Bài tập H2SO4 (Phần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1-Hòa tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. m có giá trị là :

A. 59,1 gam                         B. 35,1 gam                                 C. 49,5 gam                   D. 30,3 gam

Xem giải

Câu 2-Hòa tan hết 20,608 gam một kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và V lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 70,0672 gam muối khan. M là:

A. Na                                     B. Mg                                          C. Fe                                  D. Ca

Xem giải

Câu 3-Cho 13,33 gam hỗn hợp Al, Cu, Mg tác dụng với dung dịch H2SOloãng dư thu được dung dịch A, 7,728 lít khí (đktc) và 6,4 gam chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 40,05 gam                       B. 42,25 gam                              C. 25,35 gam                                 D. 46,65 gam

Xem giải

Câu 4-Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 0,12 mol Fe và 0,24 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 10,752 lít khí (đktc) Cô cạn dung dịch A thu được 59,28 gam muối khan. M là :

A. Na                                     B. Mg                                          C. Ca                                                 D. Al

Xem giải

Câu 5-Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A và 9,632 lít SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A sẽ thu được số gam muối khan là:

A. 57,1                                   B. 60,3                                         C. 58,81                                            D. 54,81

Xem giải

Câu 6-Cho 13,248 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí H2S (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 66,24 gam muối khan. V có giá trị là:

A. 2,4640 lít                         B. 4,2112 lít                                 C. 4,7488 lít                 D. 3,0912 lít

Xem giải

Câu 7-Hòa tan hết m gam hỗn hợp 3 kim loại bằng H2SO4đặc nóng dư thu được 11,781 lít SO(đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 71,06 gam muối khan. m có giá trị là:

A. 20,57                                 B. 60,35                                        C. 58,81                                          D. 54,81

Xem giải

Câu 8-Hòa tan hỗn hợp A gồm 16,8 gam Fe; 2,7 gam Al và 5,4 gam Ag tác dụng với H2SO4 đặc nóng chỉ thoát ra khí SO2. Số mol H2SO4 tham gia phản ứng là:

A. 1,25 mol                            B. 1,20 mol                                   C. 1,45 mol                    D. 1,85 mol

Xem giải

Câu 9-Cho 7,40 gam hỗn hợp kim loại Ag, Al, Mg tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0,015 mol S và 0,0125 mol H2S  và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 12,65 gam                       B. 15,62 gam                                C. 16,52 gam                               D. 15,26 gam

Xem giải

Câu 10-Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. m có giá trị là :

A. 145 gam                          B. 140 gam                                   C. 150 gam                   D. 155 gam

Bạn đã xem chưa:  Halogen và hợp chất (Phần 2)

Xem giải

Câu 11-Hòa tan 6,76 gam hỗn hợp ba oxit Fe3O4, Al2O3, và CuO bằng 100ml dung dịch H2SO4 1,3 M vừa đủ, thu được dung dịch Y có hòa tan các muối. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam hỗn hợp các muối khan. m có giá trị là:

A. 15,47 gam                       B. 16,35 gam                                C. 17,16 gam                               D. 19,5 gam

Xem giải

Câu 12-Cho m gam hỗn hợp A gồm 3 oxit kim loại MgO, ZnO, Fe2O3 hòa tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1 M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 5,21 gam hỗn hợp các muối sunfat khan. Gía trị của m là :

A. 2,85 gam                         B. 2,30  gam                                   C. 2,35 gam                                 D. 2,81 gam

Xem giải

Câu 13-Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit MgO, ZnO, Fe2O3 hòa tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 5,21 gam hỗn hợp các muối sunfat khan. Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 :

A. 0,5 M                              B. 0,1 M                                        C. 0,3 M                                 D. 0,4 M

Xem giải

Câu 14-Cho hỗn hợp X gồm 5,4 gam Al, 4,8 gam Mg và 13 gam Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 0,175 mol một sản phẩm khử duy nhất là X. X là :

A. SO2                   B. S                                               C. H2S                                              D. H2

Xem giải

Câu 15-Cho 9 gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ số mol Al : Mg = 4 : 3 tác dụng với tác dụng với H2SO4 đặc nóng vừa đủ (chứa 0,5625 mol H2SO4) thu được 1 sản phẩm khử duy nhất X. X là :

A. SO2                   B. S                                               C. H2S                                              D. H2

Xem giải

Câu 16-Hòa tan hết 1,360 gam hỗn hợp 2 kim loại X, Y trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,672 lít khí (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 2,44 gam          B. 4,42 gam                                    C. 24,4 gam                             D. 4,24 gam

Xem giải

Câu 17-Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí mùi xốc. Cho khí này hấp  thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6 M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn,  kim loại M là:

A. Cu                      B. Ca                                                 C. Fe                                         D. Mg

Xem giải

Câu 18-Oxi hóa hoàn toàn 14,30 gam hỗn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi dư thu được 22,3 gam hỗn hợp oxit. Cho lượng oxit này tác dụng hết với dung dịch HCl thì lương muối tạo ra là:

A. 48,90 gam       B. 36,60 gam                                  C. 32,050 gam                       D. 49,80 gam

Xem giải

Câu 19-Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 0,84 lít khí (đktc) gồm một sản phẩm khử duy nhất. Sản phẩm khử duy nhất đó là:

A. SO2                   B. S                                               C. H2S                                              D. H2

Xem giải

Câu 20-Nung m gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm 4 chất có khối lượng 75,2 gam. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 duy nhất (đktc). Gía trị m là:

