[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2B 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9C 10C
11D 12B 13B 14D 15A 16B 17B 18A 19B 20B
21A 22A 23D 24A 25B 26D 27C 28A 29C 30B
31B 32D 33B 34D 35A 36A 37C 38C 39A 40C

(Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,4 mol etanol, 0,6 mol etylen glicol, 0,8 mol glixerol tác dụng hết với Na dư thu được V lít khí ở đkc. Giá trị của V là

A. 67,2.       B. 33,6.       C. 89,6.       D. 44,8.

Câu 2: Thành phần chính của phân supephotphat kép là

A. NH4Cl.       B. Ca(H2PO4)2.       C. KNO3.       D. CaHPO4.

(Xem giải) Câu 3: Tráng bạc hoàn hoàn hỗn hợp X gồm 1,4 mol anđehit fomic, 1,6 mol anđehit axetic thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 950,4.       B. 648.       C. 475,2.       D. 1296.

(Xem giải) Câu 4: Đun nóng 73,6 gam etanol với H2SO4 đặc ở 140°C đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam ete với hiệu suất 100%. Giá trị của m là

A. 59,2.       B. 44,8.       C. 29,6.       D. 32,56.

(Xem giải) Câu 5: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
X1 + H2O → X2 + X3 + H2 (Điện phân có màng ngăn)
X2 + X4 → BaCO3 + K2CO3 + H2O
Hai chất X2, X4 lần lượt là:

A. NaHCO3, Ba(OH)2     B. NaOH, Ba(HCO3)2     C. KHCO3, Ba(OH)2     D. KOH, Ba(HCO3)2

(Xem giải) Câu 6: Cho các ion sau: Al3+, HS-, SO32-, HPO32-; HSO4-, Cl-, CH3COO-, PO43-; NO3-, NH4+; S2-, C6H5O-. Số ion thể hiện tính lưỡng tính là

A. 2       B. 3.        C. 1.       D. 4.

(Xem giải) Câu 7: Để tiết kiệm thời gian, bà con nông dân có thể bón vôi bột cùng với

A. phân amonisunfat.    B. phân ure.     C. phân supephotphat kép.    D. phân kaliclorua.

(Xem giải) Câu 8: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X:

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

A. 2CuO + C → 2Cu + CO2       B. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

C. K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O       D. NH4Cl → NH3 + HCl

(Xem giải) Câu 9: Ion Ag+ tác dụng với ion X tạo kết tủa vàng. Ion X là

A. CH3COO-.       B. NO3-.       C. PO43-.       D. Cl-.

(Xem giải) Câu 10: Nhiệt phân chất nào dưới đây không sinh ra đơn chất?

A. Cu(NO3)2.       B. NaNO3.       C. NH4Cl.       D. NH4NO2.

(Xem giải) Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm 0,6 mol propan, 0,8 mol propen, 1,0 mol propin và 1,2 mol axetilen. X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 147.       B. 306,6.       C. 288,0.       D. 435,0.

(Xem giải) Câu 12: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml HCl 0,0875M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 7.       B. 2.       C. 6.       D. 1.

(Xem giải) Câu 13: Hiện tượng nào dưới đây được mô tả sai?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hà Nội

A. Thổi NH3 qua CuO đốt nóng, thấy CuO từ màu đen chuyển thành màu đỏ.

B. Thêm NH3 dư vào dung dịch CuSO4, kết thúc phản ứng thu được kết tủa màu xanh.

C. Dẫn khí amoniac vào bình chứa khí clo thấy có khói trắng xuất hiện.

D. Dung dịch NH3 làm phenolphtalein có màu hồng và quỳ tím chuyển màu xanh.

Câu 14: Đun nóng hỗn hợp propan-1-ol và CuO thì sản phẩm hữu cơ chính thu được là chất nào dưới đây?

A. axeton.       B. propyl clorua.       C. 2-clopropan.       D. propanal.

(Xem giải) Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

A. 25%.       B. 50%.       C. 36%.       D. 40%.

(Xem giải) Câu 16: Oxi hóa hoàn toàn 38,4 gam ancol metylic bởi CuO đun nóng thu được m gam sản phẩm hữu cơ. Giá trị của m là

A. 72.       B. 36.       C. 30.       D. 32.

(Xem giải) Câu 17: Cho hỗn hợp M gồm 0,2 mol etan, 0,4 mol etilen và 0,6 mol axetilen. M làm mất màu vừa đủ x mol brom trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 1,2.       B. 1,6.       C. 1,0.       D. 1,8.

