Neo Pentan

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua), thủy tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su Buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 6.       B. 5.       C. 7.         D. 4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời