[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1A 2C 3D 4A 5D 6B 7B 8A 9A 10D
11A 12A 13A 14B 15B 16D 17D 18B 19C 20C
21C 22C 23B 24C 25A 26A 27B 28C 29C 30B
31B 32D 33C 34C 35D 36B 37D 38A 39B 40B
41D 42A 43D 44C 45C 46A 47A 48D 49C 50A

(Xem giải) Câu 1: Dung dịch X chứa a mol ZnSO4, dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành hai thí nghiệm sau:
+ Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch X.
+ Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y.
Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tổng khối lượng kết tủa ở hai thí nghiệm khi đều dùng x mol NaOH là m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 10,6              B. 7,1              C. 8,9              D. 15,2

(Xem giải) Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

B. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron.

C. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA.

D. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron.

(Xem giải) Câu 3: Hỗn hợp X gồm hai muối MgCO3 và RCO3. Cho 15,18 gam X vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,448 lít khí CO2 (đktc), dung dịch Y và chất rắn Z. Cô cạn Y, thu được 1,6 gam muối khan. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn và 1,792 lít (đktc) khí CO2 duy nhất. Giá trị m và nguyên tố R là

A. 10,78 và Ca.       B. 11,14 và Ba.       C. 11,14 và Ca.         D. 10,78 và Ba.

(Xem giải) Câu 4: Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 2,31 mol khí CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 75%). Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 31,2.       B. 35,7.       C. 41,7.       D. 47,6.

(Xem giải) Câu 5: Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Z đến dư thấy có kết tủa keo trắng, sau đó tan. Cho dung dịch chất Y vào dung dịch chất Z đến dư thấy tạo thành kết tủa keo trắng không tan. Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Y không có phản ứng xảy ra. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. Na2CO3, NaAlO2, AlCl3.       B. AlCl3, NaAlO2, NaOH.

C. NaAlO2, AlCl3 , HCl.       D. HCl, AlCl3, NaAlO2.

(Xem giải) Câu 6: Cho các chất sau: anđehit fomic, anđehit axetic, axit axetic, ancol etylic, glucozơ, saccarozơ, vinyl fomat và axit lactic (axit 2-hiđroxipropanoic). Số chất khi đốt cháy cho số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng là

A. 5.       B. 6.       C. 7.       D. 4.

(Xem giải) Câu 7: Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 a mol/l và NaCl 1 mol/l với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 96,5 phút (hiệu suất quá trình điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể) thu được dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giá trị của a là

A. 0,5.       B. 0,2.       C. 0,3.       D. 0,4.

(Xem giải) Câu 8: Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2.CaF2.

B. Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ Ca3P2, SiO2 và C.

C. Ở điều kiện thường, photpho đỏ tác dụng với O2 tạo sản phẩm P2O5.

D. Các muối Ca3(PO4)2 và CaHPO4 đều tan trong nước.

(Xem giải) Câu 9: Hòa tan hết 3,79 gam hỗn hợp X gồm Al và Zn (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3, thu được dung dịch Y và V ml khí N2 duy nhất (đktc). Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M để thu được dung dịch trong suốt. Giá trị của V là

A. 268,8.       B. 336,0.       C. 358,4.       D. 112,0.

(Xem giải) Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Công thức phân tử của X là

A. C4H8.       B. CH4.       C. C3H6.       D. C4H10.

(Xem giải) Câu 11: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 21,4.       B. 39,4.       C. 33,4.       D. 24,8.

(Xem giải) Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 42,4 gam hỗn hợp X gồm FexOy và Cu trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 93,6 gam chất tan gồm hai muối sunfat trung hòa và 4,48 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho 42,4 gam X vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2022 - 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Hồ Chí Minh

A. 12,8.       B. 19,2.       C. 6,4.       D. 9,6.

(Xem giải) Câu 13: Có các thí nghiệm sau:
(a) Cho khí NH3 vào khí Cl2;
(b) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;
(c) Cho Si vào dung dịch NaOH;
(d) Cho dung dịch HF vào dung dịch AgNO3.
(e) Đốt nóng dây Mg trong khí CO2;
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 14: Cho biết X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm X và Y cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,195 mol NaOH, thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận T, được 23,745 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của X trong A là

A. 22,36%.       B. 27,84%.       C. 72,16%.       D. 77,64%.

(Xem giải) Câu 15: Phương pháp nào sau đây không dùng để bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn?

A. Chế tạo vật dụng, chi tiết máy bằng hợp kim không gỉ (inox).

B. Ghép kim loại cần bảo vệ với một kim loại khác có tính khử yếu hơn.

C. Phủ một lớp sơn lên bề mặt kim loại.

D. Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại.

(Xem giải) Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đốt dây sắt trong khí clo dư.
(b) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (không có oxi).
(c) Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng (dư).
(d) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).
(f) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra muối Fe(III) là

A. 6.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 17: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al(NO3)3.
(b) Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.
(c) Cho từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.
(d) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.
(e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2.
(f) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Trong môi trường bazơ, Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO42-.

B. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr3+.

C. CrO3 là một oxit axit.

D. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH.

(Xem giải) Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khí Cl2 tác dụng với dung dịch NaBr dư tạo ra Br2 và NaCl.

B. Khí F2 tác dụng với H2O đun nóng, tạo ra O2 và HF.

C. Khí Cl2 phản ứng với dung dịch KOH loãng, nguội tạo ra KClO3.

D. Khí HI bị nhiệt phân một phần tạo ra H2 và I2.

(Xem giải) Câu 20: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu và KNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với X là

A. 4          B. 5          C. 6          D. 7

(Xem giải) Câu 21: Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X, thu được b mol H2O và V lít khí CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a).       B. V = 22,4(4a – b).       C. V = 22,4(b + 6a).       D. V = 22,4(b + 3a).

(Xem giải) Câu 22: Đốt cháy m gam cacbon bằng V lít khí O2 (đktc), thu được 11,2 lít hỗn hợp X gồm hai khí (đktc). Sục từ từ X vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 0,5M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của V là

A. 11,20.       B. 9,52.       C. 7,28.       D. 3,36.

(Xem giải) Câu 23: Hỗn hợp X gồm ancol etylic và ancol đơn chức Y có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1. Chia m gam X thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hết với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Phần hai đem đốt cháy hoàn toàn trong 0,775 mol khí O2 (dư), thu được tổng số mol các chất khí và hơi bằng 1,225 mol. Giá trị của m là

A. 17,8.       B. 21,2.       C. 16,6.       D. 10,6.

(Xem giải) Câu 24: Cho phản ứng: Fe(NO3)2 + HCl → FeCl3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O. Nếu hệ số của NO bằng 3 thì hệ số của FeCl3 bằng

A. 5.       B. 6.       C. 4.       D. 3.

Bạn đã xem chưa:  [2023 - 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Quảng Ninh

(Xem giải) Câu 25: Cho sơ đồ mô tả thí nghiệm như hình vẽ:

Để dung dịch Br2 trong thí nghiệm trên bị mất màu thì dung dịch X và chất rắn Y là

A. dung dịch H2SO4 và Na2SO3.       B. dung dịch H2SO4 và CaCO3.

C. dung dịch H2SO4 và NaCl.       D. dung dịch H2SO4 và Ca3(PO4)3.

(Xem giải) Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn m gam P trong O2 (dư) tạo thành chất X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với dung dịch Ca(OH)2, rồi cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 5,82 gam muối khan (biết tỉ lệ mol giữa Ca(OH)2 và X là 5 : 2). Giá trị của m là

A. 1,24.       B. 0,93.       C. 2,48.       D. 1,86.

(Xem giải) Câu 27: Để điều chế 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm (hiệu suất phản ứng là 90%) thì số gam bột nhôm ít nhất cần dùng là

A. 81,0 gam.       B. 45,0 gam.       C. 40,5 gam.       D. 54,0 gam.

(Xem giải) Câu 28: Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien, stiren. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là

A. 6.       B. 7.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 29: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch riêng biệt sau: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp tạo ra kết tủa là

A. 7.       B. 5.       C. 6.       D. 8.

(Xem giải) Câu 30: Cho các hợp chất sau: HCl, Cl2, NaCl. Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ phân cực của liên kết trong phân tử là:

A. HCl, Cl2, NaCl.       B. Cl2, HCl, NaCl.       C. NaCl, HCl, Cl2.       D. Cl2, NaCl, HCl.

(Xem giải) Câu 31: Axit cacboxylic X đa chức, có mạch cacbon không phân nhánh. Khi cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 16 gam muối. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được số mol H2O bằng số mol CO2.

B. Trong phân tử X có 3 liên kết pi (π).

C. Trong phân tử X số nguyên tử H nhiều hơn số nguyên tử C.

D. Chất X có thể được tạo ra trực tiếp từ propanal bằng 1 phản ứng.

(Xem giải) Câu 32: Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng với 600 ml dung dịch HNO3 1M (dư), thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với 240 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 14,98 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 2,688.       B. 3,360.       C. 2,240.       D. 1,344.