(Xem giải) Câu 18: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch brom (tỉ lệ mol 1 : 1) sản phẩm chính thu được ở -80°C là

A. 3,4-đibrombut-1-en.       B. 1,2,3,4-tetrabrombutan.

C. 1,2-đibrombutan.       D. 1,4-đibrombut-2-en.

(Xem giải) Câu 19: Đi từ 78 gam benzen điều chế được m gam thuốc trừ sâu 666. Giá trị của m là

A. 582.       B. 291.       C. 112,5.       D. 113,5.

Câu 20: Dung dịch nào dưới đây có pH = 7?

A. KHSO4.       B. KCl.       C. Na2CO3.       D. NH4NO3.

(Xem giải) Câu 21: Cho các chất sau: etanol, etylen glicol, propan-1,2-điol, glixerol, butan-1,2-điol, propan-1,3-điol. Hỏi có bao nhiêu chất không tác dụng được với Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung NH4NO3 rắn.
(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc).
(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3.
(d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư).
(e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.
(g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
(h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).
(i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun nóng.
Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 6.

(Xem giải) Câu 23: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 24: Cho 0,375 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 162 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,6 mol Y phản ứng vừa đủ với 27,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT của trường THPT chuyên Tuyên Quang (Lần 1)

A. OHC-CHO.       B. CH3CH(OH)CHO.       C. CH3CHO.       D. HCHO.

(Xem giải) Câu 25: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 33,6 lít CO2 (ở đktc) và 32,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 26: Cho các chất sau: butan, xiclopropan, but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, benzen, toluen, stiren. Hỏi có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(Xem giải) Câu 27: Hấp thụ hết 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,05 mol NaOH và 0,2 mol Ba(OH)2, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,7.       B. 14,775.       C. 29,55.       D. 39,4.

(Xem giải) Câu 28: Cho các chất sau: propan, xiclopropan, propen, propađien, propin, toluen, stiren. Hỏi có bao nhiêu chất không tác dụng được với dung dịch brom ở nhiệt độ thường?

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 29: Cho 1 mol H3PO4 tác dụng với 2,6 mol KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Khối lượng chất tan có phân tử khối lớn nhất trong X là

A. 54,4 gam.       B. 98,4 gam.       C. 127,2 gam.       D. 69,6 gam.

(Xem giải) Câu 30: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 5,12 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là

A. 7,36.       B. 14,72.       C. 10,24.       D. 5,12.

Câu 31: Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện ?

A. CH3COONa trong nước.       B. HCl trong benzen.

C. BaCl2 trong nước.       D. HNO3 trong nước.

(Xem giải) Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 26 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,896 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 75,6 gam.       B. 37,80 gam.       C. 56,7 gam.       D. 79,6 gam.

(Xem giải) Câu 33: Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào 400 ml dung dịch chứa Na2CO3 thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Nồng độ mol/l của Na2CO3 trong dung dịch là

A. 0,5M.       B. 0,75M.       C. 0,25 M.       D. 1,25M.

(Xem giải) Câu 34: Cho 400 ml C2H5OH 46° tác dụng hoàn toàn với Na dư, sau phản ứng thu được V lít H2 ở đkc. Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8 g/ml, khối lượng riêng của nước là 1 g/ml. Giá trị của V là

A. 35,84.       B. 134,4.       C. 71,68.       D. 170,24.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa (Lần 2)

(Xem giải) Câu 35: Trung hoà 10,96 gam hỗn hợp gồm axit fomic, axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 300 ml dung dịch KOH 0,4M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là

A. 15,52 gam.       B. 17,68 gam.       C. 20,4 gam.       D. 13,6 gam.

(Xem giải) Câu 36: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,8.                 B. 8,8.                  C. 7,4.                D. 9,2.

(Xem giải) Câu 37: Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian, thu được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 11,4). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 82.       B. 74.       C. 72.       D. 80.

(Xem giải) Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 20.       B. 18.       C. 73.       D. 63.

(Xem giải) Câu 39: Hỗn hợp X gồm 0,3 mol propin, 0,2 mol axetilen, 0,4 mol etan và 1,2 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được a mol kết tủa và 31,36 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Sục khí Z qua dung dịch brom dư thấy có 16 gam brom phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,2.       B. 0,3.       C. 0,24.         D. 0,28.

(Xem giải) Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại thấy xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 13,32 gam.       B. 19,04 gam.       C. 14,44 gam.       D. 18,68 gam.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!