[2018] Giải đề thi thử THPT chuyên Thái Bình (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

Câu 1: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là:

A. Cu.                         B. K.                              C. Fe.                           D. Al.

Câu 2: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất:

A. Mg.                         B. Na.                          C. Li.                           D. Al.

Câu 3: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Cu?

A. Dung dịch HNO3 loãng.                      B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Dung dịch HCl.                                   D. Dung dịch KOH.

Câu 4: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hóa.                 B. tính axit.                 C. tính khử.                 D. tính bazơ.

Câu 5: Ion kim loại nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong số các ion: Al3+; Fe2+; Fe3+; Ag+ .

A. Al3+ .                B. Fe2+ .                       C. Fe3+ .                       D. Ag+ .

Câu 6: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ nitron.                      B. Tơ tằm.                   C. Tơ axetat.                           D. Tơ lapsan.

Câu 7: Lysin có phân tử khối là :

A. 89.           B. 137.             C. 146.            D. 147.

Câu 8: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ phòng?

A. H2NCH2COOH.           B. H2NCH(CH3)COOH.        C. ClH3NCH2COOH.                D. H2NCH2COOC2H5.

Câu 9: Dãy polime đều được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng là

A. Teflon, polietilen, PVC.                                                 B. Cao su buna, nilon-7, tơ axetat.

C. Nilon-6, poli vinyl ancol, thủy tinh plexiglas.                D. Nhựa rezol, nilon-7, tơ lapsan.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây không sinh ra Ag?

A. Nhiệt phân AgNO3.                    B. Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

C. Đốt Ag2S trong không khí.         D. Cho NaCl vào dung dịch AgNO3.

Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X thu được 3 mol Glyxin; 1 mol Alanin và 1 mol Valin. Mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó có Ala– Gly; Gly–Ala; Gly–Gly–Val. Cấu tạo của X là

A. Gly–Ala–Gly–Gly–Val.                 B. Ala–Gly–Gly–Val–Gly.

C. Gly–Gly–Val–Gly–Ala.                 D. Gly–Gly–Ala–Gly–Val.

Câu 12: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A. Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4.

B. Mg + H2O(h) → MgO + H2.

C. 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O.

D. 2Fe + 3I2 → 2FeI3.

Câu 13: Cho dãy các chất: (C2H5)2NH (a); C6H5NH2 (b); C6H5NHCH3 (c); C2H5NH2 (d) (C6H5 là gốc phenyl). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là

A. (a) < (d) < (c) < (b).                        B. (b) < (c) < (d) < (a).

C. (c) < (b) < (a) < (d).                        D. (d) < (a) < (b) < (c).

Câu 14: Cho m gam Cu vào dung dịch chứa 0,04 mol AgNO3 một thời gian thu được dung dịch Y và 3,88 gam chất rắn X. Cho 2,925 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z và 3,217 gam chất rắn T. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [Group BeeClass] Thi thử lần 11 - 2019

A. 1,216 gam.                       B. 1,088 gam.              C. 1,344 gam.             D. 1,152 gam.

Xem giải

Câu 15: Cho m gam Al vào dung dịch HCl dư đến khi ngừng thoát khí thấy khối lượng phần dung dịch tăng 14,4 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Tính khối lượng muối tạo thành.

A. 71,2 gam.                      B. 80,1 gam.                C. 16,2 gam.               D. 14,4 gam.

Câu 16: Este X có trong tinh dầu hoa nhài, công thức phân tử của X là C9H10O2. Thủy phân hoàn toàn 3 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ thu được 1,96 gam muối Y và m gam ancol thơm Z. Tên gọi của X là

A. etyl benzoat.           B. phenyl propionat.            C. phenyl axetat.         D. benzyl axetat.

Câu 17:  Cho dãy các kim loại: K; Zn; Ag; Al; Fe. Số kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 là:

A. 3.                                      B. 2.                            C. 4.                             D. 5.

Câu 18: Hỗn hợp X gồm 1 amin đơn chức, 1 anken và 1 ankan. Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp V lít O2 thu được 19,04 lít CO2; 0,56 lít N2 và m gam nước. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của V là

A. 45,92 lít.                 B. 30,52 lít.                 C. 42,00 lít.                 D. 32,48 lít.

Câu 19: Dung dịch X chứa a mol NH4+ ; b mol Al3+; c mol Mg2+; x mol NO3 ‒ ; y mol SO4 2‒ . Mối quan hệ giữa số mol các ion trong dung dịch là

A. a + b + c = x + y.                     B. a + 3b + 2c = x + 2y.

C. a + b/3 + c/2 = x + y/2.           D. a + 2b + 3c = x + 2y.

Câu 20: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

tb2

A. C2H5OH →  C2H4 + H2O.

B. CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn) → Na2CO3 + CH4.

C. CH3NH3Cl + NaOH → NaCl + CH3NH2 + H2O.

D. CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O.

Câu 21: Tổng số liên kết xích ma trong CH3COOCH=CH2 là:

A. 9.                                  B. 13.                                      C. 10.                          D. 11.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) cần 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc). Phản ứng hoàn toàn thu được 23 gam hỗn hợp chất rắn. Kim loại M là

A. Cu.                              B. Be.                           C. Mg.                        D. Ca.

Câu 23: Khi cho đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc có khí màu nâu bay ra là NO2 rất độc, gây đau đầu, chóng mặt, tổn thương phổi, tim… Để an toàn trong khi thí nghiệm và bảo vệ môi trường người ta thường đặt một miếng bông tẩm chất nào sau đây lên miệng ống nghiệm ?

A. Dung dịch Na2CO3.         B. Dung dịch Ca(OH)2.           C. Dung dịch HCl.            D. Nước.

Câu 24: Cho hỗn hợp Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 7,8 gam.                       B. 5,4 gam.                  C. 43,2 gam.               D. 10,8 gam.

Xem giải

Câu 25: Khi thủy phân hoàn toàn một tripeptit mạch hở X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm alanin và glyxin. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3)

A. 6.                                        B. 3.                             C. 9.                                       D. 12.

Câu 26: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng với H2/Ni, đun nóng?

A. Fructozơ.                     B. Mantozơ.                C. Glucozơ.                D. Saccarozơ.

Câu 27: Số đồng phân mạch hở của C3H4O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 1.                                              B. 3.                                        C. 4.                                       D. 2.

Câu 28: Thủy phân hoàn toàn 72 gam peptit X trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch X chứa 38,375 gam muối clorua của valin và 83,625 gam muối clorua của glyxin. X thuộc loại:

A. đipeptit.           B. pentapeptit.            C. tetrapeptit.              D. tripeptit.

Xem giải

Câu 29: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu Thử

Thuốc thử Hiện tượng

 X

AgNO3/NH3

Kết tủa Ag

 Y

Quỳ Tím

Chuyển màu xanh

 Z

Dung dịch brom

Kết tủa trắng

 T Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Dung dịch màu xanh lam

A. Fructozơ, anilin, Ala-Lys, etyl fomat.     B. Fructozơ, Ala-Lys, etyl fomat, anilin.

C. Etyl fomat, Ala-Lys, anilin, fructozơ.      D. Etyl fomat, anilin, Ala-Lys, fructozơ.

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 17,72 gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2 thu được CO2 và 1,06 mol nước. Mặt khác, cho 26,58 gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối thu được là:

A. 18,56 gam.                B. 27,42 gam.              C. 27,14 gam.                         D. 18,28 gam.

Xem giải

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam X với H = 80% thu được m gam este. Giá trị của m là:

A. 6,12 gam.               B. 3,52 gam.                C. 8,16 gam.               D. 4,08 gam.

Xem giải

Câu 32: Cho các chất: glixerol; anbumin; axit axetic; metyl fomat; Ala-Ala; fructozơ; valin; metylamin; anilin. Số chất có thể phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 5.                                B. 6.                            C. 3.                            D. 4.

Câu 33: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và este Y, Z (đều no, mạch hở MY < MZ) thu được 0,75 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp gồm 2 ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp 2 muối. Phân tử khối của Z là :

A. 136.                                          B. 146.                                   C. 118.                             D. 132.

Xem giải

Câu 34: Cho hỗn hợp X gồm 3 este (chỉ chứa chức este) tạo bởi axit fomic và các ancol metyic; etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 3,584 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 2,52 gam nước. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Hà Giang (Lần 1)

A. 6,24 gam.                     B. 4,68 gam.                C. 5,32 gam.              D. 3,12 gam.

Xem giải

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

(a) Nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện kết tủa.

(b) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.

(c) Vinyl xianua được sử dụng sản xuất tơ olon.

(d) Ở điều kiện thường các amino axit là chất rắn, tan ít trong nước.

(e) Dung dịch glucozo và dung dịch saccarozo đều có phản ứng tráng bạc.

(f) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                             B. 4.                           C. 5.                             D. 6.

Câu 36: Thủy phân hoàn toàn một tetrapeptit X (được tạo thành từ glyxin) trong 500 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Để phản ứng vừa đủ với các chất trong Y cần dung dịch chứa 0,35 mol H2SO4 thu được Z chỉ chứa các muối trung hòa. Cô cạn cẩn thận Z được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 24,8.                             B. 95,8.                      C. 60,3.                       D. 94,6.

Xem giải

Câu  37: Hòa tan hoàn toàn 17,04 gam hỗn hợp gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 trong 660 ml dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 1,68 lít H2 (đktc). Cho AgNO3 dư vào A thấy thoát ra 0,336 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 102,81 gam.               B. 94,20 gam.          C. 99,06 gam.            D. 94,71 gam

Xem giải

Câu 38: Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 vào 300 ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2O và NO có tỉ khối so với H2 bằng 16,75. Trung hòa dung dịch Y cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. Khối lượng chất tan trong dung dịch A bằng :

A. 42,26 gam.                  B. 19,76 gam.              C. 28,46 gam.                         D. 72,45 gam.

Xem giải

Câu 39: Một hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử C3H9O3N tác dụng với dung dịch HCl hay NaOH đều sinh khí. Cho 2,14 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra m gam muối vô cơ. Giá trị của m là

A. 2,12 gam.             B. 1,68 gam.           C. 1,36 gam.             D. 1,64 gam.

Xem giải

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 1 tetrapeptit A và 1 pentapeptit B (phân tử A, B mạch hở, đều chứa alanin và glyxin) bằng một lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được (m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp khí Y gồm hơi nước, CO2 và N2. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 56,04 gam và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính % khối lượng của A trong X?

A. 53,06%.                     B. 35,37%.                  C. 55,92%.                  D. 30,95%.

Xem giải

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Do Thi Hanh Trang

sao ko thấy đáp án hiện vậy?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!