam muối khan. M là

A. Li         B. Na         C. K         D. Cs

(Xem giải) Câu 13. Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500ml dung dịch HCl xM. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800ml dung dịch HCl xM cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

A. x = 0,9 và 5,6 gam         B. x = 0,9 và 8,4 gam

C. x = 0,45 và 5,6 gam         D. x = 0,45 và 8,4 gam

(Xem giải) Câu 14. Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Cho 2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là

A. 8,4%         B. 16,8%         C. 19,2%         D. 22,4%

(Xem giải) Câu 15. Cho m gam kim loại kiềm tác dụng với 400ml dung dịch HCl 1M thu được 5,6 lit H2 và dung dịch chứa 35,4 gam chất tan. M là

Bạn đã xem chưa:  Halogen và hợp chất (Phần 1)

A. Li         B. Na         C. K         D. Cs

(Xem giải) Câu 16. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lit khí H2 (đktc). Mặt khác oxi hóa m gam hỗn hợp X bằng Cl2 với lượng bằng một nửa lượng vừa đủ thu được 38,125 gam hỗn hợp kim loại và muối clorua. Giá trị của m là

A. 18,6         B. 16,8         C. 17,2         D. 12,7

(Xem giải) Câu 17. Cho m1 gam MX2 tương ứng với 0,15 mol (M là kim loại hóa trị II không đổi và X là halogen) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m2 gam kết tủa. Biết m1 + m2 = 59,7 gam. MX2 là

A. MgCl2         B. CaBr2         C. MgBr2         D. CaCl2

(Xem giải) Câu 18. Oxi hóa m gam kim loại M hóa trị II không đổi (trước H) cần 3,36 lit khí Cl2 (đktc). Hỗn hợp 0,25m gam Al và m gam M tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 18,7 gam chất tan. Giá trị của m là

A. 8,40         B. 3,60         C. 9,75         D. 6,00

(Xem giải) Câu 19. Cho 34,1 hỗn hợp X gồm ZnO, Al2O3, Fe tác dụng với dung dịch HCl 12% vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 79,7 gam chất tan và 2,24 lit H2 (đktc). Khối lượng dung dịch Y là

A. 510,24 gam         B. 540,18 gam         C. 490,64 gam         D. 520,57 gam

(Xem giải) Câu 20. Cho 17,04 gam hỗn hợp rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với 720ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được dung dịch A. Khối lượng muối NaCl có trong dung dịch A là

A. 8,775 gam         B. 14,04 gam         C. 4,68 gam         D. 15,21 gam

(Xem giải) Câu 21: Từ muối ăn, nước và điều kiện cần thiết không thể điều chế được:

A. nước Giaven       B. axit HCl       C. dung dịch NaOH       D. dung dịch NaHCO3

(Xem giải) Câu 22: Khử hoàn toàn 2,88 gam FexOy bằng H2 và hòa tan hoàn toàn Fe tạo thành bằng dung dịch HCl thu được 0,8064 lít H2 (đktc). Công thức của sắt oxit là?

A. FeO       B. Fe2O3       C. Fe3O4       D. FeO hoặc Fe3O4

(Xem giải) Câu 23: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

A. 47,2%.       B. 58,2%.       C. 41,8%.       D. 52,8%.

(Xem giải) Câu 24: X và Y là hai nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Để kết tủa hết ion X-, Y- trong dung dịch chứa 4,4 gam muối natri của chúng cần 150ml dung dịch AgNO3 0,4M. X và Y là:

A. flo, clo       B. clo, brom       C. brom, iot       D. không xác định được.

(Xem giải) Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 6,0 gam hỗn hợp hai kim loại trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 20,6.       B. 20,2.       C. 13,3.       D. 13,1.

(Xem giải) Câu 26: Hòa tan 4,0 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X (hóa trị II, đứng trước hidro trong dãy điện hóa) bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Để hòa tan 2,4 gam X thì cần dùng chưa đến 250ml dung dịch HCl 1M. Kim loai X là

A. Ba.       B. Zn.       C. Ca.       D. Mg.

(Xem giải) Câu 27: Đốt một lượng Al trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đktc). Khối lượng Al đã dùng là

A. 16,2 gam.       B. 5,4 gam.       C. 8,1 gam.       D. 10,8 gam.

(Xem giải) Câu 28: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 9,75.          B. 8,75.           C. 7,80.          D. 6,50.

(Xem giải) Câu 29: Khi cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 20,43 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là

A. 1,0M.       B. 0,9M.       C. 0,5M.         D. 0,8M.

(Xem giải) Câu 30: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch A lần lượt là:

A. 0,18M và 0,26M      B. 0,21M và 0,18M      C. 0,21M và 0,32M      D. 0,2M và 0,4M

5
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
rongdoom

ad xuất file này giúp ạ

thuhoabp

add hướng dẫn tải file này giúp nhé

dao nhien huong

Xuất luôn file này đi admin ơi!

Nguyễn Đình Tân

sao khong tai duoc

nguyễn ngọc quyền

a ơi sao k tải về được ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!