Bài tập este tổng hợp (Phần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp T chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp T là:

A. 8,64 gam.           B. 4,68 gam.           C. 9,72 gam.           D. 8,10 gam.

Xem giải

Câu 2. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là.

A. 0,6           B. 1,2           C. 0,8           D. 1,4

Xem giải

Câu 3. Hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este mạch hở Y và Z (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam A cần vừa đủ 0,295 mol O2, thu được 3,6 gam H2O. Mặt khác 5,6 gam A tác dụng vừa đủ với 0,075 mol NaOH, thu được 1,93 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 0,1525 mol CO2. % Khối lượng của Y có trong A là

A. 23,6%.            B. 19,8%.            C. 31,4%.            D. 29,7%.

Xem giải

Câu 4. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là.
A. 0,6           B. 1,2           C. 0,8           D. 1,4

Xem giải

Câu 5. Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Biết rằng X, Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong Y là.

A. 21           B. 20           C. 22            D. 19

Xem giải

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là

A. 14,6 gam.        B. 9,0 gam.        C. 13,9 gam.        D. 8,3 gam.

Xem giải

Câu 7. Thủy phân 17,2 gam este đơn chức A trong 50 gam dung dịch NaOH 28% thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y và 42,4 gam chất lỏng Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với một lượng Na dư thu được 24,64 lít H2 (đktc). Đun toàn bộ chất rắn Y với CaO thu được m gam chất khí B. Các pư xảy ra hoàn toàn giá trị của m là bao nhiêu?

Xem giải

Câu 8. Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm este đơn chức A (C5H8O2) và este hai chức B (C6H10O4) cần vừa đúng 150 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp Z gồm hai ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Cho toàn bộ hỗn hợp Z tác dụng với một lượng CuO (dư) nung nóng thu được hỗn hợp hơi T (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ hỗn hợp T tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32,4 gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp Y là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập điện phân (Phần 6)

A. 38,84%.       B. 48,61%.       C. 42,19%.       D. 41,23%.

Xem giải

Câu 9. Hỗn hợp A gồm 3 este mạch hở không nhánh tạo bởi axit propionic và axit oxalic với hai ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam A cần dùng 33,6 lít O2, thu được 16,2 gam H2O. Nếu cho 25,4 gam A vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng là:

A. 0,2 mol          B.0,25 mol           C. 0,35 mol          D. 0,4 mol

Xem giải

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam hỗn hợp E gồm: Este đơn chức Z và hai este mạch hở X, Y (MX < MY < MZ) cần vừa đủ 0,29 mol O2 thu được 3,24 gam H2O. Mặt khác 6,72 gam E tác dụng vừa đủ với 0,11 mol NaOH thu được 2,32 gam ancol no, cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được dung dịch T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thu được Na2CO3, H2O và 0,155 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

A. 40%          B. 33%           C. 45%            D. 30%

Xem giải

Câu 11. Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đều mạch hở, thuần chức gồm 2 ancol đơn chức, kếp tiếp trong dãy đồng đẳng và 1 este 2 chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 10,304 lít O2 đktc, thu được 14,96 gam CO2 và 9 gam H2O. Mặt khác nung nóng 18,48 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 5,36 gam một muối duy nhất và hỗn hợp Y chứa 2 ancol. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc ở 140oC thu được m gam hỗn hợp ete. Hiệu suất ete hóa của 2 ancol trong T đều bằng 80%. Giá trị gần nhất của m:

A. 10          B. 4,0         C. 11          D. 9,0

Xem giải

Câu 12. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức. 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối, 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và nước. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được là:

A. 108 gam          B. 432 gam          C. 216 gam          D. 162 gam

Xem giải

Câu 13. Đun m gam chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O; MX < 250, chỉ có 1 loại nhóm chức) với 100 ml dung dịch KOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trung hòa lượng KOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 18,34 gam hỗn hợp 2 muối khan (trong đó có 1 muối của axit cacboxylic T). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Số nguyên tử C trong phân tử X gấp đôi số nguyên tử C trong phân tử T.

B. Trong phân tử X có 14 nguyên tử H.

C. Y và Z là đồng đẳng kế tiếp nhau.

D. Axit T có 2 liên kết đôi trong phân tử.

Xem giải

Câu 14. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với lượng O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm giá trị của X gần nhất với giá trị nào?

