Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 6)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 251: Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp trong dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp Y chứa Glyxin và Lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Z gồm X, Y cần 1,035 mol O2, sản phẩm thu được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng 16,38 gam và khí thoát ra khỏi bình có thể tích 18,144 lít. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử nhỏ là? A. 21,05%         B. 16,05%         C. 14,03%  

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 201: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là A. 3,94 gam.          B. 7,88 gam.           C. 11,28 gam.           D. 9,85

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 151: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 20% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2,5M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 8%m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 202,325 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 40.            B. 48.

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 101: Hỗn hợp X gồm ba chất béo đều được tạo bởi glyxerol và hai axit oleic và stearic. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần dùng 12,075 mol O2, thu được CO2 và H2O. Xà phòng hóa 132,9 gam X trên với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 144,3 gam.           B. 125,1 gam.           C. 137,1 gam.           D. 136,8 gam (Xem giải) Câu 102: Cho hỗn hợp X gồm

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 51: Hòa tan hết hỗn hợp H gồm Al, Fe(NO3)2, FeCO3, CuO vào dung địch chứa 1,14 mol KHSO4 thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2, NO, CO2 và dung dịch Y chi chứa các muối trung hòa (không chứa ion Fe3+). Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan nặng hơn khối lượng H là 138,46 gam. Nếu cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào Y thì được hỗn hợp kết tủa Z. Biết ti khối của X đối với He bằng

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1: Điện phân dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và NaCl 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 9,65A đến khi khối lượng dung dịch giảm 20,125 gam thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân vẫn còn màu xanh và hòa tan được tối đa 10,85 gam Fe, biết rằng có khí NO sinh ra là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Thời gian điện phân là: A. 3500 giây           B. 4000 giây         

Xem thêm

Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm andehit fomic, andehit oxalic, axit axetic, etilenglycol, glyxerol. Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm đi qua bình 1 đựng H2SO4 (đặc, dư), bình 2 đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy bình 1 tăng 2,88 gam, bình 2 xuất hiện m gam kết tủa. Xác định m? A. 19,7       B. 23,64       C. 17,73        D. 15,76 (Xem giải) Câu 2. X, Y là hai hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử dạng C2HnOm. Hiđro hóa hoàn toàn

Xem thêm

Hóa vô cơ tổng hợp (Phần 2)

Câu 1. Cho 11,3 gam hỗn hợp X gồm Na, Mg, Al vào trong 240 gam dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch Y và 11,2 lít H2 (đktc). Cho từ từ V ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào Y đến khi thu được kết tủa Z cực đại có khối lượng 156,3 gam thì dừng lại. Nung kết tủa Z đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn T. a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. b) Tính m và C% các chất tan trong dung dịch Y. ⇒ Xem giải Câu

Xem thêm

Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hỗn hợp X gồm glucozo, lysine và hexametylendiamin. Đôt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,46 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc (dùng dư) khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 28,672 lit (đktc). Mặt khác cho 24,06 gam X trên vào dd HCl loãng dư, thu được dung dịch Y có chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là? A. 10,05 gam       B. 28,44 gam        C. 12,24 gam         D. 16,32 gam ⇒

Xem thêm

60 bài tập điểm 8, 9, 10

⇒ File đề: 60 bài tập điểm 8, 9, 10 Câu 1: Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dd HCl 10% thu được 4,704 lít hỗn hợp khí X (đktc). Biết khối lượng hỗn hợp khí X là 5,25 gam và dd sau phản ứng chứa 19,98 gam CaCl2. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 230.            B. 231             C. 229              D. 232 ⇒ Xem giải Câu 2:

Xem thêm

Hóa vô cơ tổng hợp (Phần 1)

⇒ Tải file đề: Download Câu 1. Đốt 6,16 gam Fe trong 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2, thu được 12,09 gam hỗn hợp Y chỉ gồm oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 27,65.            B. 44,87.           C. 37,31.           D. 36,26. ⇒ Xem giải Câu 2. Hỗn hợp X gồm Fe và

Xem thêm

Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 1)

⇒ Tải file đề: Download Câu 1. Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic (MX < MY); Z là axit cacboxylic đơn chức, có cùng số nguyên tử cacbon với X. Đốt cháy hoàn toàn 24,14 gam hỗn hợp T gồm X, Y và Z cần vừa đủ 27,104 lít khí O2, thu được H2O và 25,312 lít khí CO2. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của Z trong T là A. 58,00%.           B. 59,65%.            C. 61,31%.

Xem thêm

50 bài tập “gần nhất”

⇒ File đề: 50 bài tập kiểu gần nhất Câu 1: Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác,

Xem thêm

Bài tập khủng 2016

⇒ Tải file đề bài: Download (Đề bài do TS. Trần Quang Tùng, ĐH Bách Khoa HN tổng hợp) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức, mạch hở, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không no, có một liên kết đôi. Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Đế trung hòa lượng NaOH dư cần 200 ml dd HCl 1M và thu được dd D. Cô cạn D thu được 52,58 gam chất rắn khan E. Đốt cháy hoàn toàn E rồi hấp thụ

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!