(Xem giải) Câu 33: Cho các phát biểu:
(1) Tất cả các anđehit đều có cả tính oxi hóa và tính khử;
(2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc;
(3) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch;
(4) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2.
Những phát biểu đúng là

A. (2) và (4).       B. (3) và (4).       C. (1) và (3).       D. (1) và (2).

(Xem giải) Câu 34: Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có công thức C7H6O3 tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Để trung hòa toàn bộ Y cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch Z. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dung dịch Z là

A. 31,1 gam.       B. 62,2 gam.       C. 58,6 gam.       D. 56,9 gam.

(Xem giải) Câu 35: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) ⇌ N2 (k) + 3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với khí hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Khi tăng nồng độ của NH3, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

B. Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.

C. Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

D. Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

(Xem giải) Câu 36: Cho các phát biểu sau:
(a) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ;
(b) Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau;
(c) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở;
(d) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ;
(e) Saccarozơ thể hiện tính khử trong phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 37: Khi tiến hành este hoá 1 mol axit axetic với 1 mol ancol isopropylic thì phản ứng đạt hiệu suất cực đại là 66,67%. Để phản ứng trên đạt hiệu suất cực đại 80% thì phải tiến hành este hoá 1 mol axit axetic với a mol ancol isopropylic. Biết phản ứng este hoá thực hiện ở cùng một nhiệt độ. Giá trị của a là

A. 1,5.       B. 3,2.       C. 2.       D. 1,6.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

(Xem giải) Câu 38: Hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ có tỉ lệ về khối lượng tương ứng là 1 : 2. Thủy phân m gam X trong môi trường axit (hiệu suất phản ứng thủy phân đều đạt 60%), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dung với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 95,04 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là

A. 102,60.       B. 82,56.       C. 106,20.       D. 61,56.

(Xem giải) Câu 39: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua), thủy tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su Buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 6.       B. 5.       C. 7.         D. 4.

Câu 40: Tên gọi của hợp chất có công thức H2N–[CH2]4–CH(NH2)–COOH là

A. alanin.       B. lysin.       C. axit glutamic.       D. glyxin.

(Xem giải) Câu 41: Phương pháp thích hợp để điều chế canxi kim loại là

A. dùng H2 hoặc CO khử CaO ở nhiệt độ cao.         B. nhiệt phân CaCO3.

C. điện phân dung dịch CaCl2.         D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

(Xem giải) Câu 42: Một peptit X mạch hở khi thuỷ phân hoàn toàn chỉ thu được glyxin. Khi đốt cháy 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước. Số nguyên tử oxi có trong 1 phân tử X là

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 43: Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C3H5Br3 là

A. 4.       B. 6.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 44: Hỗn hợp A gồm 2 ancol đều no, đơn chức, mạch hở X và Y (MX < MY). Oxi hóa không hoàn toàn 11,7 gam A bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp hơi B và chất rắn C (biết Y có tốc độ oxi hóa lớn hơn X; Y chiếm 25% về số mol trong hỗn hợp ancol dư). Hòa tan hết C trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Chia B thành 2 phần bằng nhau:
– Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 0,672 lít khí CO2 (đktc).
– Phần 2 cho tác dụng với Na dư, thu được 2,016 lít khí H2 (đktc).
Khối lượng chất Y có trong 11,7 gam A là

A. 9,2 gam.       B. 7,5 gam.       C. 6,9 gam.       D. 6,0 gam.

(Xem giải) Câu 45: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi C=C; Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X, Y và Z tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O2 dư, thu được Na2CO3, hỗn hợp T gồm khí và hơi. Hấp thụ toàn bộ T vào bình nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng chất Y trong 23,02 gam E gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 3,5 gam.       B. 2,6 gam.       C. 17,0 gam.       D. 19,0 gam.

(Xem giải) Câu 46: Cho dãy các chất: anđehit fomic, axit axetic, etyl axetat, axit fomic, ancol etylic, metyl fomat, axetilen, vinylaxetilen, etilen, glucozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là

A. 7.       B. 6.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 47: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H10O2, không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi thủy phân X bằng dung dịch NaOH, thu được ancol bậc hai Y và chất Z. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Tổng số các nguyên tử trong phân tử Y bằng 12.

B. Chất Y làm mất màu dung dịch nước Br2.

C. Trong phân tử Z có 5 nguyên tử hiđro.

D. Chất X phản ứng được với Na, sinh ra H2.

(Xem giải) Câu 48: Cho dãy các chất: FeS, CuO, FeSO4, C, Cr2O3, NaBr. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, không tạo ra khí SO2 là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 49: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2 M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 7,36.       B. 10,23.       C. 9,15.       D. 8,61.

(Xem giải) Câu 50: Dãy chất nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử hiđro trong nhóm chức?

A. ancol etylic, phenol, axit fomic.       B. phenol, ancol etylic, axit fomic.

C. axit fomic, ancol etylic, phenol.       D. phenol, axit fomic, ancol etylic.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!