Neo Pentan

Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với  4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X  thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là?

A. V=22,4(b+3a).            B. V=22,4(b+7a).

C. V=22,4(4a – b).           D. V=22,4(b+6a).

Neo Pentan chọn trả lời