A. 69,04%          B. 62,77%          C. 31,38%          D. 47,07%

Xem giải

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm este đơn chức T và este G đều mạch hở cần vừa đủ 44,24 lít O2. Mặt khác thuỷ phân hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 250 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và phần hơi Z gồm 2 ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 29,12 lít O2, thu đuợc Na2CO3, H2O và 46,2 gam CO2. Ngưng tụ Z rồi cho vào bình đựng Na dư thì khối lượng bình tăng 15,2 gam. Biết G được điều chế từ 1 ancol và 1 axit chỉ chứa nhóm chức -COOH. Phần trăm khối lượng của G có trong X là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập este tổng hợp (Phần 5)

A. 66.21%          B. 64.50%          C. 58.76%          D. 63.28%

Xem giải

Câu 16. Hỗn hợp X chứa 2 este đều đơn chức (chứa 1 loại nhóm chức). Đun nóng 0,15 mol X cần 180 ml dung dịch NaOH 1M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và 14,1 gam hỗn hợp Y gồm 3 muối. Phần trăm este có phân tử khối lớn hơn?

A. 84,72%         B. 23,63%         C. 31,48%         D. 32,85%

Xem giải

Câu 17. X là este no, đơn chức. Y là este no, hai chức. Z là este không no chứa 1 liên kết C=C (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 59,8 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (số mol của X nhỏ hơn của Z) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp chứa 2 muối và hỗn hợp F gồm 3 ancol no hở có phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử oxi (cùng số nguyên tử C, H). Dẫn F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 34 gam. Đốt cháy muối thu được CO2, 0,5 mol H2O và 0,4 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp là?

A. 34%           B. 51%           C. 10%           D. 85%

Xem giải

Câu 18. Hỗn hợp X gồm một este đơn chức có chứa vòng benzen và một este hai chức, mạch hở; trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thu được 36,52 gam CO2 và 8,46 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,1 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa ba muối có tổng khối lượng là 17,36 gam và hỗn hợp Z gồm hai ancol đều đơn chức có tỉ khối hơi so với He bằng 11,5. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Y là

A. 59,7%.           B. 64,5%.           C. 65,3%.           D. 63,7%.

Xem giải

Câu 19. X là một este thuần chức, mạch hở. Y là một este của một α – amino axit có 1 nhóm COOH mạch hở. Nếu đốt cháy x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,15. Cho hỗn hợp E gồm x mol X và y mol Y tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 23,64 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức có số nguyên tử C liên tiếp và hỗn hợp Z chỉ chứa 2 muối hữu cơ no. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 22,26 gam Na2CO3, 25,08 gam CO2 và 0,63 mol H2O. Phần trăm của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 22,92%          B. 41,85%          C. 34,01%          D. 26,72%

Xem giải

Câu 20. Hỗn hợp gồm 3 este X, Y, Z (MX < MY < MZ) đều mạch hở, trong mỗi phân tử chứa khộng quá 4 liên kết pi và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy 33,1 gam E với lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 86,7 gam. Mặt khác đun nóng 33,1 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được a gam một ancol T duy nhất và 36,7 gam hỗn hợp gồm 2 muối. Cho toàn bộ a gam T vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12 gam. Số nguyên tử hidro có trong 1 phân tử Z là?

A. 16          B. 10          C. 12          D. 14

Xem giải

Câu 21. X, Y là hai este mạch hở và không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 52,9 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 43,12 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng 52,9 gam E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn có khối lượng m gam và phần hơi chứa hỗn hợp 2 ancol đều no, đồng đẳng kế tiếp. Đem đốt cháy hết phần rắn thu được 50,88 gam Na2CO3; 1,44 gam H2O; CO2. Biết rằng axit tạo nên X, Y đều có phần trăm khối lượng oxi lớn hơn 50%. Giá trị m là

A. 65,4          B. 63,6          C. 66,3          D. 64,5

Xem giải

Câu 22. X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y là este no hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn  toàn  23,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dung 0,96 mol O2. Mặt khác đun nóng 23,16 gam E cần dung 330 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa a ga muối A và b gam muối B (M­A > MB). Tỉ lệ của a : b là?

Xem giải

Câu 23. Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 2 este đa chức thì cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Y gồm muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được muối cacbonat, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a gần với giá trị nào sau đây nhất?

Bạn đã xem chưa:  Bài tập về FeS2, FeS, CuS (Phần 3)

A. 1,25           B. 1,42           C. 1,56           D. 1,63

Xem giải

Câu 24. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X (chứa vòng benzen) và este mạch hở Y. Cho 0,25 mol E tác dụng vừa đủ với 900 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng chỉ thu được hơi nước và 64,8 gam hỗn hợp rắn Z chứa 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 0,8 mol CO2. Cho 25,92 gam Z tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, khối lượng kết tủa thu được là

A. 69,02 gam.           B.73 gam.            C. 73,1 gam.           D.  78,38 gam.

Xem giải

Câu 25. Hỗn hợp X gồm 3 este đều no, mạch hở, có cùng công thức phân tử, trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 30,66 gam X với NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 3 ancol không là đồng phân của nhau và 32,62 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối, trong đó a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,72 mol O2 thu được CO2 và 13,68 gam H2O. Tỉ lệ a : b gần nhất là:

A. 1,2             B. 0,4             C. 1,6             D. 0,8

Xem giải

Câu 26. X là axit cacboxylic đơn chức, Y là este 3 chức (X, Y đều mạch hở). Đun nóng 25,8 gam hỗn hợp E gồm X và Y bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm 3 muối có khối lượng là 35,3 gam và glyxerol. Axit hóa hỗn hợp F thu được 3 axit cacboxylic (trong đó có 2 axit no cùng dãy đồng đẳng, kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi chiếm 47,76%). Mặt khác đốt cháy 25,8 gam hỗn hợp E thu được 26,88 lít CO2 (đktc); 16,2 gam H2O. Công thức của X là

A. C4H7COOH            B. C2H5COOH           C. C3H5COOH           D. C2H3COOH

Xem giải

Câu 27. Hỗn hợp E chứa 3 este X, Y, Z đều thuần chức, mạch hở và có mạch cacbon không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 14,28 gam E thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 34,44 gam. Mặt khác, đun nóng 14,28 gam E cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp muối và một ancol no, đơn chức duy nhất. Đun nóng hỗn hợp muối với vôi tôi xút thu được hỗn hợp gồm 2 ankan kế tiếp. Khối lượng lớn nhất có thể của este có phân tử khối lớn hơn trong E là

A. 2,94           B. 5,86           C. 7,35           D. 6,60

Xem giải

Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam một triglixerit X cần dùng vừa đủ 17,36 lít O2 (đktc) thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,04 mol. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn một lượng X cần 0,06 mol H2 thu được m gam chất hữu cơ Y. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam Y bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị gần nhất của a là

A. 26,8           B. 17,5           C. 17,7           D. 26,5

Xem giải

Câu 29. Hỗn hợp E chứa các este đều mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa 1 loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2), este Y (CnH2n-2O2) và este Z (CmH2m-2O4). Đun nóng 11,28 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu đươc hỗn hợp T chứa các ancol đều no 12,08 gam hỗn hợp các muối . Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,295 mol O2, thu được CO2 và 5,76 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 15,6%            B. 7,8%            C. 18,08%            D. 9,04%

Xem giải

Câu 30. X là este đơn chức, Y là este hai chức (X và Y đều mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 14,94 gam hỗn hợp E gồm X và Y (số mol X nhỏ hơn số mol Y) cần vừa đủ 0,81 mol O2. Mặt khác, cho 14,94 gam hỗn hợp E tác dụng tối đa với 165 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thu được hỗn hợp hai muối và 6,33 gam hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 14,94 gam hỗn hợp E tác dụng với V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị V gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 67,8            B. 135,2            C. 45,4             D. 90,1

Xem giải

4
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Ánh Linh

Hay quá cảm ơn ad rất nhiều !.

Hoài

AD cho em xin File bài tập este tổng hợp này được k ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

Dung

Cho e xin file đề với ạ

dinh

sao vao bang dien thoai ko xem dk loi giai v.

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!