Phản ứng Oxi hóa – Khử (Phần 4)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 121: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn, khí thoát ra cho đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 5 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 3,12.       B. 3,92.       C. 3,22.       D. 4,2.

(Xem giải) Câu 122: Hòa tan hoàn toàn bột Fe3O4 vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 0,336 lít khí NxOy ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,67 gam nuối. Công thức oxit NxOy và khối lượng của Fe3O4 là:

A. NO2 và 5,22.       B. N2 và 5,22.       C. NO và 10,44.       D. N2O và 10,44.

(Xem giải) Câu 123: Nung 2,52 gam bột Fe trong oxi thu được 3 gam chất rắn X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hòa tan hết hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.       B. 0,56.       C. 0,896.       D. 0,672

(Xem giải) Câu 124: Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,224 lít khí NO và 0,336 lít N2O (đktc, không có sản phẩm khử khác). Khối lượng Al đã dùng là

A. 1,35.       B. 13,5.       C. 0,27.       D. 2,7.

(Xem giải) Câu 125: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7,36 gam hỗn hợp X gồm 3 chất rắn Fe, Fe3O4, Fe2O3. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  Liên kết hóa học (Phần 2)

A. 0,57.       B. 0,61.       C. 0,58.       D. 0,597.

(Xem giải) Câu 126: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3, sau khi phản ứng kết thúc thu được 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và còn lại 15 gam chất rắn không tan gồm 2 kim loại. Giá trị m là:

A. 57.       B. 42.       C. 28.       D. 43.

(Xem giải) Câu 127: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,002 mol FeS2 và 0,003 mol FeS vào lượng H2SO4 đặc nóng dư thu được khí X. Hấp thụ X bằng V ml dung dịch KMnO4 0,05M (vừa đủ). V có giá trị:

A. 282ml.       B. 228ml.       C. 182ml.       D. 188ml.

(Xem giải) Câu 128: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeS và FeCO3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 27. Phần trăm khối lượng của FeS có trong hỗn hợp X:

A. 7,77%.       B. 52,2%.       C. 56,3%.       D. 62,5%.

(Xem giải) Câu 129: Đốt cháy 4,48 gam Fe bằng V lít khí O2 (đktc) thu được m gam hỗn hợp các oxit sắt và Fe dư. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp này bằng dung dịch HNO3 dư thu được sản phẩm khử duy nhất là 0,448 lít khí NO (đktc). Giá trị m và V lần lượt là:

Bạn đã xem chưa:  Lý thuyết Oxi - Lưu huỳnh (Phần 1)

A. V = 1,008; m = 5,92.       B. V = 1,49; m = 7,73.

C. V = 1,68; m = 8,8.       D. V = 1,12; m = 7,2.

(Xem giải) Câu 130: Cho từ từ a gam sắt vào V ml dung dịch HNO3 1M khuấy đều cho đến khi tan hết thấy thoát ra 0,448 lít khí NO (đkc) đồng thời thu được dung dịch X. Dung dịch X có khả năng làm mất màu hoàn toàn 10 ml dung dịch KMnO4 0,3M trong môi trường axit. Giá trị của a và V là:.

A. a = 1,4; V = 80 ml.       B. a = 1,12; V = 80 ml.

C. a = 0,56; V = 56 ml.       D. a = 0,84; V = 60 ml.

(Xem giải) Câu 131: Cho 3 gam hỗn hợp Ag và Cu vào dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 đặc thu được 2,94 gam hỗn hợp B gồm NO2 và SO2 có thể tích 1,344 lít (đkc). Khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp A là:

A. 1,08 gam Ag; 1,92 gam Cu.       B. 1,72 gam Ag; 1,28 gam Cu.

C. 2,16 gam Ag; 0,84 gam Cu.       D. 0,54 gam Ag; 2,46 gam Cu.

(Xem giải) Câu 132: Cho lượng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian người ta thu được 6,72 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư tạo thành 0,448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m:

A. 8.       B. 8,2.       C. 7,2.       D. 6,8.

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Cấu tạo nguyên tử (Phần 1)

(Xem giải) Câu 133: Đốt 3,36 gam Fe trong không khí được hỗn hợp 4 gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được m gam muối. Giá trị m là:

A. 24.       B. 40.       C. 20.       D. 12.

(Xem giải) Câu 134: Hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt có khối lượng 12,6 gam. Cho khí CO dư đi qua X nung nóng, khí đi qua được hấy thụ bằng nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa. Tính tổng khối lượng của nguyên tố Fe có trong X là:

A. 11.       B. 13.       C. 12.       D. 14.

(Xem giải) Câu 135: Hòa tan hoàn toàn 4,45 gam hỗn hợp X (Mg, Fe, Al) bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 8,736 lít NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối. Giá trị m là

A. 28,63.       B. 29,02.       C. 53,59.         D. 52,81.

(Xem giải) Câu 136. Hòa tan hoàn toàn 1,74 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 1,344 lít khí, nếu cho một lượng gấp đôi hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nóng dư, thu được V lít khí NO2 đktc. Giá trị của V là ?

A. 1,344.         B. 2,688.         C. 4,032.         D. 5,376.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!