Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X chứa một ankan, một anken, một ankin cần dùng 10,752 lít oxi (đktc). Sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 12,16 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X với 0,08 mol H2 (Ni, nhiệt độ) thu dung dịch Y. Dẫn toàn bộ Y lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch AgNO3/NH3 thu x gam kết tủa, bình 2 đựng dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 2,24 gam. Khí thoát ra khỏi bình 2 chứa hai hidrocacbon. Gía trị x là:

A. 3,6            B. 3,8              C. 4,2             D. 4,8

(Xem giải) Câu 2. Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C3H6, C2H6, C2H4 và CH4. Đun nóng X với một lượng H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Biết hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch Br2 0,1M. Tỉ khối của X so với H2 là

A. 30         B. 15          C. 24         D. 12

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với hỗn hợp X là 1,25. Cho 0,1 mol hỗn hợp Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa V lít Br2 0,1M. giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Ancol – Phenol (Phần 3)

A. 0,5          B. 0,3          C. 0,6         D. 0,4

(Xem giải) Câu 4. Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác hỗn hợp T làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 19,2 gam Br2. Phần trăm số mol của C4H6 trong T là

A. 16,67%.      B. 9,09%.      C. 8,33%.     D. 22,22%

(Xem giải) Câu 5. Hỗn hợp X gồm etilen, propin, vinyl axetilen và hidro. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với khí nitơ dioxit là 1. Biết 5,6 lít hỗn hợp Y (đktc) làm mất màu vừa đủ 72 gam brom trong dung dịch. Hỏi 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) làm mất màu vừa đủ bao nhiêu gam brom trong dung dịch?

A. 60        B. 48        C. 56        D. 96

(Xem giải) Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và H2 thu được 13,44 lít CO2 (đktc). Mặt khác, nung nóng m gam X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brôm dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng brôm tham gia phản ứng là 24 gam. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 2)

A. 9,0.         B. 8,1.         C. 8,4.         D. 9,3.

(Xem giải) Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm metan, propen, isopren bằng lượng O2 vừa đủ, thu được 47,04 lít CO2 (đktc). Hỗn hợp Y gồm 10,08 lít X (đktc) và 0,5 mol H2, cho Y qua bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp Z, tỉ khối hơi Z so với H2 bằng 10. Cho Z phản ứng dung dịch Br2 dư, thấy có a mol Br2 phản ứng. Giá trị a

A. 0,15        B. 0,2         C. 0,25         D. 0,1

(Xem giải) Câu 8. Hỗn hợp X gồm 2 hydrocarbon mạch hở và H2. Đun nóng 11,04 gam hỗn hợp X với Ni làm xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với metan bằng 69/22. Dẫn toàn bộ Y qua dung dịch Br2 thấy khối lượng bình tăng 7,52 gam đồng thời lượng Br2 đã phản ứng là m gam. Khí thoát ra khỏi bình gồm 1 ankan và H2 còn dư đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 8,96 lít O2 (đktc). Biết rằng 2 hydrocarbon đã cho thể khí ở điều kiện thường. Giá trị m là:

A. 40 gam       B. 56 gam       C. 48 gam       D. 64 gam

(Xem giải) Câu 9. Hỗn hợp khí X gồm etan, propan và butan có tỉ khối hơi so với H2 là 23 được nung nóng trong bình kín với chất xúc tác thích hợp để thực hiện phản ứng đehiđro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y chỉ gồm ankan, anken và H2, có tỉ khối hơi so với H2 là 19,5. Tính hiệu suất của phản ứng đehiđro hóa biết rằng tốc độ phản ứng của etan, propan và butan là như nhau

Bạn đã xem chưa:  Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 3)

A. 19,23%.       B. 17,95%.       C. 15%.       D. 21,88%.

Bình luận Facebook

Bình luận

error: Vui lòng không sao chép !!