Bạn đã xem chưa:  Phản ứng Oxi hóa - Khử (Phần 1)

A. 56 gam                B. 5,6 gam                         C. 52 gam                             D. 11,2 gam

Xem giải

Câu 21-Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, khối lượng hỗn hợp muối khan  khi cô cạn là:

A. 3,81 gam             B. 4,81 gam                  C. 5,81  gam                       D. 6,81 gam

Xem giải

Câu 22-Cho 55,2 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit kim loại FeO và Al2O3 tan vừa đủ trong 700ml dung dịch H2SO4 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 98,8 gam           B. 167,2 gam                  C. 136,8 gam                   D. 219,2 gam

Xem giải

Câu 23-Cho 2,54 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit FeO, MgO, Al2O3 tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Gía trị của m là:

A. 7,34 gam           B. 5,82 gam                   C. 4,94 gam                     D. 6,34 gam

Xem giải

Câu 24-Cho 38,3 gam hỗn hợp 4 oxit kim loại  Fe2O3, MgO, ZnO và Al2O3 tan vừa đủ trong 800 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch thì thu được a gam muối khan. Gía trị của a là:

A. 68,1 gam            B. 86,2  gam                   C. 102,3  gam                  D. 93,3 gam

Xem giải

Câu 25-Hòa tan hết 4,20 gam hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 0,025 mol S (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được m gam muối khan. Gía trị của m là:

A. 14,10 gam          B. 11,40  gam                   C. 6,60  gam                  D. 1,410 gam

Xem giải

Câu 26-Hòa tan hoàn toàn 11,90 gam hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 7,616 lít khí SO2 (đktc), 0,640 gam S và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Gía trị của m là:

A. 50,30 gam       B. 30,50  gam                   C. 35,00  gam                D. 30,05 gam

Xem giải

Câu 27-Cho 1,26 gam hỗn hợp Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 tác dụng với H2SO4 đặc, nóng vừa đủ thu được 0,015 mol một sản phẩm khử có chứa lưu huỳnh. Sản phẩm khử đó là:

A. SO2                      B. S                                  C. H2S                           D. H2

Xem giải

Câu 28-Hòa tan hoàn toàn a gam FexObằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4 thu được b gam một muối có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Công thức của FexO và giá trị của a, b là:

A. Fe3O4; 3,48; 9   B. Fe2O3; 2,45; 7            C. FeO; 3,45; 5           D. Fe2O3; 2,48; 5

Xem giải

Câu 29-Khi hòa tan một oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 14,8%. Công thức phân tử của oxit kim loại là:

A. CaO                     B. CuO                             C. MgO                        D. BaO

Bạn đã xem chưa:  Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học (Phần 1)

Xem giải

Câu 30-Hòa tan 9,6 gam một kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc) và thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được muối sunfat khan. Kim loại M và khối lượng muối sunfat khan là:

A. Mg; 21gam        B. Fe; 23 gam                   C. Cu; 24 gam           D. Zn; 27 gam

Xem giải

Câu 31-Cho 29 gam hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SOloãng thấy thoát ra V lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 86,6 gam muối khan. Gía trị của V là:

A. 6,72 lít                  B. 13,44 lít                         C. 22,4 lít                     D. 4,48 lít

Xem giải

Câu 32-Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng, dư thu được 11,2 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 95 gam muối khan.  Gía trị của m là:

A. 20 gam       B. 30  gam                            C. 40  gam                      D. 50 gam

Xem giải

Câu 33-Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được V lít khí SO2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 58 gam muối khan. Gía trị của V là :

A. 3,248 lít                B. 13,45 lít                         C. 22,40 lít                     D. 4,48 lít

Xem giải

Câu 34-Hòa tan 30 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4  bằng H2SO4 đặc nóng, dư thu được 11,2 lít khí  SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Gía trị của m là :

A. 56 gam                  B. 95 gam                         C. 52 gam                       D. 112 gam

Xem giải

Câu 35-Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam Al, Zn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch X; 7,616 lít khí SO2 (đktc) và 0,64 gam S. Tổng khối lượng muối trong X là :

A. 50,3 gam        B. 49,8  gam                       C. 47,15  gam                                D. 45,26 gam

Xem giải

Câu 36-Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 2,95 g và 3 g                   B. 4,05 g và 1,9 g                       C.  3,95 g và 2 g                           D. 2,7 g và 3,25 g

Xem giải

Câu 37-Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư) thoát ra 0,112 lít khí SO2 (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là :

A. FeS                                   B. FeS2                                          C. Fe2O3                                        D. Fe3O4

Xem giải

Câu 38-Để trung hòa 50 ml dung dịch NaOH 1,2 M cần V(ml) dung dịch H2SO4 30% (D = 1,222 g/ml). Gía trị của V là

A. 8,02                                   B. 7,02                                           C. 9,02                                           D. 6,02

Xem giải

Câu 39-Để thu được dung dịch H2SO4 25% cần lấy m1 gam dung dịch H2SO4 45% pha với m2 gam dung dịch H2SO4 15%. Tỉ lệ m1/m2

A. 1:2                                       B. 1:3                                         C. 2:1                                          D. 3:1

Xem giải

Câu 40-Cho KI tác dụng với KMnO4 trong môi trường H2SO4, người ta thu được 1,51 gam MnSO4. Số mol I2 tạo ra sau phản ứng là :

A. 0,00025 mol                B. 0,025mol                               C. 0,25 mol                                 D. 0,0025 mol

Xem giải

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
nguyễn thị nga

mình muốn xin bản word

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!