Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X chứa một ankan, một anken, một ankin cần dùng 10,752 lít oxi (đktc). Sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 12,16 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X với 0,08 mol H2 (Ni, nhiệt độ) thu dung dịch Y. Dẫn toàn bộ Y lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch AgNO3/NH3 thu x gam kết tủa, bình 2 đựng dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 2,24 gam. Khí thoát ra khỏi bình 2 chứa hai hidrocacbon. Gía trị x là:

A. 3,6            B. 3,8              C. 4,2             D. 4,8

(Xem giải) Câu 2. Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C3H6, C2H6, C2H4 và CH4. Đun nóng X với một lượng H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Biết hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch Br2 0,1M. Tỉ khối của X so với H2 là

A. 30         B. 15          C. 24         D. 12

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với hỗn hợp X là 1,25. Cho 0,1 mol hỗn hợp Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa V lít Br2 0,1M. giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 3)

A. 0,5          B. 0,3          C. 0,6         D. 0,4

Bình luận Facebook

Bình luận

error: Vui lòng không sao chép !!