Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Giấm ăn có thể được sản xuất bằng cách cho giấm cái (con giấm) vào dung dịch rượu etylic loãng rồi để một thời gian. Cho 4 hệ được bố trí như sau: Hệ nào thuận lợi nhất cho quá trình lên men? A. (2).       B. (4).       C. (1).        D. (3). (Xem giải) Câu 2. Hình vẽ sau biểu diễn cách bố trí thí nghiệm thử tính chất của kim loại natri: Cách bố trí nào là hợp

Xem thêm

Bài toán phi kim tác dụng với oxi, axit (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Cho 5,64 gam hỗn hợp X gồm C, S và P tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 29,12 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 5,64 gam hỗn hợp X vào 70 gam dung dịch H2SO4 98% đun nóng thu được 15,68 lít hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem thêm

Bài tập khí than ướt, khí than khô (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 7,8. Dẫn toàn bộ X qua ống sứ chứa 0,28 mol hỗn hợp Fe2O3 và FeCO3 nung nóng thu được hỗn hợp khí và hơi Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch KOH đặc dư thấy khối lượng dung dịch tăng m gam. Hòa tan hết rắn còn lại trong ống sứ gồm Fe và các oxit sắt

Xem thêm

Bài tập khí than ướt, khí than khô (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Dẫn 0,6 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua than nung đỏ, thu được 0,9 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho X hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y vào 150 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 2,24.       B. 2,52.       C. 4,48.       D. 2,80.

Xem thêm

Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X chứa C2H4, C2H6O2, C3H8O2, C3H4O2 và CH4 (trong đó số mol của CH4 gấp đôi số mol của C3H4O2. Đốt cháy hoàn toàn 10,52 gam X thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là 30,68 gam. Mặt khác, hấp thụtoàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy xuất  m gam kết tủa. Giá trị m là? A. 32         B. 35         C. 36         D. 34 (Xem giải) Câu 2. Đốt

Xem thêm

Mục lục: Bài tập tổng hợp

» 400 bài tập nâng cao: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8] » 1000 bài tập nâng cao: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12]–[Phần 13]-[Phần 14]–[Phần 15]–[Phần 16]–[Phần 17]–[Phần 18]–[Phần 19]–[Phần 20]–[Phần 21]–[Phần 22]–[Phần 23]–[Phần 24]–[Phần 25] » Hữu cơ cơ bản: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12] » Bài tập hữu cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4] » Bài tập vô cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2] » Bài tập khủng 2016 – Tác giả: Bùi Quang Tùng. » 60 bài tập 8, 9, 10

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 8)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 351: Nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 51,0 gam hỗn hợp gồm Al, CuO và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 13,6 gam đồng thời thoát ra x mol khí H2 và còn lại 12,0 gam rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch chứa 0,8 mol H2SO4 và y

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 7)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 301: Hòa tan m gam hỗn hợp Na, K, Al và BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y và 9,52 lít H2 (đktc). Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 và 0,3 mol HCl thu được 46,65 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 24,95 gam hỗn hợp các muối clorua và sunfat trung hòa. Giá trị của m là A. 34,1.       B. 36,5.       C. 42,0       D.

Xem thêm

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn với dung dịch HCl đậm đặc vào ống hình trụ A có đặt một miếng giấy mầu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi (a) Đóng khóa K; (b) Mở khóa K? A. (a) Mất màu, (b) Không mất màu.       B. (a) Không mất màu, (b) Mất màu. C. (a) Mất màu, (b) Mất màu.       C. (a) Không mất màu, (b) Không mất màu. (Xem giải) Câu

Xem thêm

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y: Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên? A. CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O. B. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O. C. C2H5OH → C2H4 + H2O D. 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O. (Xem giải) Câu 2. Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau Cho các phát biểu sau: (a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 6)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 251: Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp trong dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp Y chứa Glyxin và Lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Z gồm X, Y cần 1,035 mol O2, sản phẩm thu được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng 16,38 gam và khí thoát ra khỏi bình có thể tích 18,144 lít. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử nhỏ là? A. 21,05%         B. 16,05%    

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 201: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là A. 3,94 gam.          B. 7,88 gam.           C. 11,28 gam.  

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 151: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 20% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2,5M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 8%m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 202,325 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 40.    

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 101: Hỗn hợp X gồm ba chất béo đều được tạo bởi glyxerol và hai axit oleic và stearic. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần dùng 12,075 mol O2, thu được CO2 và H2O. Xà phòng hóa 132,9 gam X trên với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 144,3 gam.           B. 125,1 gam.           C. 137,1 gam.           D. 136,8 gam (Xem giải) Câu 102:

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 51: Hòa tan hết hỗn hợp H gồm Al, Fe(NO3)2, FeCO3, CuO vào dung địch chứa 1,14 mol KHSO4 thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2, NO, CO2 và dung dịch Y chi chứa các muối trung hòa (không chứa ion Fe3+). Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan nặng hơn khối lượng H là 138,46 gam. Nếu cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào Y thì được hỗn hợp kết tủa Z. Biết ti khối của

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1: Điện phân dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và NaCl 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 9,65A đến khi khối lượng dung dịch giảm 20,125 gam thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân vẫn còn màu xanh và hòa tan được tối đa 10,85 gam Fe, biết rằng có khí NO sinh ra là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Thời gian điện phân là: A. 3500 giây           B. 4000

Xem thêm

Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm andehit fomic, andehit oxalic, axit axetic, etilenglycol, glyxerol. Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm đi qua bình 1 đựng H2SO4 (đặc, dư), bình 2 đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy bình 1 tăng 2,88 gam, bình 2 xuất hiện m gam kết tủa. Xác định m? A. 19,7       B. 23,64       C. 17,73        D. 15,76 (Xem giải) Câu 2. X, Y là hai hợp chất hữu cơ mạch hở

Xem thêm

Hóa vô cơ tổng hợp (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1. Cho 11,3 gam hỗn hợp X gồm Na, Mg, Al vào trong 240 gam dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch Y và 11,2 lít H2 (đktc). Cho từ từ V ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào Y đến khi thu được kết tủa Z cực đại có khối lượng 156,3 gam thì dừng lại. Nung kết tủa Z đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn T. a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. b) Tính m và C%

Xem thêm

Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1. Hỗn hợp X gồm glucozo, lysine và hexametylendiamin. Đôt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,46 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc (dùng dư) khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 28,672 lit (đktc). Mặt khác cho 24,06 gam X trên vào dd HCl loãng dư, thu được dung dịch Y có chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là? A. 10,05 gam       B. 28,44 gam        C. 12,24

Xem thêm

60 bài tập điểm 8, 9, 10

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1: Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dd HCl 10% thu được 4,704 lít hỗn hợp khí X (đktc). Biết khối lượng hỗn hợp khí X là 5,25 gam và dd sau phản ứng chứa 19,98 gam CaCl2. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 230.            B. 231             C. 229              D. 232 ⇒ Xem giải

Xem thêm

Hóa vô cơ tổng hợp (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1. Đốt 6,16 gam Fe trong 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2, thu được 12,09 gam hỗn hợp Y chỉ gồm oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 27,65.            B. 44,87.           C. 37,31.           D. 36,26. ⇒ Xem giải Câu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!